Diwrnod Gwyrdd – Dydd Gwener 21ain Mehefin

Posted on

Helpwch i warchod y byd a’i goedwigoedd trofannol: cymerwch ran yn “Her DIwrnod Gwyrdd” Maint Cymru, i leihau eich hôl troed carbon o fewn blwyddyn. Pa mor isel allwch chi fynd?

Mae’r Diwrnod Gwyrdd yn ôl ar 21 Mehefin! Y Diwrnod Gwyrdd yw ymgyrch flynyddol Maint Cymru, sy’n cefnogi gweithredu ar yr hinsawdd, gwneud newidiadau i’ch ffordd o fyw sy’n ystyriol o’r blaned, a choedwigoedd trofannol. Ar 21 Mehefin, bydd ysgolion, busnesau ac unigolion ar draws Cymru yn dod at ei gilydd i ‘droi’n wyrdd’ ac i ddangos eu cefnogaeth i goedwigoedd y byd, i godi arian, ac i ymuno â’r mudiad byd-eang cynyddol o bobl sy’n gweithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd. A bydd pob rhodd a dderbynnir yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf yn cael ei dyblu gan ein cyllidwyr arian cyfatebol hael.

Ond eleni, rydym yn ychwanegu dimensiwn newydd at y Diwrnod Gwyrdd. Ar adeg pan fo Extinction Rebellion, streiciau hinsawdd ieuenctid a David Attenborough wedi dod â’r argyfwng hinsawdd i’r amlwg, rydym yn cydnabod bod pobl yn llawer mwy ymwybodol o’r hinsawdd nag erioed, ac yn chwilio am ffyrdd o gyfrannu a gweithredu’n bositif mewn perthynas â’r hinsawdd. Gallwch wneud hyn drwy gymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd! Fel rhan o’r ymgyrch eleni, rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn yr “Her Diwrnod Gwyrdd”, sef addewid i fesur a lleihau eich hôl troed carbon erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf.

Meddai Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru: “Ni fu erioed amser pwysicach i ni edrych ar ein ffordd o fyw a gwneud newidiadau os yn bosibl. Cymerodd lai na 5 munud i mi fesur fy ôl troed carbon gyda chyfrifiannell ar-lein, a chefais fy syfrdanu o weld pa mor fawr yw fy ôl troed teithio. Byddaf yn cymryd camau eleni i’w leihau. Gall pob un ohonom wneud mwy i leihau ein heffaith ar yr hinsawdd – gall mesur ein hôl troed carbon ein helpu i ddeall lle y gallwn wneud newidiadau, ac mae llawer o bethau syml ac ymarferol iawn y gall pob un ohonon ni eu gwneud i leihau ein hallyriadau mewn blwyddyn. Mae angen i bawb wneud beth y gallwn – os bydd pawb yn gwneud newid bach, bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.”

Mae hyn yn golygu bod hyd yn oed mwy o ffyrdd nawr i gymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd. Rydym yn dal i fod wrth ein boddau’n gweld pobl yn gwisgo wigiau gwyrdd ac yn bwyta cacennau gwyrdd mewn digwyddiadau codi arian gyda’ch cydweithwyr, ffrindiau neu gymdogion. Ac felly, mae Maint Cymru yn gofyn dau beth i gyfranogwyr eleni.
1) Helpwch i droi Cymru’n wyrdd, cymerwch ran yn yr Her Diwrnod Gwyrdd, a gwnewch addewid i dorri eich hôl troed carbon dros y flwyddyn. Pa mor isel allwch chi fynd? Mae gennym ddigon o awgrymiadau ar sut i wneud hyn yma.
2) Helpwch i droi’r byd yn wyrdd drwy godi arian ar gyfer Maint Cymru a’n gwaith yn gwarchod coedwigoedd trofannol y byd.

Gwahoddir ysgolion i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth creu posteri hefyd.  Gellir cael rhagor o wybodaeth am hynny yma.

Pam cefnogi Maint Cymru ar y Diwrnod Gwyrdd eleni?
Ar hyn o bryd, mae Maint Cymru yn gwarchod 4.4 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol. Mae coedwigoedd yn ateb allweddol er mwyn mynd i’r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd a achosir gan allyriadau carbon cynyddol, eithafol. Mae gan atebion hinsawdd naturiol fel coedwigoedd, y potensial i amsugno cymaint â 37% o’r lleihad mewn allyriadau sydd ei angen erbyn 2030. Er hyn, mae hyd at 12 miliwn hectar o goedwig drofannol yn cael ei dinistrio bob blwyddyn.

Os ydych chi’n awyddus i gymryd rhan yn yr her, ewch i wefan y Diwrnod Gwyrdd a chofrestrwch. Buasem wrth eich boddau petasech chi’n rhannu eich gweithgareddau gwyrdd gyda ni ar Twitter, a defnyddio @sizeofwales a #GoGreenDay. A pheidiwch ag anghofio gwisgo gwyrdd!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook