Dewch i adnabod Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd ac Allgymorth Cymunedol Maint Cymru, Anna Harris, ychydig yn well …

Posted on
Anna Harris, Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd ac Allgymorth Cymunedol, Maint Cymru

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i Maint Cymru, a beth yw eich prif rôl o fewn y sefydliad?

Rwyf wedi bod yn gweithio i Maint Cymru am dair blynedd. Mae dwy elfen i fy rôl. Rwy’n Gydlynydd Prosiectau Coedwigoedd am hanner yr amser. Mae hyn yn golygu fy mod i’n rheoli’r holl wahanol agweddau ar ein perthynas â’r prosiectau amddiffyn coedwigoedd gwych. Hanner arall fy rôl yw darparu gwasanaeth Allgymorth Cymunedol. Mae hon yn rhaglen waith newydd rydym wedi bod yn ei datblygu, sydd yn ymwneud ag ymgysylltu â’r cyhoedd ar newid yn yr hinsawdd, datgoedwigo, coed a choedwigoedd trwy gyfrwng y celfyddydau a diwylliant. Gall hyn gynnwys gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau sy’n gweithio ar draws y sectorau hynny hefyd. Mae fy mherthynas agos gyda’r prosiectau coedwigoedd trofannol yn helpu i fwydo cynnwys a syniadau i’r gwaith allgymorth cymunedol, ac yn helpu i ennyn cefnogaeth gan bobl Cymru ar gyfer ein cymunedau coedwigoedd. Rwy’n credu bod y celfyddydau a diwylliant yn berffaith ar gyfer dwyn hynny i gof.

Beth wnaeth wneud i chi ddechrau gweithio o fewn y meysydd newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd?

Roeddwn i’n dod yn fwy a mwy ymwybodol o’r newidiadau sy’n digwydd i arwyneb ein planed, a sut mae gweithgarwch dynol yn creu hynny, a’r effaith mae hynny’n ei gael ar hinsawdd, poblogaethau bywyd gwyllt a chymunedau sy’n byw mewn senarios mwy bregus na ni yn y Gogledd byd-eang. Mae’n gynhyrfus iawn ac felly, penderfynais fy mod i eisiau gweithio yn y maes hwn, i weithredu. Rwy’n ffodus iawn, oherwydd wrth i mi ymchwilio i’r sector yng Nghymru, fe wnes i ddod ar draws Maint Cymru. Mae’n sefydliad gwych, ac mae ei ethos a’i foeseg yn cyd-fynd â fy ngwaith fy hun. Does dim amser mwy pwysig i wneud y gwaith rydyn ni’n ei wneud.

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf am y gwaith rydych chi’n ei wneud?

Y teimlad rwy’n credu o fod yn rhan o gymuned fyd-eang, a’r ymdeimlad o undod â’r cymunedau gwledig a’r bobl frodorol rydym yn eu cefnogi. Rwyf wedi ymweld â rhai o’r prosiectau, ac wedi cwrdd â rhai o’r bobl sydd ar y rheng flaen go iawn o ran newid yn yr hinsawdd a’i effeithiau. Er nad ydyn ni gyd yn gweld hynny eto, mae pob un ohonom yn gyfrifol am greu byd mwy cyfiawn a chynaliadwy. Rwy’n gwerthfawrogi gallu rhannu profiadau’r cymunedau hynny, a cheisio cael yr un ymdeimlad o undod oddi wrth bobl Cymru.

A yw’n ystrydeb dweud mai coed yw ein dyfodol?

Mae’r boblogaeth ddynol fyd-eang yn tyfu’n gyflym, a chydag ef, llygredd. Mae coed yn rhyddhau ocsigen ac yn amsugno carbon deuocsid, ac eto, mae gorchudd coed yn lleihau’n gyflym. Nid yw’n gwneud synnwyr. Ni fyddwn yn llythrennol, yn goroesi heb goed.

Maen nhw’n ffordd gyfannol, rhad ac ystyriol o fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a datblygu cynaliadwy. O ran gweithredu yn yr hinsawdd, maen nhw’n ddatrysiad naturiol, sydd ar gael yn barod. Does dim angen i ni aros i dechnolegau newydd gael eu dyfeisio.

Yn fy marn i, mae coed yn cynnig ateb sy’n fuddiol i bawb ac felly ie, coed yw ein dyfodol.

Oes gennych chi unrhyw gynlluniau neu newyddion cyffrous i’w rhannu am y prosiectau?

Mae Maint Cymru yn symud i fod yn rhan o strategaeth 5 mlynedd newydd. Mae’r strategaeth yn eithaf uchelgeisiol, ond fel y dywedodd IPCC *, dim ond 11 mlynedd sydd gennym erbyn hyn i wneud unrhyw fath o ymgais i gadw’r tymheredd yn codi o fewn 1.5 c cywir. Felly, mae datblygu hyn a’r strategaeth o amgylch ein prosiectau coedwigoedd wedi bod yn broses gyffrous. Mae trafod gyda fy nghydweithwyr ac eraill yn y sector, ymchwilio i ble mae’r angen mwyaf a sut y gallwn gael yr effaith fwyaf, wedi bod yn hynod o addysgiadol ac eglur. Rwy’n credu ein bod yn mynd ymlaen yn fwy arbenigol fyth, yn fwy gwybodus a gyda mwy o argyhoeddiad o ran gwerth y gwaith rydyn ni’n ei wneud.

Sut mae gweithio o adref, yn hunanynysu yn ystod Gwanwyn 2020, wedi effeithio ar eich gwaith?

Dydw i erioed wedi defnyddio Skype gymaint! Wrth gwrs, mae’r newid wedi bod yn rhyfedd iawn, ond byddai’r gwaith hwn bron yn amhosibl heb dechnoleg, felly mae’n rhaid i ni fod yn ddiolchgar am hynny. Rydym wedi bod yn brysur yn cyfathrebu gyda’n holl brosiectau i ddeall sut mae’r pandemig hwn yn effeithio ar eu prosiectau, eu gweithgareddau ac yn bwysicach, y bobl yn yr ardaloedd hyn. Byddwn yn gweithio i’w cefnogi wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Mae digon o’n blaenoriaethau wedi cael eu haddasu ond fel ‘dwi wedi dweud, rydym yn dîm ystwyth, ac rydym yn gwthio ymlaen cystal ag y gallwn. Mae amser yn hanfodol.

Unrhyw sylwadau i orffen?

Rwy’n credu y buaswn i’n gofyn i bawb chwarae eu rhan: wrth gwrs, i gyfrannu at Maint Cymru! Ond hefyd, i newid i ddefnyddio ynni adnewyddadwy, rhoi pwysau ar lywodraethau, corfforaethau mawr a hyd yn oed eich cyflogwyr eich hun i gael gwared â diwydiannau tanwydd ffosil a gweithgareddau/diwydiannau niweidiol eraill, fel y rheiny sy’n achosi datgoedwigo. Ac i werthfawrogi’r byd naturiol – ni ddylid ei gymryd yn ganiataol.

* Y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yw corff y Cenhedloedd Unedig ar gyfer asesu’r wyddoniaeth sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook