Maint Cymru i dderbyn siâr o £1.2 miliwn o arian elusennol gan ScottishPower Foundation

Posted on

Bydd Maint Cymru yn derbyn siâr o bot ariannu £1.2 miliwn gan ScottishPower Foundation, sy’n hyrwyddo gwaith buddiolwyr mewn cymunedau lleol ar draws y DU.

Sefydlwyd ScottishPower Foundation yn 2013, i wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl mewn cymunedau ar draws y DU ac eleni, bydd yn ariannu cyfanswm o 21 o brosiectau mewn rhanbarthau ar hyd a lled y DU.

Mae Maint Cymru yn ffodus o elwa unwaith eto eleni, a byddwn yn defnyddio’r arian i barhau i gyflwyno ein rhaglen i ysgolion yng Nghymru, sef ‘MockCOP’, digwyddiad sydd wedi’i fodelu ar Gynhadledd Pleidiau’r Cenhedloedd Unedig.

Mae MockCOP, sy’n cael ei redeg ar y cyd gan yr elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru, a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, yn gyfle rhyngweithiol i bobl ifanc 14-18 oed i ddysgu am drafodaethau newid yn yr hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, lle mae cynrychiolwyr o wledydd ar draws y byd yn cyfarfod i drafod penderfyniadau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Meddai Melanie Hill, Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr ScottishPower Foundation:

“Yn ScottishPower Foundation, rydym yn frwdfrydig dros gefnogi achosion sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau sydd wedi ymrwymo i ymladd newid yn yr hinsawdd, ac sydd wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc i gyflawni eu llawn botensial ar gyfer dyfodol mwy disglair. Mae’r elusennau rydyn ni’n eu hariannu eleni yn gwneud hyn – a mwy – ac yn gwneud gwaith eithriadol, yn aml mewn amgylchiadau heriol, wrth iddyn nhw geisio gwneud bywydau’n well.

“Rydym yn cydnabod bod pobl nawr, yn fwy nag erioed, yn dibynnu ar elusennau a’u gwasanaethau, ac rydym yn falch iawn o gefnogi’r ymdrechion hyn mewn ffordd mor ystyrlon. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid elusennol i helpu i sicrhau bod ein harian gan ScottishPower Foundation yn cael yr effaith fwyaf posibl er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl a chymunedau ar draws y DU.”

Meddai Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru:

“Mae MockCOP yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder pobl ifanc i drafod newid yn yr hinsawdd, ac yn eu hannog i feddwl sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bobl o wahanol safbwyntiau. Bydd digwyddiadau MockCOP y flwyddyn nesaf yn arwain at drafodaethau blynyddol y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd, COP, fydd yn cael eu cynnal yn y DU. Gobeithio y bydd hyn yn blatfform i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl ifanc ar draws Cymru, ac y bydd yn helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth o gysylltiadau rhyngwladol, drwy ystyried safbwynt gwledydd eraill a’r rôl mae’r cenhedloedd hynny yn eu chwarae yn ein cynhadledd enghreifftiol.

“Mae Newid yn yr Hinsawdd yn bwnc mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo eu bod yn frwdfrydig i weithredu arno, ac rydym eisiau grymuso pobl ifanc i deimlo fel eu bod nhw’n gallu bod yn rhan o’r ateb, gyda chefnogaeth garedig ScottishPower Foundation.”

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y digwyddiad MockCOP, anfonwch e-bost at: [email protected]

Mae ScottishPower Foundation yn darparu cyllid i helpu i gefnogi datblygu addysg, diogelu’r amgylchedd, y celfyddydau a diwylliant a dinasyddiaeth. Mae’n cefnogi elusennau sy’n ceisio darparu rhyddhad rhag tlodi, anabledd neu anfanteision eraill hefyd.

Gallwch ddarganfod mwy ar wefan SP Foundation yma: www.scottishpowerfoundation.com

 

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook