Maint Cymru – Beth ydy’r Newyddion Diweddaraf?

Posted on

Wel, cryn dipyn ydy’r ateb byr!

Dros y misoedd diwethaf, mae Maint Cymru wedi datblygu strategaeth hirdymor ar gyfer y sefydliad, i sicrhau bod ei ffocws ar ddiogelu, cadw ac ailgoedwigo coedwigoedd trofannol fel rhan o’r ymateb cenedlaethol i’r newid yn yr hinsawdd yn cael ei gryfhau.

Yn sgil y strategaeth newydd, mae’r rolau yn ein tîm bach ond effeithlon wedi cael eu hailstrwythuro. Ac rydym wedi symud swyddfa! Rydym yn dal i fod yn ein cartref yn y Deml Heddwch, ond rydym wedi symud i swyddfa fwy nawr bod y tîm yn llawn unwaith eto.

Cyfarwyddwr – Ar ddiwedd mis Tachwedd, byddwn yn ffarwelio â Rita Singh, sydd wedi bod yn gweithio fel rhan o dîm Maint Cymru am y 16 mis diwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Rita wedi helpu i greu perthnasau agosach gyda’n harianwyr a’n partneriaid, gyda chyllid ychwanegol yn cael ei roi drwy Ymddiriedolaethau a Sefydliadau sy’n ein rhoi ni mewn sefyllfa gryfach i gyflawni ein strategaeth. Bydd Rita yn ymuno â Kingspan Insulation, a bydd yn gyfrifol am sefydlu adran gynaliadwyedd y sefydliad. Rydym wedi dechrau recriwtio am rywun yn ei lle, felly cadwch olwg am newyddion gan Maint Cymru ynghylch penodi cyfarwyddwr newydd.

 

Cydlynydd y Rhaglen Addysg – Hoffem groesawu Deirdre Raffan i’r tîm. Mae Deirdre-typo yn ymuno â Maint Cymru o Ganolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth. Bydd Deirdre yn adeiladu ar ein gweithdai addysgol arbennig, y mae galw mawr amdanynt, ar draws ysgolion yng Nghymru a hefyd, yn ceisio datblygu’r rhaglen ar draws cyfnodau allweddol eraill yn ogystal â gweithio gydag athrawon presennol a newydd.
I ddarganfod mwy am Deirdre, darllenwch rywfaint o’r cwestiynau cyffredin a ofynnwyd iddi yma.

 

 

Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd – Rydym yn falch o groesawu Aimee Parker yn ôl, ar ôl iddi dreulio blwyddyn ar gyfnod o absenoldeb mamolaeth. Yn y rôl hon, bydd Aimee yn cryfhau’r berthynas rhwng Maint Cymru a’n partneriaid coedwigoedd gwych, yn ogystal â sicrhau ein bod ni’n adeiladu rhwydweithiau agosach gyda sefydliadau eraill sy’n gweithio i fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau datgoedwigo coedwigoedd trofannol.

 

 

 

Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd – mae Anna Harris, sydd wedi bod yn gweithio i Maint Cymru am y 18 mis diwethaf, nawr yn gyfrifol am faterion cyfathrebu ac ymgyrchoedd Maint Cymru, ac mae hi’n gobeithio cyflwyno bywyd newydd o ran sicrhau ein bod ni’n cyflwyno storïau go iawn ar lawr gwlad o’n prosiectau ac o erthyglau eraill o ddiddordeb ar y pynciau ehangach o drafodaeth sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a datblygiad rhyngwladol.

 

 

Gallwch ddarllen mwy am bob aelod o’r tîm a gweld ein manylion cyswllt drwy fynd i’r dudalen Cwrdd â’r Tîm ar y wefan.


Tweet Rhannwch ar Facebook