MockCOP 2019 – beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn a beth sydd i ddod

Posted on

Gyda dau allan o bump o ddigwyddiadau rhanbarthol wedi cael eu cynnal yn barod, rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiadau sydd i ddod yn ystod y flwyddyn ysgol newydd. Mae gennym lefydd ar ôl o hyd yn ein digwyddiadau MockCOP  ym mis Medi a mis Hydref:
Caernarfon – dydd Iau 12Medi
Wrecsam – dydd Gwener 4 Hydref
Caerdydd – dydd Gwener 11 Hydref
Gallwch gofrestru eich ysgol yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/wcia-19831390752. Bydd yr holl dimau sydd yn cymryd rhan yn y digwyddiadau rhanbarthol yn cael y cyfle i gofrestru ar gyfer y digwyddiad olaf ym mis Tachwedd, fydd yn cael ei gynnal yn Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bu’r myfyrwyr a gymerodd ran yn ein dau ddigwyddiad cyntaf yn wych yn cynrychioli’r gwledydd a ddyrannwyd iddynt. Ffurfiwyd cynghreiriau rhwng gwladwriaethau arfordirol isel, a thyfodd tensiynau rhwng gwladwriaethau incwm uchel ac isel wrth iddynt drafod a cheisio cytuno ar gynigion ac ar y ffyrdd ymlaen yn yr ymdrech fyd-eang i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a chadw tymereddau byd-eang islaw cynnydd o 1.5 ⁰ C. Roedd yn amlwg bod pob tîm wedi bod yn brysur iawn yn gwneud gwaith ymchwil, ac wedi deall cymhlethdodau a deinameg y trafodaethau.

Meddai myfyrwyr a gymerodd ran yn ein digwyddiadau ym mis Gorffennaf:
“Yn fy marn i, ni ellir esgeuluso newid yn yr hinsawdd. Mae’r sesiwn hon wedi fy ngwneud yn ymwybodol o’r camau sydd angen i bawb eu cymryd.”
“Mae angen i wledydd weithio gyda’i gilydd – nid ydym yn mynd i newid ein byd ar ein pen ein hunain. Gall pethau bach newid ein byd hefyd a helpu gyda’r broblem hon, os byddwn yn gwneud hyn gyda’n gilydd.”

Dywedodd Mrs Chrissie Owens, athrawes Gwyddoniaeth yn Cathedral School, Llandaf, y bydd yn sicr yn helpu ei myfyrwyr i wneud cais am y rownd derfynol dau ddiwrnod yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd.
Yr hyn roedd ein myfyrwyr yn ei garu am y digwyddiad oedd cael y cyfle i arwain trafodaeth a bod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau mewn perthynas â datblygu’r cynigion ar gyfer mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Ers y digwyddiad MockCOP, mae’r myfyrwyr wedi teimlo fel eu bod nhw wedi’u grymuso mwy i greu newid yn ein hysgol, ac mae ganddynt lawer o gynlluniau ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.”

Mae MockCOP yn gyfle gwych, sy’n galluogi pobl ifanc i ymgysylltu’n rhyngweithiol â’r cymhlethdodau yn sgil mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal â chyd-fynd â’r cwricwlwm newydd o ran datblygu dinasyddion gwybodus moesegol, mae’n hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang ac yn cyfrannu at nifer o nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys addysg o safon, llai o anghydraddoldebau a gweithredu ar yr hinsawdd.

Diolch yn fawr i’n partneriaid gwych, sef Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a hefyd, i ScottishPower Foundation am ariannu’r rhaglen.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook