Her Ysgrifennu Creadigol Cyfnod Clo Maint Cymru

Posted on

Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol yn golygu y gall ein hamser mewn natur gael ei gyfyngu gan ba mor aml y gallwn gamu tu allan i’n drysau ffrynt. Neu, efallai bod gennym fynediad i gynefin gardd, a’n bod ni’n fodlon mynd allan yn yr oerfel i chwilio am greaduriaid bychain segur. Beth bynnag fo’r sefyllfa, gallwn alw ar ein dychymyg i ddianc rhag cyfyngiadau ein cartrefi, ac i ysgogi rhywfaint o greadigrwydd a gwerthfawrogiad o fflora a ffawna’r ddaear, boed yn lleol neu’n anghysbell. Efallai ein bod ni mewn cyfnod clo, ond mae ein meddyliau, o leiaf, yn rhydd i grwydro!

Dyma un neu ddau o ymarferion creadigol i’ch helpu chi i gael rhywfaint o ysbrydoliaeth:

1. Caewch eich llygaid a meddyliwch am eich hoff le gwyllt. Dychmygwch ef fel gwrthrych ymarferol. Sut fuasech chi’n ei ddisgrifio? Beth mae’n ei wneud? Gadewch i’ch dychymyg redeg yn wyllt a chofiwch – does dim rhaid iddo odli!

Dyma gynnig gan ein Swyddog Dadleuaeth ac Allgymorth, Angie (yn Saesneg):

Southerndown is a giant mortar and pestle
Where swirling, turbulent waves grind salt sediment
Against peppercorn rocks
Scenting the air with seaweed and saline

2. Meddyliwch am eich hoff goeden neu blanhigyn. Dychmygwch ef fel person. Pa fath o bersonoliaeth sydd ganddo/ganddi/ganddynt? Er enghraifft, ydy’r person hwn yn feiddgar ac yn uchelgeisiol neu’n swil ac yn dawel? Ydyn nhw’n gyfeillgar neu’n ymosodol? Oes ganddyn nhw unrhyw sgiliau anarferol? Sut maen nhw’n symud ac yn siarad?

Dyma gynnig Angie:

Edwood is an ancient oak –
Tall, solid and wise as his years.
A generous old fellow, he has many tenants
Who live on him – and in him
And don’t pay a cent in rent.
He is very well loved and respected;
Even the elders of the village look up to him.

Mae’r ymarferion hyn yn ffyrdd gwych o fod yn greadigol ac o gadw mewn cysylltiad â natur yn y cyfnod anodd hwn.

Os fyddwch chi’n llwyddiannus yn y naill ymarfer neu’r llall, anfonwch nhw (yn Gymraeg neu Saesneg) i [email protected], a byddwn yn eu cyhoeddi fel graffeg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!


Tweet Rhannwch ar Facebook