Gwersi

Gwers 1 

Coedwigoedd Glaw a Chi

Ar gyfer athrawon, rhieni a dysgwyr

Mae’r gyfres hon o wersi a thasgau yn cyflwyno cysyniadau o goedwigoedd, pwysigrwydd coedwigoedd trofannol, eu rôl ym maes newid yn yr hinsawdd a sut mae ein hymddygiad yn dylanwadu ar ddatgoedwigo. Mae hyn yn cysylltu â Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru, gan ei fod yn cynnwys themâu trawsbynciol. Mae’r wers hon yn darparu cyd-destun cyfoethog ar gyfer archwilio materion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd, natur, prinder adnoddau naturiol, diogelwch bwyd, prynwriaeth a masnach. Rydym yn gobeithio y bydd dysgwyr yn gadael gyda dealltwriaeth o rôl coedwigoedd mewn newid yn yr hinsawdd, a’u pwysigrwydd.

Ar ddiwedd y cwrs fideos, bydd y cyfranogwyr yn gallu

  • Deall rôl coedwigoedd trofannol wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a throsolwg cryno o newid yn yr hinsawdd
  • Deall pwysigrwydd coedwigoedd trofannol ar gyfer bioamrywiaeth
  • Deall eu heffeithiau personol ar goedwigoedd trofannol
  • Deall y camau y gallant eu cymryd i gefnogi amddiffyn coedwigoedd trofannol

Amser cyflwyno gweithgareddau rhwng 30 munud i 2 awr.

Sesiwn 1

Fideo 1: COEDWIGOEDD Y DDAEAR

Dechrau gan wylio’r fideo 5 munud yma:

Nawr eich bod chi wedi dysgu rhywfaint am goedwigoedd glaw, cwblhewch un o’r adnoddau canlynol:

Oedran: 7-11 

Cwis y Goedwig

Saesneg     Cymraeg

Coedwigoedd Glaw Berwr

Saesneg    Cymraeg

Oedran: 7-16

Haenau’r Goedwig

Saesneg     Cymraeg

Sesiwn 2

Fideo 2: HINSAWDD Y BLANED

Gwylio’r fideo 5 munud yma:

 

Nawr eich bod chi wedi dysgu rhywfaint am hinsawdd ein planed, cwblhewch un o’r adnoddau canlynol:

Pob Oedran

Llinell Amser Hinsawdd

Saesneg     Cymraeg

Oedran: 11-16 

Cyfrifo Faint o Garbon sydd mewn Coeden

Saesneg     Cymraeg

Sesiwn 3

Fideo 3: COEDWIGOEDD TROFANNOL A BIOAMRYWIAETH

Gwylio’r fideo 5 munud yma:

Nawr eich bod chi wedi dysgu rhywfaint am bioamrywiaeth coedwigoedd, cwblhewch un o’r adnoddau canlynol:

Oedran: 4-10

Oriel Anifeiliaid

Saesneg     Cymraeg

Bioamrywiaeth y Goedwig Law

Saesneg     Cymraeg

Sesiwn 4

Fideo 4: COEDWIGOEDD TROFANNOL A DATGOEDWIGO

Gwylio’r fideo 5 munud yma:

Nawr eich bod chi wedi dysgu rhywfaint am datgoedwigo, cwblhewch un o’r adnoddau canlynol:

Oedran: 7-11

Logo Olew Palmwydd Cynaliadwy

Saesneg     Cymraeg

Oedran: 11-16

Ditectifau Datgoedwigo (gwaith cartref)

Adnodau i ychwanegu yn fuan