Edrych yn ôl ar 2018. Maint Cymru

Posted on

Wrth i ni nesáu at ddiwedd 2018, roeddem yn teimlo mai nawr ydy’r amser gorau i edrych yn ôl ar lwyddiannau 2018, a rhannu rhai o’r uchafbwyntiau hynny gyda chi wrth inni baratoi ar gyfer 2019!

GWANWYN

Nôl yn y gwanwyn, aeth Anna (Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd) i ymweld â rhai o’n prosiectau yn Nwyrain Affrica sydd wedi elwa o gefnogaeth Maint Cymru, i ddeall gwaith y prosiectau hyn yn well, a rhai o’r heriau mae’r cymunedau yn eu hwynebu. Dychwelodd Anna gyda dealltwriaeth ddyfnach a rhywfaint o storïau a lluniau gwych o’r cymunedau – a byddwn yn parhau i rannu’r rhain gyda chi.

 

 

HAF

Yn ystod yr haf, ym mis Mehefin, dathlodd Cymru y Diwrnod Gwyrdd am y tro cyntaf. Mae’n ddiwrnod gwych bob amser, ac rydym wrth ein boddau’n gwylio Cymru’n troi’n wyrdd, yn llythrennol a clywed yr addewidion rydych yn eu gwneud i fod yn fwy gwyrdd.

 

 

 

HYDREF

Ar 6 Tachwedd (sef y diwrnod a elwir UN Day for Environmental Protection in Conflict), cynhaliom drafodaeth banel – y cyntaf i Maint Cymru – i drafod sut mae gwrthdaro yn sbardun ar gyfer difrod amgylcheddol a sut mae adnoddau naturiol a pherchenogaeth tir yn un o’r prif achosion o wrthdaro. Croesawom ohebydd y BBC, Wyre Davies i Gadeirio’r digwyddiad, ac roedd gennym banel ffantastig hefyd: gyda Sakina Sheikh, ymgyrchydd a chynghorydd dros Lewisham; yr academydd Dr Ignasi Torrent; ac Angelique Todd, cadwraethwraig gorilaod yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo gyda Fauna & Flora International. Rhannodd pob aelod o’n panel amrywiol farnau ysbrydoledig ac ymagweddau gwybodus mewn perthynas â themâu’r noson.
Rydym yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiadau tebyg yn y flwyddyn newydd, ac rydym yn gobeithio eich gweld chi yno.

 

GAEAF

Mae ein hymgyrch Deg Coeden ar gyfer y Nadolig yn rhoi teimlad o gynhesrwydd i ni drwy gydol y gaeaf.  Rydym yn galw ar bobl Cymru a thu hwnt i ystyried cost amgylcheddol y Nadolig, ac i ddewis Nadolig mwy moesegol.

Fel rhan o’r ymgyrch Deg Coeden ar gyfer y Nadolig, gallwch brynu coed i’w plannu ar ran rhywun sy’n annwyl i chi, neu brynu eGardiau i anfon eich dymuniadau Nadolig i ffrindiau a theulu, sy’n byw yn agos ac yn bell.
Bydd pob rhodd yn mynd tuag at Raglen Plannu Coed Mbale, i blannu coed ffrwythau mewn gerddi teuluoedd ar draws Mbale, a rhoi hwb i ffynonellau o incwm a maeth.
Hyd yn hyn, mae eich rhoddion eisoes yn helpu’r tîm ar lawr gwlad ac i ddosbarthu miloedd o eginblanhigion coed ffrwythau, ond does dim y fath beth â gormod o goed, felly os hoffech chi gyfrannu, ewch i dudalen ein hymgyrch a mwynhewch Nadolig moesegol gyda Maint Cymru.

———————————–

Rydym wedi derbyn cefnogaeth anhygoel eleni i helpu i hybu’r cynnydd yn ein gwaith rhyngwladol ymhellach, yn ogystal â’n Rhaglen Addysg yng Nghymru.

Gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm a Hub Cymru Affrica, cynhaliom ddigwyddiadau arbennig mewn ysgolion, yn dathlu coedwigoedd glaw ac yn cryfhau perthnasau rhwng ysgolion yng Nghymru ac Uganda oedd wedi gefeillio â’i gilydd. Cynhaliom sesiynau hyfforddi hefyd, i gyfarparu athrawon gyda’r wybodaeth, yr adnoddau a’r hyder i addysgu newid hinsawdd i’w disgyblion. Hoffem ddiolch yn fawr i Bower Trust, DS Smith, Chapman Trust, Prince Albert II of Monaco, Hub Cymru Affrica, Ernest Kleinwort ac Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm am eu cefnogaeth eleni.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i estyn diolch i Gymdeithas Ddysgedig Cymru, Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol a Global Call for Climate Action hefyd, am wrthbwyso eu hallyriadau gyda ni. Er bod pob un o’r sefydliadau uchod yn ceisio cadw allyriadau mor isel â phosibl, mae rhai allyriadau yn anochel, a dyma lle mae Maint Cymru a’n prosiectau amddiffyn coedwigoedd yn gallu helpu. Mae coedwigoedd trofannol yn gallu amsugno hyd at 30% o allyriadau carbon byd-eang, sy’n golygu eu bod yn chwarae rôl allweddol yn y strategaeth fyd-eang i ymladd newid yn yr hinsawdd. Os hoffech chi wrthbwyso eich allyriadau gyda ni, cysylltwch â ni.

Gwnaethom rywfaint o ffrindiau newydd hefyd – Eartha; Holy Yolks; ein cymdogion, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru; yr adroddwr storïau Angie Kirby a ysgrifennodd gerdd hyfryd i ni; a’r artist cysyniadol Aboutface, a aeth i ymweld â chymuned frodorol y Wampis yn Peru, i recordio synau eu hamgylchedd ar gyfer perfformiad byrfyfyr yn Freerotation, sef Gŵyl yn y DU. Maen nhw wedi bod yn ffrindiau ac yn gefnogwyr Maint Cymru ers amser maith.

Rydym wedi bod yn datblygu ein sianel YouTube drwy gydol y flwyddyn sydd erbyn hyn, gyda nifer o fideos gan Maint Cymru a’n partneriaid prosiectau.  Rydym yn gobeithio y bydd y rhain yn tynnu sylw at waith Maint Cymru. Gallwch gael cip yma!

Yn 2018, dathlwyd deng mlynedd o waith hynod y Cynllun Plant! hefyd, sy’n gwbl unigryw i Gymru. Mae Plant! yn dathlu pob plentyn sy’n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru drwy blannu dwy goeden – un mewn coetir newydd yng Nghymru a’r llall ym Mbale. Rydym yn edrych ymlaen at y 10 mlynedd nesaf!

Croesawom Aimee Parker yn ôl hefyd i’w rôl newydd fel Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd, a chafodd Deirdre Raffan ei recriwtio fel Cydlynydd Addysg.

Yn ddiweddar, ffarweliom â Rita Singh, oedd wedi arwain y tîm fel Cyfarwyddwr dros y 18 mis diwethaf. Rydym yn llawn cyffro i fod yn dechrau blwyddyn newydd a phennod newydd gyda’r Cyfarwyddwr newydd, Elspeth Jones a thîm llawn!

Cadwch olwg allan yn gynnar yn 2019 am rywfaint o gyhoeddiadau cyffrous, a diolch yn fawr am eich holl gefnogaeth eleni gan bawb yn nhîm Maint Cymru.  Hoffem ddymuno Nadolig heddychlon a moesegol i chi, a 2019 hapus a llewyrchus!


Tweet Rhannwch ar Facebook