Dewch i adnabod Aimee Parker, Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd Maint Cymru, ychydig yn well…

Posted on
Aimee Parker,
Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd Maint Cymru

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i Maint Cymru, a beth yw eich prif rôl o fewn y sefydliad?

Ymunais â Maint Cymru ym mis Awst 2016, felly ychydig dros dair blynedd yn ôl.  Fi ydy’r Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd, felly rwy’n gofalu am ein prosiectau yn Affrica, Asia a De America.

Pam y gwnaethoch chi benderfynu gweithio o fewn y meysydd newid yn yr hinsawdd ac ail-goedwigo?

Yn 2012, treuliais chwe mis yn Uganda, yn byw mewn cymuned wledig. Clywais dro ar ôl tro sut roedd yr hinsawdd wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf, sut roedd y glaw wedi mynd yn anrhagweladwy, pa mor ddifrifol oedd y llifogydd a sut roedd y gymuned yn cael trafferth i addasu i’r newidiadau hyn. Roedd hon yn ardal a oedd, genhedlaeth yn unig cyn hynny, wedi bod yn gymharol hawdd i dyfu digon o fwyd i’w fwyta a’i werthu i greu incwm ynddi. Mae’r gymuned yn awr yn dioddef llawer o fisoedd o newyn bob blwyddyn ac yn aml, yn colli eu cnydau naill ai oherwydd diffyg glaw neu lifogydd difrifol. Po fwyaf y dysgais, y mwyaf angerddol dwi wedi dod am fod yn rhan o’r ateb. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y ffordd y gall unigolion a chymunedau ymaddasu, ac yn yr hyn y gallwn ni yn y DU ei wneud i gefnogi.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am gydlynu Prosiectau Coedwigoedd ar draws y byd?

Rwy’n mwynhau cefnogi a dysgu mwy drwy’r amser am y prosiectau rydym yn gweithio gyda nhw yn Affrica, De America ac Asia. Mae’r cyfan yn brosiectau ysbrydoledig, gyda’r ffocws yn amrywio o weithio ar hawliau tir i warchod coedwigoedd, plannu coed a bywoliaethau amgen. Mae’r cymunedau yn yr ardaloedd hyn yn gwneud gwaith anhygoel, ac mae’n grêt gallu chwarae rhan fach yn eu cynorthwyo i wneud hyn. Mae Maint Cymru yn elusen bositif.  Mae’r straeon gwyddoniaeth a newyddion yn gallu bod yn llwm, ond rydym yn parhau i fod yn frwdfrydig ac ymroddedig i wneud popeth o fewn ein gallu i warchod coedwigoedd trofannol a chynnwys pobl Cymru i wneud yr un peth.

A yw’n ystrydeb dweud mai coed yw ein dyfodol?

Mae gwarchod ein coedwigoedd presennol a chynyddu’r ymdrechion i blannu coed yn sylweddol ar draws y byd yn bwysig dros ben wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae coed yn darparu ateb naturiol a rhad i’r broblem fyd-eang ac weithiau llethol hon. Dim ond rhan o’r ateb ydynt, ond rhan hanfodol, felly gyda fy het ‘ Maint Cymru ‘ ymlaen, buaswn yn dweud ydyn,  coed yw ein dyfodol!   

Oes gennych chi unrhyw gynlluniau cyffrous ar gyfer y prosiectau ail-goedwigo presennol, neu ydych chi’n cynllunio unrhyw rai newydd?

Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei weld yn niddordeb y cyhoedd yn y newid yn yr hinsawdd, ac mewn plannu coed yn arbennig, ers i mi ymuno â Maint Cymru. Nawr ydy’r amser – mae’n rhaid i ni warchod ein coedwigoedd presennol a thyfu llawer llawer mwy o goed. Rydym wedi ymrwymo i warchod coedwigoedd presennol, a byddwn yn parhau i gefnogi nifer o brosiectau coedwigoedd mewn ardaloedd o goedwigoedd trofannol. Rydym wrthi’n chwilio hefyd am o leiaf un prosiect plannu coed yng Nghymru i’w gefnogi, a fydd yn cyd-fynd â’n gwaith dramor, ac yn ein galluogi i fod yn rhan o’r gymuned plannu coed lleol. Mae prosiect plannu coed Mbale newydd blannu ei 10fed miliynfed coeden, ac rydym yn awr yn ehangu’r rhaglen er mwyn gallu plannu 25 miliwn o goed erbyn 2025. Rydym yn gobeithio creu rhwydwaith hefyd i rannu gwybodaeth, arbenigedd ac arferion da ar draws prosiectau plannu coed ar draws y byd.  Felly mae llawer yn mynd ymlaen a llawer o gynlluniau cyffrous ar y gweill!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook