MAINT UCHELGEISIAU CYMRU HWB GAN ARIAN CYFATEBOL £ 1M

Posted on

Ar ymweliad heddiw i Goleg Llanymddyfri, ymunodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn ddisgyblion yn plannu’r cyntaf o gant o goed newydd ar dir y Coleg, er mwyn dysgu mwy am sut y maent yn cefnogi Maint Cymru trwy godi arian ar gyfer cant arall o goed i fod yn plannu mewn cymuned ar lethrau Mynydd Kenya.

elusen Amgylchedd, Maint Cymru Heddiw anogodd bobl Cymru i godi arian a dyblu eu rhodd i helpu i warchod rhai o’r fforestydd glaw dan fwyaf o fygythiad ar y ddaear.

Meddai Rheolwr y Prosiect, Hannah Scrase:“Dydd Gwyl Dewi yn amser i ddathlu gallu ein cenedl i ddangos arweinyddiaeth ar faterion byd-eang megis datgoedwigo a newid yn yr hinsawdd. Rydym wrth ein bodd i dderbyn hwb o’r fath i ein huchelgais i fod y wlad gyntaf yn y byd i amddiffyn ardal o goedwig sy’n cyfateb i ei maint “.

“P’un a ydych yn ysgol, y cyngor lleol, busnesau llai neu gwmni mawr, bydd Maint Cymru yn awr yn cyfateb i’ch cyfraniadau punt am bunt a chymryd camau go iawn i atal dinistrio fforestydd glaw. Rydym yn gobeithio y gyda arian cyfatebol gwerth £ 1m sydd ar gael, gallwn symbylu pobl Cymru i gyfrannu £ 1m pellach i gyrraedd targed y cyd o £ 2m i 2011 Blwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd. ”

Dywedodd Mr Ian Hunt, Warden Coleg Llanymddyfri: “Mae’n dda gwybod y bydd ein hymdrechion i gefnogi cymunedau goedwig o gwmpas Mynydd Kenya yn awr yn cael ei dyblu diolch i’r arian cyfatebol sydd ar gael i Faint Cymru. Yn ogystal â chwarae ein rhan i gyrraedd Maint targed hectar Cymru ‘2 miliwn, rydym hefyd yn gobeithio y bydd y Coleg yn datblygu cysylltiadau parhaol hir gyda’r bobl plannu’r coed yn Mount Kenya. ”

Datgelodd Llanymddyfri Siambr Fasnach heddiw y bydd yn codi arian yn lleol ar gyfer rhagor o goed 500 gyfer yr un prosiect plannu coed cymunedol gydlynu gan Mudiad Greenbelt Kenya.

Cymru yn barod i fod y wlad gyntaf yn y byd i ysgogi ymateb cenedlaethol i datgoedwigo a newid yn yr hinsawdd. Bydd yr apêl £ 2 miliwn yn helpu i amddiffyn 2 miliwn hectar o goedwig law sy’n cyfateb i faint Cymru ei hun.

Esboniodd Heather Stevens, Cadeirydd Sefydliad Waterloo: “Dylai unrhyw un sydd â phlant wedi mynd i ofalu am yr amgylchedd, a gwarchod coedwigoedd glaw yn y fath ffordd syml i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Nid Mae fforestydd glaw yn unig ysgyfaint y blaned ond maent hefyd yn gyson yr hinsawdd. Rydym yn meddwl ei fod yn werth gosod £ 1m fel y gall pobl Cymru yn ymuno gyda ni, i helpu i achub ardal maint ein gwlad, yn hytrach na thorri un i lawr! ”

Mae Sefydliad Waterloo, yn Sefydliad dyfarnu grantiau annibynnol a grëwyd yn 2007, ac mae wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Mae’n rhoi grantiau i fudiadau yn y DU a ledled y byd, ac mae’n rhedeg Rhaglen Coedwigoedd dargedu at osgoi datgoedwigo mewn ardaloedd trofannol.

Mae dinistrio fforestydd glaw yn cyfrif am chwarter o allyriadau carbon y byd. Mae hyn yn fwy na chludiant y byd i gyd yn rhoi at ei gilydd. Colli coedwigoedd trofannol hefyd yn bygwth cynefin o dros 50% o rywogaethau’r byd a lles y rhai o boblogaethau tlotaf y byd.

Maint Cymru Heddiw, cyhoeddodd addewidion rhodd newydd gan: Cysylltiadau Gwaith; TYF Adventure; XS NRG a NATSOL. I gyfrannu, ewch i:www.sizeofwales.org.uk

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook