DATGANIAD I’R WASG: ELUSEN AMGYLCHEDDOL CYMREIG YN AMDDIFFYN ARDAL O GOEDWIG LAW DDWYWAITH MAINT CYMRU

Posted on
English the following.

MAINT CYMRU YN AWR YN GWARCHOD ARDAL O GOEDWIG LAW DROFANNOL AR DRAWS AFFRICA A DE AMERICA DDWYWAITH MAINT CYMRU – DYBLU EU TARGED CYCHWYNNOL!

Diolch i’w prosiect mwyaf newydd, cydweithrediad â Grŵp Pegwn y De leoli yn Lake Kariba, Zimbabwe yn ne Affrica, Maint Cymru yn gwarchod ardal o fforest law ddwywaith Maint Cymru.

Dywedodd Marco Magini y Grŵp Pegwn y De: “Drwy weithio gyda Maint Cymru rydym yn gallu amddiffyn ardal o tua 780,000 hectar, tua thraean o faint Cymru. Mae’r coedwigoedd yn hanfodol yn ein brwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a thrwy weithio gyda chymunedau lleol, rydym yn gallu creu cyfleoedd busnes cynaliadwy megis arferion ffermio cadw gwenyn a chynnig cadwraeth ar gyfer tyddynwyr gwneud eu bywoliaeth yn yr ardaloedd coedwig.

“Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i ddatblygu cynhyrchu dail Moringa a chynnal eco-dwristiaeth yn yr ardal i greu swyddi ac incwm ac i warchod y bywyd gwyllt drwy weithredu timau gwrth-botsio.”

Mae’r garreg filltir gyffrous yn cyd-daro â phenodi Cyfarwyddwr newydd, Rita Singh. Mae’n dod gyda hi ehangder o brofiad gan ei chyn swyddogaethau gyda Cynnal Cymru, Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd ac yn fwyaf diweddar. Swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Rita Singh

Meddai Rita: “Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno Maint Cymru, a grëwyd fel ymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd, ar adeg pan mae hyd yn oed yn fwy pwysig nag erioed i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni gan genhedloedd mawr a bach i fynd i’r afael â’r byd-eang her. Mae’r pwysau ar ein byd naturiol erioed yn cynyddu, ac yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i gydweithio â sefydliadau ar draws y byd i ddiogelu a gwella coedwigoedd sy’n rhoi cymaint o’r pethau hanfodol ei angen arnom, ac i sicrhau bywoliaeth gynaliadwy i cymunedau sy’n dibynnu arnyn nhw.

Aeth yn ei blaen, “Rwy’n teimlo’n gyffrous i fod yn arwain y tîm sydd wedi ymrwymo i gyflawni ar yr hyn y genedl y gall y maint Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Yn olaf, hoffwn ddiolch i Claire Raisin am adael etifeddiaeth gwych i fwrw ymlaen “.

Os hoffech chi ddysgu mwy am Maint Cymru a’u prosiectau, rhoi rhodd neu gymryd rhan yn eu hymgyrchoedd codi arian, ewch iwww.sizeofwales.org.uk

Diwedd.

 


Elusen environmental o Gymru in diogelu area o Goedwig gyfraith ddwywaith y gwaharddiad Cymru

MAE GWAHARDDIAD CYMRU FURTHER IN DIOGELU AREA O GOEDWIG ON DROFANNOL GYFRAITH YN TYNNU AFFRICA A DE AMERICA DDWYWAITH GWAHARDDIAD CYMRU – UE DWBL TARGET OF ORIGIN!

Diolch View project Diweddaraf, FfEY menter gydweithredol with The Pegwn y De Grŵp which cytras lleoli in Llyn Kariba, Zimbabwe in neheubarth Affrica, Mae gwaharddiad Cymru in diogelu area o Goedwig y gwaharddiad ddwywaith cyfraith Cymru.

That Marco Grŵp Pegwn y De Magini of: “Trwy weithio with gwaharddiad Cymru We Gallu diogelu area o TUA 780,000 hectar, y gwaharddiad FfEY TUA threian Cymru. This Coedwigoedd this in Skills in our Brwydr yn Erbyn change in yr Hinsawdd, a thrwy weithio with Communities local We Gallu Creu cyfleoedd business Sustainable such Cadw Gwenyn, a bywoliaethau and offer publications Arferion ffermio cadwraethol for tyddynwyr able Ennill ue ynn yr coedwigol areas.

“Mae work also on the gweill develop mentrau produce a dail Moringa a chynnal eco-dwristiaeth ynn yr area i gynhyrchu Swyddi cerrynt eiledol cerrynt eiledol income i ddiogelu’r Bywyd gwyllt drwy Greu timau Atal potsio. ”

Rita Singh

This garreg filltir gyffrous anrh in joint-ddigwydd â phenodi Newydd director, Rita Singh. It Adran Amddiffyn I’R holder anrh with phrofiad Helaeth o’i Swyddi previous with Cynnal Cymru, the Commission on the Change in yr Hinsawdd and, in fwyaf Diweddar, Swyddfa Commissioner Cenedlaethau’r Dyfodol.

That Rita: “Rwy’n Falch very fy mod in Ymuno â gwaharddiad Cymru, mae grëwyd as RESPONSE Cenedlaethol i change in yr Hinsawdd, on time badell y it bwysicach Nag erioed i ddangos yr this y bustl Gwledydd bach yn mawr will Gyflawni i Fynd I’R afael with the ei fyd-Eang anrh. This Pwysau on Ein Byd naturiol in cynyddu’n gyson, mae Nag more Nawr erioed mae Angen i us gydweithio â sefydliadau ledled Byd i ddiogelu a gwella’r Coedwigoedd that delivers cymaint of Pethau Skills We skills required y, cerrynt eiledol i that bywoliaethau Sustainable Communities I’R able dibynnu arnynt.

Ychwanegodd, “Rwyf wrth Gam fy modd fy mod in Arwain y Tîm able ymroddedig i gyflawni’r this y bustl gwlad o llewygu Cymru will make i Fynd I’R afael â Newid yr Hinsawdd ynn. Finally, I View ddiolch i Claire Raisin mod can leave Gwaddol Ardderchog i construction arno “.

If you would like available Gwybod Rhagor wyf gwaharddiad Cymru a’u or prosiectau, Rhodd make take part in ue hymgyrchoedd Arian Codi, gwelerwww.sizeofwales.org.uk

Diwedd.


Tweet Rhannwch ar Facebook