Maint Cymru yn lansio rhaglen ysgolion newydd, fwy ar newid yn yr hinsawdd: MockCOP, mewn partneriaeth â WCIA

Posted on

Bleser gan Maint Cymru a WCIA gyhoeddi y byddant yn ehangu eu rhaglen MockCOP eleni. Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru, ac yn dod i ben gyda digwyddiad terfynol yn y Senedd yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2019.

Mae’r cyfle i ehangu’r rhaglen wedi bod yn bosibl drwy gymorth caredig ScottishPower Foundation.

Beth ydy MockCOP?
Mae Maint Cymru a WCIA wedi bod yn rhedeg MockCOP ers 2015. Digwyddiad ydy MockCOP sy’n cael ei fodelu ar Gynhadledd y Pleidiau (COP) y Cenhedloedd Unedig, lle mae cynrychiolwyr o bob gwlad yn cyfarfod i drafod cynigion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae grwpiau o dri o fyfyrwyr rhwng 14-18 oed o bob rhan o Gymru yn cael gwlad i’w chynrychioli. Maen nhw’n ymchwilio ac yn paratoi eu safbwynt ac yna, yn cynrychioli’r wlad a ddyrannwyd iddynt drwy gyflwyno eu hachos, gyda’r nod o ddod i gytundeb â’r gwledydd eraill. Yn 2018, dyfarnwyd Canmoliaeth Uchel i’r rhaglen yng Ngwobrau Academi Cynaliadwy Cymru.

Sut mae’r rhaglen yn ehangu?
Yn y gorffennol, dim ond un digwyddiad sydd wedi cael ei gynnal bob blwyddyn, yng Nghaerdydd. Nawr, diolch i gefnogaeth ScottishPower Foundation, bydd sawl digwyddiad MockCOP rhanbarthol yn cael eu cynnal ar draws Cymru, a fydd yn diweddu gyda digwyddiad terfynol yn y Siambr Drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhedeg fersiwn llawer mwy o’n rhaglen MockCOP eleni mewn partneriaeth â WCIA a chyda chymorth caredig ScottishPower Foundation. Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i bobl ifanc gamu i esgidiau gwledydd eraill, i feddwl am newid yn yr hinsawdd o sawl persbectif, ac i ddatblygu eu sgiliau siarad a dadlau cyhoeddus.” meddai Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru.

Fel rhan o’r rhaglen, bydd Maint Cymru yn ceisio datblygu a chefnogi hyrwyddwyr ifanc newid yn yr hinsawdd ar draws Cymru.

Meddai Ann McKechin, Ymddiriedolwr a Swyddog Gweithredol ScottishPower Foundation: “Mae’r genhedlaeth nesaf yn arwain y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ar draws ein gwlad. Dyna pam mae ScottishPower Foundation yn falch o gefnogi’r rhaglen gyffrous hon sy’n dod â phobl ifanc at ei gilydd o bob rhan o Gymru, i drafod sut i ymateb i’r heriau a fydd yn effeithio ar eu dyfodol ac ar yr un pryd, deall gwahanol safbwyntiau o bedwar ban byd.”

Sut gall ysgolion gymryd rhan?
Bydd y digwyddiadau rhanbarthol yn rhedeg ym mis Gorffennaf a mis Medi 2019. Cliciwch yma i weld y rhestr o ddyddiadau a digwyddiadau ac i gofrestru eich ysgolion. Bydd mwy o ddyddiadau rhanbarthol yn cael eu cyhoeddi. Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd. Rydym yn gobeithio gweithio gydag 80 o ysgolion uwchradd, a bydd bron i 250 o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y rhaglen eleni. Mae pob digwyddiad am ddim.

Meddai Prif Swyddog Gweithredol WCIA, Susie Ventris-Field: “Mae MockCOP yn gyfle gwych, sy’n meithrin sgiliau, gwybodaeth a hyder dysgwyr fel eu bod yn gallu gweithredu ar y pwnc hollbwysig o newid yn yr hinsawdd, ac mae’r cyllid hwn yn golygu y gallwn gyrraedd mwy o bobl ifanc ar draws Cymru. Yn ogystal â chydweddu’n wych â’r cwricwlwm newydd o ran datblygu dinasyddion gwybodus moesegol, mae’n amserol iawn hefyd wrth i bobl ifanc streicio i berswadio ein harweinwyr i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.”

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook