Maint Cymru: Edrych Nôl ar 2020

Posted on
Yng Nghymru ac ar draws y byd, mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd, lle bu’n rhaid i ni gyd addasu i heriau pandemig byd-eang. Nid yw Maint Cymru wedi bod yn eithriad yn hynny o beth, ond mae 2020 wedi bod yn flwyddyn o dwf ac effaith hefyd, wrth i ni ddysgu gweithio o dan y ‘normal’ newydd ac annisgwyl.

Dyma rywfaint o’n prif uchafbwyntiau:

Prosiectau coedwigoedd

Fe ddyrannom grantiau gwerth cyfanswm o £111,960 i’n partneriaid a’r prosiectau gwych sy’n cefnogi cymunedau coedwigoedd, i ddiogelu a chynnal coedwigoedd trofannol sydd fwy na dwywaith maint Cymru – mwy na 4 miliwn hectar. Un o’r prif uchafbwyntiau oedd ymgyrch lwyddiannus y Wampís i ddiogelu eu coedwigoedd rhag edrych am olew ym Mheriw.

Yn sgil Rhaglen Plannu Coed Mbale yn llwyddo i blannu ei tharged o 10 miliwn o goed yn 2019, mae uchelgias newydd wedi cael ei gosod i blannu 25 miliwn o goed erbyn 2025.  Er gwaethaf yr heriau sydd yn cael eu hachosi gan COVID-19 ac ansefydlogrwydd gwleidyddol, mae targed y flwyddyn gyntaf o blannu 3.5 miliwn o goed wedi cael ei gyflawni. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm ym Mbale, Uganda!

Y flwyddyn nesaf, byddwn yn adnewyddu ein portffolio gyda phartneriaid a phrosiectau newydd, a byddwn yn cynyddu ein cefnogaeth i brosiectau brodorol a phrosiectau cymunedol. Byddwn yn blaenoriaethu gwledydd yn ôl maint a chyfradd y goedwig law sydd wedi cael ei cholli, ac yn nodi’r lleoedd ailgoedwigo gorau; Periw a Brasil yn Ne America; Basn y Congo, Kenya ac Uganda yn Affrica; ac Indonesia a Malaysia yn Ne Ddwyrain Asia.

Addysg

Fe barhaodd Maint Cymru i gyflwyno gweithgareddau allgymorth, gydag ymweliadau digidol lle bo angen, ac erbyn diwedd ein blwyddyn ariannol, roeddem wedi ymweld â 125 o ysgolion ac wedi ymgysylltu gyda miloedd o bobl ifanc. Mae ein hymweliadau yn cynnwys gwasanaethau a gweithdai sy’n codi ymwybyddiaeth ynghylch newid yn yr hinsawdd ac sy’n grymuso pobl ifanc i weithredu.  Mae’r ymweliadau’n dilyn cwricwlwm cenedlaethol Cymru ac yn helpu i’w gyflwyno hefyd, ac maen nhw wedi bod yn boblogaidd ar draws y wlad.

Mae llawer o ysgolion wedi parhau i ddysgu am newid yn yr hinsawdd ar ôl ein hymweliadau. Er enghraifft, cynhaliodd Ysgol Gynradd Albert ym Mhenarth ddadl ar ddatgoedwigo, a dyluniodd Ysgol Parc Waundew yn Sir Gaerfyrddin logos ar gyfer cynnyrch olew palmwydd cynaliadwy. I orffen y flwyddyn, fe greodd disgyblion Blwyddyn 2 Ysgol Gynradd Coychurch ym Mhen-y-bont ar Ogwr y fideo gwych hwn:

Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, ac ar y cyd â Chanolfan Materion Rhygnwladol Cymru, fe lansiom y rhalgen Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.  Cynhaliodd y llysgenhadon Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid hynod lwyddiannus (fideo llawn yma) gyda dwsinau o ysgolion a gwneuthurwyr polisi yn cymryd rhan i drafod yr hyn y gall pobl ifanc a Llywodraeth Cymru ei wneud i greu Cymru wyrddach.

Mae ein rhaglen MockCOP wedi mynd o nerth i nerth hefyd, ac wedi cael ei chyllid wedi’i hadnewyddu.  Mae’r rhaglen MockCOP, sydd yn cael ei rhedeg ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, yn ddigwyddiad rhyngweithiol i bobl ifanc 14-18 oed, i ddysgu am drafodaethau’r Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd.  Rydym wedi dechrau cynllunio fersiwn ar-lein o’r digwyddiad, ac wedi cyhoeddi adnoddau i helpu ysgolion i redeg eu fersiynau eu hunan ohono.

Ymgyrchoedd

Rhywbeth newydd sydd wedi digwydd eleni ydy creu ein rhaglen eiriolaeth. Fel rhan o hyn, ym mis Tachwedd, cyhoeddwyd ein hadroddiad Cenedl Dim Datgoedwigo, a gafodd ei lansio mewn digwyddiad ar-lein gyda siaradwyr o RSPB Cymru, WWF Cymru a Cymru Masnach Deg.  Y flwyddyn nesaf, rydym yn gobeithio cael pob plaid wleidyddol i ymrwymo i wneud Cymru’n Genedl Dim Datgoedwigo yn eu maniffestos etholiadol ar gyfer 2021. Rydym yn bwriadu estyn allan ar draws Cymru i ddangos sut y gall pawb gyfrannu at ddileu datgoedwigo trofannol o gadwyni cyflenwi nwyddau allweddol.

Ym mis Mehefin, fe gynhaliom ein hymgyrch ‘Diwrnod Gwyrdd’ wythnos o hyd.  Cynhaliwyd ymgyrch eleni ar-lein yn llwyr, ac roedd yn cynnwys gweithgareddau fel cwisys, gweithgareddau plant, ystafelloedd dosbarth digidol, a lansio gêm Maint Cymru!

I orffen 2020, rydym yn rhedeg ein hymgyrch ‘Coed ar gyfer y Nadolig’ i helpu i godi arian ar gyfer Prosiect Coedwig Gymunedol Bore yn Kenya, gyda chefnogaeth y cyhoedd a busnesau yng Nghymru.  Mae’r ymgyrch wedi cael ei chymeradywo gan cyn Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AS hefyd.

Gwaith gwrth-hiliaeth

Fel llawer ar draws y byd, cawsom sioc o glywed y newyddion am lofruddiaeth George Floyd ym mis Mai. Rydym wedi dechrau cymryd camau i fyfyrio ar hiliaeth sefydliadol, nid yn unig yn y gymdeithas ehangach ond hefyd, yn y sector datblygu, a’n rôl fel elusen yn y sector hwn.

Yn y darn parhaus hwn o waith, mae staff wedi cael hyfforddiant ac wedi cymryd rhan mewn gweithdy i fyfyrio ar y materion hyn ac ar sut y gallwn gynnwys gweithgareddau gwrth-hiliaeth a gwrth-wahaniaethu yn fwy cyffredinol ym mhob agwedd ar ein gwaith a’n prosesau. Byddwn yn adrodd yn ôl yn 2021 i rannu ein camau nesaf.

Twf sefydliadol a’r ffordd ymlaen

Yn 2020, cafwyd datblygiad cyffrous arall hefyd, wrth i’n tîm ehangu. Yn ogystal â phenodi aelodau newydd o staff i’n timau addysg, rhaglenni coedwigoedd, eiriolaeth a chyfathrebu, croesawyd Nicola Pulman fel ein Cyfarwyddwr newydd ym mis Tachwedd 2020.

Ar drothwy 2021, bydd Nicola a’r tîm yn canolbwyntio ar gyflawni ein strategaeth pum mlynedd newydd, sy’n canolbwyntio ar bedwar nod rhaglennol. Cadwch olwg am y lansiad swyddogol!

Ar y cyfan, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol ond effeithiol, a hoffem ddiolch i’n holl gefnogwyr, cyllidwyr*, ysgolion a rhaglenni partner am eich cefnogaeth barhaus a’ch gwaith caled, yn aml mewn amgylchiadau anodd. Rydym yn gobeithio gwneud 2021 hyd yn oed yn fwy effeithiol, a chymryd camau breision i ysbrydoli gweithredu yn yr hinsawdd ar draws Cymru ac yn fyd-eang.

* Hoffai Maint Cymru ddiolch i’r sefydliadau canlynol am eu cefnogaeth gyda’r prosiectau a drafodir yn yr erthygl hon:

Darlennwch ein Adroddiad Blynyddol am 2019-2020 yma.


Tweet Rhannwch ar Facebook