Maint Cymru yn cyhoeddi Cyfarwyddwr newydd

Posted on
Mae’n bleser gan Maint Cymru groesawu Nicola Pulman fel ei Gyfarwyddwr newydd.

Mae Nicola yn ymuno â ni o’r Phoenix Prosiect, sef prosiect partneriaeth naw mlynedd rhwng Prifysgol Namibia a Phrifysgol Caerdydd, yn ymwneud â lleihau tlodi a hybu iechyd a’r amgylchedd, lle’r oedd yn rheolwr prosiect.

Mae gan Nicola brofiad helaeth o weithio yn y sectorau datblygu rhyngwladol a chyrff anllywodraethol. Cyn hynny, bu’n gweithio ac yn byw yn Affrica am ugain mlynedd, yn goruchwylio ystod eang o brosiectau a rhaglenni, gan gynnwys gwarchod ardaloedd o goedwig gymunedol mewn perygl yn Ghana, a gweithio gyda chymunedau coedwig yn Nigeria ar fywoliaeth gynaliadwy.

Bydd Nicola yn goruchwylio’r gwaith dydd i ddydd o redeg yr elusen, a’r gwaith o weithredu ein strategaeth pum mlynedd newydd sy’n anelu at wella effaith Maint Cymru ar draws ein prosiectau tyfu coedwigoedd a choed, ein gwaith addysgol a’n hymgyrchoedd eiriolaeth.

Yn sgil ymuno â’r tîm, meddai Nicola:

“Rwy’n falch iawn o fod yn ymuno â thîm Maint Cymru yn enwedig yn 2020, ar ddechrau’r cyfnod deng mlynedd i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

Rwy’n edrych ymlaen yn arbennig at weithio gyda’n tîm yma yng Nghymru a’n partneriaid anhygoel yn Affrica, Asia a De America sydd ar flaen y gad o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Drwy weithio gyda’n gilydd, rwy’n credu y gallwn ysgogi newid go iawn, a fydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol gartref ac ar draws y byd.”

Meddai Peter Davies, Cadeirydd Ymddiriedolwyr Maint Cymru:

“Rydym yn falch iawn o groesawu Nicola fel ein cyfarwyddwr newydd. Mae ganddi gyfoeth o brofiad fel arweinydd sydd wedi gweithio ar brosiectau datblygu rhyngwladol a chadwraeth coedwigoedd cymunedol, ac mae ganddi ddealltwriaeth o sut mae sefydliadau bach yn gallu sicrhau newid go iawn.

Mae’r elusen wedi ehangu’n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf dan arweinyddiaeth Elspeth Jones, gyda chynllun cyffrous ac uchelgeisiol ar waith ar gyfer y cam nesaf.

Hoffai’r ymddiriedolwyr ddiolch i Elspeth am ei holl waith rhagorol mewn cynyddu effaith yr elusen, a hoffem ddymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.”


Tweet Rhannwch ar Facebook