Datganiad y wasg: Ymgyrch Argyfwng Hinsawdd ‘Coed ar gyfer y Nadolig’ Maint Cymru yn cael cefnogaeth gan y Cyn Prif Weinidog

Posted on
Mae Carwyn Jones AS wedi rhoi ei gefnogaeth i ymgyrch gan yr elusen hinsawdd Maint Cymru, sy’n gofyn am gefnogaeth y cyhoedd i blannu degau o filoedd o goed yn Affrica Is-Sahara y Nadolig hwn.

Mae’r ymgyrch flynyddol ‘Coed ar gyfer y Nadolig’ yn codi arian ar gyfer prosiectau tyfu coed cymunedol, sy’n hanfodol ar gyfer adeiladu gwydnwch ein planed rhag newid yn yr hinsawdd ac ar gyfer cefnogi’r cymunedau sydd yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan hyn.

Yn 2019, cododd yr ymgyrch arian i helpu i blannu dros 72,000 o goed yn rhanbarth Mbale yn Uganda. Bydd yr un peth yn digwydd eleni, ac mae’r elusen yn gobeithio plannu 100,000 o goed.

Mae ymgyrch 2020 yn galw ar bobl a busnesau yng Nghymru i helpu i godi arian ar gyfer Cymuned Bore dwyrain Kenya, sy’n eistedd ar y cyhydedd. Mae’r amodau hinsoddol yn Bore wedi dod yn fwy a mwy anrhagweladwy, gan neidio rhwng eithafion sychder a llifogydd, sydd wedi arwain at gnwd gwael, sy’n bygwth bywoliaethau ei drigolion.

Mae’r ymgyrch Coed ar gyfer y Nadolig yn annog pobl i gymryd rhan mewn pedair ffordd:

 • Drwy rhoi rhoddion uniongyrchol neu drwy ‘baru’ eu coeden Nadolig gyda choed newydd wedi’u plannu yn Kenya.
 • Drwy brynu coed fel anrheg i un o’u hanwyliaid.
 • Drwy brynu Egardiau fel opsiwn ecogyfeillgar a gwahanol o’i gymharu ag anfon cerdyn arferol, ac o ystyried COVID-19.
 • Drwy gael busnesau i redeg mentrau sy’n codi arian ar gyfer yr ymgyrch, fel plannu coeden ar gyfer pob archeb.

Meddai Carwyn Jones, Cyn Prif Weinidog Cymru:

“Dwi wedi gweld y gwahaniaeth mae plannu coed yn ei wneud o ran helpu cymunedau ar y rheng flaen i ymladd newid yn yr hinsawdd. Eleni, rwy’n eich annog i roi coeden i fyd natur ar gyfer y Nadolig, a helpu yn y frwydr dros iechyd ein planed.”

Meddai Nicola Pulman, Cyfarwyddwr Maint Cymru:

“Ein nod fel yr elusen hinsawdd mwyaf baenllaw yng Nghymru, ydy helpu pobl ar draws y genedl gyfan i wneud gwahaniaeth, ac ein hymgyrch Coed ar gyfer y Nadolig ydy un o’r ffyrdd hawsaf o wneud hyn. Boed yn ysgol sy’n rhedeg diwrnod dim iwmnifform, yn fusnes sy’n hysbysebu’r ymgyrch, neu’n unigolyn sy’n paru eich coeden Nadolig, mae pob punt sydd yn cael ei chodi drwy’r ymgyrch yn helpu i ymladd yr argyfwng hinsawdd ac ar ben hynny, yn helpu cymuned i ddiogelu eu bywoliaeth.”

Meddai Adam Pikett, Prif Swyddog Gweithredol SportPursuit sy’n cefnogi’r ymgrych am yr ail flwyddyn gan plannu goed gyda bob pryniant Nadolig:

“Mae cwsmeriaid a staff SportPursuit yn rhannu angerdd dros yr awyr agored, ac yn mwynhau anturiaethau yn amgylcheddau ysbrydoledig ein planed. Mae’n wych gweld yr angerdd hwn yn sbarduno ymgysylltiad yn ein mentrau plannu coed. Gyda chymorth Maint Cymru, mae cymuned SportPursuit wedi cyfrannu’n bositif at yr amgylchedd ac at y cymunedau lleol sydd yn cael eu cefnogi gan y prosiectau hyn”

Mae Kasey a Dani, perchnogion ‘Create Salon’ yng Nghaerdydd, yn plannu coeden ar gyfer pob cwsmer yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Yn eu geiriau nhw:

“Fel salon, rydym yn deall nad yw ein diwydiant bob amser wedi bod mor ecogyfeillgar ag y gallai fod. Felly, yma yn Create Salon, rydym yn ceisio bod mor gynaliadwy â phosib, a chefnogi elusen leol ar yr un pryd. Po fwyaf ohonom sy’n cymryd rhan, mwyaf a gwell fydd yr effaith. Mae’n ffordd wych i salonau fod yn fwy eco-ymwybodol wrth gefnogi elusen o Gymru.”

Mae’r flwyddyn 2020 nid yn unig yn mynd i gael ei chofio am COVID-19 ond mae hi hefyd, yn debygol o fod o leiaf y drydedd flwyddyn gynhesaf ar gofnod. Mae datgoedwigo yn chwarae rhan bwysig iawn; bob blwyddyn, mae’r blaned yn colli gorchudd coed o 18 miliwn hectar, sy’n cyfateb i 9 gwaith maint Cymru. Mae coedwigoedd glaw yn bwysig dros ben er mwyn amsugno allyriadau carbon deuocsid ac am gadw’r cynnydd mewn tymheredd byd-eang islaw 1.5°C (uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol) fel yr argymhellir gan wyddonwyr.

Mae cadw ein coedwigoedd a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn bwysig hefyd, er mwyn ceisio adeiladu gwydnwch yn erbyn pandemigau yn y dyfodol.”

Bydd yr ymgyrch yn rhedeg tan ddechrau mis Ionawr, a gallwch gael mwy o wybodaeth yn www.sizeofwales.org.uk/trees4xmas

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion:

 • Mae Maint Cymru yn elusen newid hinsawdd yng Nghaerdydd, sy’n ceisio diogelu ardal o goedwig drofannol sydd o leiaf yr un maint â Cymru.
 • Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfweld ag unrhyw un o’r unigolion a ddyfynnir yn y datganiad hwn, cysylltwch â Maint Cymru drwy’r manylion isod.
 • Mae Rhaglen Plannu Coed Mbale wedi plannu dros 10 miliwn o goed, ac mae’r rhaglen yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i newid yn yr hinsawdd. Mwy o wybodaeth yma.
 • Mae Prosiect Coedwig Gymunedol Bore yn cefnogi ffermwyr cynhaliaeth a’r gymuned ehangach i addasu i’r hinsawdd gynyddol anhrefnus ac i ddiogelu eu coedwigoedd gwerthfawr. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru hefyd, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 • Er gwaethaf lefelau uchel o ailgylchu a chynhyrchu ynni adnewyddadwy, credir bod ôl troed ecolegol Cymru bum gwaith maint y wlad ei hun.
 • Yn ôl Sefydliad Adnoddau’r Byd, collodd y byd 18 miliwn hectar o orchudd coed yn 2015, sy’n cyfateb i 9 gwaith maint Cymru.
 • Mae gwyddonwyr yn credu y gallai cynhesu byd-eang gyfrannu at ledaenu pandemigau drwy lai o eco-amrywiaeth a thrwy amharu ar gynefinoedd.

Cysylltu: Jamie Green, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Maint Cymru – [email protected]


Tweet Rhannwch ar Facebook