Dewch i adnabod Rheolwr Prosiect Coedwig Bore, Alex Katana, ychydig yn well…

Posted on
Alex Katana

Ers faint ydych chi wedi gweithio i Brosiect Coedwig Cymunedol Bore, a beth yw eich prif rôl o fewn y sefydliad?

Fi ydy Rheolwr BGU (Bore Green Umbrella Project).  Fy rôl i yn y prosiect cyfan, ydy gwneud yn siŵr bod heddwch yn y gymuned, a bod y preswylwyr yn cael eu trin yn deg. Mae hyn wedi bod yno ers 2007. Mae Canolfan Goedwig Cymunedol Bore (BCFC) yn un o gynnyrch BGU, sydd wedi bod yn rhedeg am tua phedair blynedd hyd yn hyn. Fy mhrif rôl yn BCFC ydy gweithredu’r hyn mae rhoddwyr a gwirfoddolwyr yn gofyn amdano ac yr un pryd, i gydlynu’r hyn mae’r gymuned yn ei wneud yn eu bywydau ar gyfer y rhoddwyr. Heblaw am bob un o’r rhain, roeddwn i’n blannwr coed hyd yn oed cyn i’r prosiect hwn gychwyn. Felly, rwyf wedi bod yn plannu coed yn y gymuned, ac wedi argyhoeddi cynifer o gymunedau i ymuno yn y plannu, sydd wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn.

Beth wnaeth wneud i chi weithio ym maes newid yn yr hinsawdd ac ailgoedwigo?

Yr hyn wnaeth wneud i mi weithio ym maes newid yn yr hinsawdd ac ailgoedwigo, oedd imi brofi daioni’r goedwig wreiddiol yn y gorffennol, lle’r oedd y goedwig yn iach a’r anifeiliaid gwyllt ar gael. Ond dechreuodd hyn gael ei ddinistrio’n fuan, fe wnaeth y rhan fwyaf o anifeiliaid ddianc, newidiodd hyd y glawogydd, ac achoswyd sychder. Yna, teimlais yr angen i adfer ein coedwig hardd drwy unrhyw gyrff anllywodraethol awyddus.

 

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am reoli Prosiect Coedwig Cymunedol Bore?

Yn bennaf, rwy’n mwynhau mynd ag ymwelwyr o gwmpas y cwm i weld y goedwig werdd a cherdded pen y clogwyn. Hefyd, rwy’n hapus i weld ein cymuned yn elwa o’r ganolfan, gan fod y ganolfan wedi cyflogi rhai aelodau o’r gymuned.

Ai cliché ydy dweud mai coed yw ein dyfodol?

Dyma fu ein cân – mai’r coed yw ein dyfodol. A dyma’r gân orau i’r gymuned a ganodd y gymuned. Felly, mae wedi ysbrydoli pobl i fod yn blanwyr coed, gan fod pob coedwig yn debygol o ddod yn ôl i’w tarddiad.

Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar y staff a’r prosiect?

  1. Mae COVID-19 wedi effeithio ar y gymuned mewn sawl ffordd:
  2. Mae teuluoedd y staff wedi profi problemau oherwydd y pandemig
  3. Mae aelodau wedi colli swyddi ac felly, heb gyflog
  4. Bod gweithdai addysgiadol y prosiect yn methu cael eu cynnal
  5. Straen ar fenywod oherwydd newid mewn rwtîn mewn bywyd bob dydd (cyllideb bwyd tynn)
  6. Oherwydd y FEIRWS, mae nifer o bobl sy’n llwgu wedi bod yn dod atom i ofyn am help e.e. cyflogaeth, plannu hadau, arian parod ar unwaith a bwyd.

Oes gennych chi unrhyw gynlluniau cyffrous ar gyfer Prosiect Coedwig Gymunedol Bore, neu ydych chi’n cynllunio unrhyw gynlluniau newydd?

Fy nghynlluniau cyffrous ar gyfer y prosiect BCFC ydy cael dŵr a thrydan i hyrwyddo’r ganolfan, a chael offer chwarae i blant pan fyddant yn dod am daith o gwmpas y ganolfan.

Unrhyw sylwadau terfynol?

Fy sylw olaf yw bod pobl yn gwneud gwaith bendigedig a chymwynasgar tuag at ein cymuned.  A fedrwch chi rymuso ein menywod fel eu bod yn gallu bod yn hunanddibynadwy felly i ddynion. Rydych chi’n sicr wedi helpu’r gymuned hon gyda chanran fawr iawn o’n bywyd arferol. Diolch i chi gyd, a bydded i Dduw fendithio gwaith eich dwylo.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook