Deg awgrym ar gyfer lleihau eich effaith ar goedwigoedd trofannol

Mae Coedwigoedd Trofannol yn gartref i 50% o’r bywyd ar y ddaear, ac ar eu cyfradd datgoedwigo bresennol, byddant wedi diflannu yn yr 80 mlynedd nesaf! Mae’r datgoedwigo hwn yn cael ei sbarduno’r bennaf gan y nwyddau mae pob un ohonom yn hoffi eu prynu a’u mwynhau yma yng Nghymru, ac ar y Diwrnod Gwyrdd eleni, rydym yn gofyn i chi ystyried yr awgrymiadau canlynol ar gyfer lleihau eich effaith ar goedwigoedd trofannol.

  1. Prynu cynnyrch sydd yn cael eu gwneud gydag Olew Palmwydd Cynaliadwy

Mae Olew Palmwydd wedi bod yn cynrychioli datgoedwigo trofannol, ac wedi sbarduno rhywfaint o’r datgoedwigo gwaethaf mewn llefydd fel Indonesia ers peth amser. Fodd bynnag, nid boicotio yw’r ateb.  Gellir dod o hyd i Olew Palmwydd mewn mwy na 50% o’r fasged siopa arferol, a’r rheswm am hyn yw ei bod yn gnwd mor hyfyw a chynhyrchiol. Heb Olew Palmwydd, mwy na thebyg, byddai angen i ni ddefnyddio hyd yn oed mwy o dir i ddarparu ar gyfer dewisiadau eraill. Ond mae ateb. Mae’r Ford Gron ar Olew Palmwydd Cynaliadwy (RSPO) yn gweithio i geisio lleihau’r effeithiau hyn, a chynyddu cynhyrchiant Olew Palmwydd cynaliadwy. Trwy brynu cynnyrch wedi’u hardystio gan yr RSPO, rydych chi’n cefnogi’r cam ymlaen tuag at ddefnyddio Olew Palmwydd mwy cynaliadwy.

  1. Soia Organig

Soia ydy yn un o brif sbardunwyr datgoedwigo ym Mrasil, ac mae’n ymddangos yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol yn ein deiet. Mae soia yn aml yn cael ei ddarganfod yn y cynnyrch rydym yn ei fwyta, ond mae’n cael ei guddio hefyd, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio i fwydo’r anifeiliaid rydym yn eu bwyta neu’r cynnyrch rydym yn ei fwyta, fel llaeth. Felly, wrth brynu cynnyrch sy’n cynnwys soia’n uniongyrchol, edrychwch am gynnyrch organig. Mae soia organig yn llawer llai tebygol o ddod o ranbarthau datgoedwigo, gan ei fod yn cael ei dyfu mewn rhanbarthau fel yr Wcrain ar dir ffermio presennol. Ond beth am soia yn y cig rydyn ni’n ei fwyta? Wel, edrychwch ar awgrym 3 a 4.

  1. Bwyta mwy o blanhigion

Drwy leihau faint o gig rydym yn ei fwyta, rydym nid yn unig yn lleihau ein heffeithiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â chynhyrchu cig, ond rydym hefyd, yn osgoi’r effeithiau sy’n deillio o’r soia sydd yn cael ei ddefnyddio i fagu’r cig rydym yn ei fwyta. Mae llysiau tymhorol sydd yn cael eu tyfu’n lleol yn cael llai o effaith ar yr amgylchedd.

  1. Cig lleol wedi’i besgi ar borfa a chynnyrch anifeiliaid lleol

Ffordd syml o osgoi’r soia sy’n cuddio yn ein bwyd yw prynu cig a chynnyrch anifeiliaid lleol, neu gynnyrch anifeiliaid sydd yn cael eu bwydo ag ŷd. Mae gwneud hynny’n cael gwared ar faint o soia sy’n cael ei ddefnyddio i fagu anifeiliaid. Mae prynu’n lleol nid yn unig yn cefnogi’r economi leol ond mae hefyd yn golygu nad ydy’r cig rydych chi’n ei fwyta wedi cael ei gludo miloedd o filltiroedd o’r Amazon i’r DU. Mae ardal fwy a mwy o goedwig  yn cael ei dinistrio i wneud lle i dir i fagu anifeiliaid arno sydd wedyn, yn cael ei werthu i’r DU a gwledydd eraill.

  1. Prynu cynnyrch Masnach Deg

Mae coffi, siocled a hyd yn oed siwgr yn cyfrannu at ddatgoedwigo byd-eang hefyd. Nod ardystiad Masnach Deg yw cyflawni nid yn unig arfer gweithio da a chyflogau teg, ond safonau amgylcheddol uwch a dim datgoedwigo hefyd.

  1. Prynu pren a phapur wedi’u hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigaeth

Y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigaeth (FSC) yw un o’r cynlluniau ardystio hynaf, a trwy brynu pren a phapur o ffynonellau wedi’u hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigaeth, rydych chi’n sicrhau nad yw’r cynnyrch rydych chi’n eu prynu yn ganlyniad i ddatgoedwigo anghyfreithlon ac anghynaladwy.

  1. Lleihau eich gwastraff bwyd

Weithiau, nid yw’n bosibl osgoi neu ddisodli cynnyrch sy’n gysylltiedig â datgoedwigo, a gyda gwastraff bwyd yn gyfrifol am 6% o’r holl allyriadau byd-eang, gallwn leihau ein galw am nwyddau drwy wneud yn siŵr nad ydym yn gwastraffu. Mae ein ffrindiau yn Cyfeillion y Ddaear wedi creu canllawiau gwych a allai eich helpu i leihau faint rydych chi’n ei wastraffu yma: friendsoftheearth.uk/food-waste

  1. Osgoi bwydydd wedi’u prosesu

Yn aml, mae gan fwydydd wedi’u prosesu gig sydd wedi cael ei fagu mewn rhanbarthau datgoedwigo, ac maen nhw’n cynnwys palmwydd a soia anghynaladwy hefyd. Mae coginio gyda chynnyrch ffres nid yn unig yn well ar gyfer eich iechyd eich hun, ond mae’n well ar gyfer iechyd y blaned hefyd. Rydych chi’n cael gwared â’r ychwanegion, ac yn sicrhau eich bod chi’n defnyddio cynnyrch wedi’u cyrchu’n lleol.

  1. Bwyta bwydydd tymhorol

Mae gan y BBC ganllaw gwych ar fwydydd tymhorol yma. Drwy gynllunio eich siopa a’ch deiet yn ôl y tymhorau, rydych chi’n helpu i leihau’r effaith ar y blaned, gan nad ydy’r bwydydd hyn wedi gorfod cael eu storio ac felly, mae siawns fod y bwydydd wedi teithio pellter byrrach hefyd.

  1. Cefnogi ein gwaith

Mae Maint Cymru’n gwarchod coedwig law o gwmpas y Byd, a gallwch ein cefnogi ni i wneud hyn.  Ewch i’n dudalen Cefnogwch Ni i ddarganfod mwy.