MAE RSPB CYMRU YN MESUR HYD AT MAINT CYMRU

Posted on

Maint Cymru e’n sicrhauRSPB Cymruyn ei chais i ddiogelu a gwarchod fforestydd glaw

RSPB CymruBydd yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint Cymru drwy gefnogaeth barhaus o’i Rhaglen Coedwig Gola yn Sierre Leone, Affrica.

Katie-Jo Luxton, Cyfarwyddwr yRSPB CymruMeddai: “Mae Maint Cymru yn fenter wych, ac rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein cyfranogiad. Dod pobl Cymru at ei gilydd ar gyfer achos rhyngwladol yn adlewyrchiad wych o sut y cyd y gallwn wneud mwy o effaith wrth fynd i’r afael newid yn yr hinsawdd ”

Wedi’i lansio ym 2010 gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Maint Cymru ei sefydlu i uno gwleidyddion, cwmnïau, sefydliadau ac unigolion yn yr un nod o ddiogelu a chadw ardal o goedwig law, o faint Cymru.

Dywedodd Hannah Scrase, Rheolwr Prosiect Maint Cymru: “Mae ardal maint Cymru ‘yn cael ei ddefnyddio’n aml i fesur cyfradd dinistrio coedwigoedd. Drwy Maint Cymru rydym yn anelu at droi defnydd negyddol o faint y wlad ar ei ben, drwy annog pobl Cymru i gymryd camau cadarnhaol a helpu i amddiffyn ardal o goedwig drofannol sy’n cyfateb i faint ein cenedl. ”

“Rydym yn falch iawn o gael RSPB Cymru ar ei bwrdd. Y Goedwig Gola yw ‘problemus bioamrywiaeth’ o dan fygythiad oddi wrth logio a mwyngloddio. Bydd yr arian a godir gan gefnogwyr brosiect coedwig RSPB yn cael ei warchod 70,000 hectar o goedwig law yn un o wledydd tlotaf y byd ”

Yn 1990, mae’r RSPB cydweithio â’r Gymdeithas Cadwraeth Sierra Leone (CSSL) a’r Is-adran Goedwigaeth Llywodraeth Sierra Leone i ffurfio’r Rhaglen Coedwig Gola. Y prif amcan oedd i warchod a chadw hyd at 75,000 hectar o goedwig law yn Gola.

Drwy ymgysylltu a chyflogi dros staff 100 Sierra Leone, mae’r prosiect wedi darparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i gymunedau lleol. staff a chadwraethwyr lleol hefyd yn chwarae rhan hanfodol o ran diogelu dros 300 o rywogaethau o adar, gan gynnwys 18 rhywogaethau prin neu dan fygythiad.

2011, yn nodi yn flwyddyn bwysig ar gyfer y Rhaglen Goedwig Gola ers ei statws Parc Cenedlaethol a gafwyd. Erbyn hyn Gola yw’r ail Barc Cenedlaethol yn Sierra Leone.

Mae’r Rhaglen Coedwig Gola ei ariannu’n bennaf gan yr Undeb Ewropeaidd a’r Fonds Français Arllwyswch l’Environnement Mondial, a roddodd arian i redeg o 2007 – 2012. O ystyried bod yn dal i alw ar gyfer datblygu prosiectau a chynaladwyedd, mae’r RSPB yn obeithiol y bydd yna ddiddordeb sylweddol yn y cyllid ar gyfer y prosiect nodedig dros y flwyddyn nesaf.

Mae angen cyllid i sicrhau bod gweithgareddau allweddol y prosiect yn cael eu cynnal megis cyflogau i’r staff lleol fel y gallant gylch yn effeithiol ddiogelu rhywogaethau prin a dan fygythiad Gola, ac hefyd ar gyfer prosiectau datblygu cymunedol parhaus megis cymorth ffermio, removation ysgol, ffynhonnau a chlinigau .

Dywedodd Dr Tim Stowe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rhyngwladol ar gyfer yr RSPB: “Mae’r Rhaglen Coedwig Gola yn dangos pa mor bwysig yw edrych ar y darlun ehangach, gan weithio ar lwyfan rhyngwladol i warchod bywyd gwyllt, gefnogi cymunedau lleol a mynd i’r afael â newid hinsawdd.”

Mae dinistrio fforestydd glaw yn cyfrif am chwarter o allyriadau carbon y byd. Mae hyn yn fwy na chludiant y byd i gyd yn rhoi at ei gilydd. Colli coedwigoedd trofannol hefyd yn bygwth cynefin o dros 50% o rywogaethau’r byd a lles y rhai o boblogaethau tlotaf y byd.

Cymru yn barod i fod y wlad gyntaf yn y byd i ysgogi ymateb cenedlaethol i datgoedwigo a newid yn yr hinsawdd. Yr wythnos diwethaf, addawodd Waterloo Foundation yng Nghaerdydd i gyd-fynd bob punt a godir tuag at arbed ardal o fforest law Maint Cymru hyd at gyfanswm o £ 1 miliwn.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook