Maint Cymru yn dyblu i fyny ar gyfer Hanner Caerdydd

Posted on

Y mis hwn, rydym yn dathlu’r bartneriaeth ddiweddar rhwng Maint Cymru a Run4Wales, sy’n trefnu digwyddiadau chwaraeon uchel eu proffil, elît a mawr, gan gynnwys yn fwyaf diweddar, hanner marathon Caerdydd.

Cysylltodd Run4Wales â Maint Cymru am eu bod eisiau mynd i’r afael ag effaith amgylcheddol eu digwyddiadau a hefyd, denu’r 27,000 o’r rheiny oedd yn cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd i wneud yr un fath.  Roedd gan redwyr y dewis o gyfrannu i Maint Cymru wrth gofrestru ar gyfer y ras, i helpu i liniaru effaith y digwyddiad ar yr hinsawdd, a chefnogi Maint Cymru a’n partneriaid prosiect coedwigoedd trofannol gwych. Roeddem yn falch dros ben o weld faint o bobl oedd wedi dewis cyfrannu – hoffai Maint Cymru ddiolch yn fawr i bawb a gyfrannodd.

Dywedodd Matt Newman, Prif Weithredwr Run4Wales: “Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd yw’r digwyddiad cyfranogiad torfol mwyaf yng Nghymru, ac mae’r twf cyflym hwn wedi dod yn heriau amgylcheddol. Ond roedd ein rhedwyr yn mwynhau’r cyfle i liniaru eu hôl troed carbon drwy Maint Cymru i helpu i gefnogi ac amddiffyn fforestydd glaw trofannol y byd.

“Mae wedi bod yn wych gweld y cynnydd yn ymwybyddiaeth amgylcheddol ein rhedwyr. Mae ein cyfranogwyr yn ein helpu i gyflawni ar ein Cynllun Gweithredu Gwyrdd newydd, a gyda’n gilydd, byddwn yn creu dyfodol cynaliadwy ac yn herio’r status quo yn y diwydiant digwyddiadau cyfranogiad torfol. “

Elspeth Jones, Cyfarwyddwr, Maint Cymru ar ol rhedeg Hanner Caerdydd

Diolch yn fawr iawn hefyd i dîm o redwyr gwych Maint Cymru, a gododd swm anhygoel o arian.  Roedd ein rhedwyr yn cynnwys Cyfarwyddwr Maint ei hun, Elspeth a ddywedodd “Roedd hi’n ddiwrnod mor wych-roedd yr awyrgylch yn wych, er bod y 5km olaf yn galed! Rydym eisiau dweud diolch yn fawr iawn i Run4Wales – roeddem yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r digwyddiad. “

Roedd Jean-Louis Button , myfyriwr ac amgylcheddwr ym Mhrifysgol Abertawe hefyd wedi rhedeg a chodi arian ar gyfer Maint Cymru ac meddai “Dewisais redeg ar gyfer Maint Cymru yng Nghaerdydd, gan fy mod yn credu bod angen cefnogi sefydliadau sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a gweiddi gymaint â phosib! Rydym yn byw mewn cyfnod o amser pwysig iawn ar hyn o bryd, lle mae’n rhaid i ni wneud ein gorau i helpu i liniaru’r hinsawdd ac argyfwng ecolegol sy’n datblygu o flaen ein llygaid ein hunain. “

Yn ystod penwythnos y digwyddiad, roedd gennym stondin yn y pentref digwyddiadau, lle roeddem yn gallu sgwrsio â llawer o redwyr a chefnogwyr – diolch i’r rheiny a alwodd draw i ddweud helo.

Os oeddech chi’n un o’r rhedwyr a gymerodd ran, nid yw’n rhy hwyr i roi arian i helpu i leddfu effaith y digwyddiad ar yr hinsawdd – anfonwch neges destun ‘Size £3’ ‘ i 70085 i roi £3.


 [LJ1]

 [LJ2]Dyn neu ddynes?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook