Diwrnod Rhyngwladol Menywod Gweledig: sut mae stofiau ynni-effeithlon yn cefnogi menywod yn Gweriniaeth Ddemoctrataidd y Congo

Posted on

Mae heddiw’n Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod Gweledig ac yr ydym yn mynd i rhannu profiad dwy menyw.

Mrs Awa Furaha
Fi ydy Mrs Awa Furaha, ffermwr sy’n briod â Mr Lofolofo. ‘Dwi’n fam i 7 o blant o Mungele yng ngrŵp Batikamwanga. Dwi wedi elwa o stôf ynni-effeithlon am flwyddyn a hanner yn barod, a ‘dwi’n falch ohono, oherwydd ei fod wedi gwella cyflwr ein sefyllfa ni fel menywod cefn gwlad.

Ers defnyddio’r math hwn o stôf, dwi ddim yn dioddef o drafferthion y llygaid a achosir gan fwg trwm bellach. Hefyd, y gostyngiad yn y defnydd o bren, mae’n lleddfu’r boen o gario basgedi o bren bob dydd (dwi’n cael digon o orffwys erbyn hyn), mae’n hwyluso coginio da cyflym, ond hefyd, rwy’n gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei gynnal a’i gadw bob 2 i 4 wythnos drwy roi haen amddiffynnol i gynnal hirhoedledd y stôf.

Ar hyn o bryd, dwi’n defnyddio hyd at 6 basged o goed y mis yn lle’r 13 o fasgedi’r mis pan roeddwn yn coginio ar y gegin gyda thair carreg (stôf draddodiadol). Mae’r mathau yma o stofiau yn rhyddhad i ni fenywod cefn gwlad.

Mrs Pichaka
Gyda’r defnydd o’r dechnoleg newydd o stofiau ynni-effeithlon, rydym yn coginio’n iach, yn gyflym ac yn ddi-fwg, ac yn arbed cryn dipyn ar bren a sebon. Mae’r dechnoleg newydd o stofiau ynni-effeithlon yn caniatáu i ni leihau tanau mewn tai ac allyriadau nwyon tŷ gwydr, a choginio hyn gyda’r holl lendid a llawer o hylendid.

Dim mwy o fewnanadlu neu amlygiad parhaol i fwg a gwres, coginio trwm yn ystod y tymor glawog y tu allan heb gysgod, torri a chyflenwi pren yn rheolaidd, prynu coed yn wastraffus ydy’r rheswm pam mae awydd menywod i gael stof ynni-effeithlon wedi cynyddu.

Rydym wedi partneri gyda Fauna & Flora International (FFI) ar y prosiect yma. Yn diogelu 260,000 hectar o fforest drofannol sydd hefyd yn cartref i gorilla endemig, y Gorilla Grauer. Mae’r prosiect yn gweithio i greu ddwy gronfa wedi’u arwain yn gymuedol a fydd yn gwarchod cynefin y gorilla, y pobl lleol a’r bioamrywiaeth enfawr sydd yn yr ardal.


Tweet Rhannwch ar Facebook