Cyhoeddiad: Boré i blannu mwy na 107,000 o goed ar ôl ymgyrch Nadolig llwyddiannus

Posted on

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein hymgyrch Coed ar gyfer y Nadolig 2020 wedi codi £32,313.56, ac y bydd yn arwain at 107,712 o goed yn cael eu plannu gan Brosiect Coedwig Gymunedol Boré.

Gofynnodd yr ymgyrch i bobl, ysgolion a busnesau yng Nghymru gyfrannu dros gyfnod yr ŵyl, a chefnogi cymuned Boré i blannu coed. Mae’r cyfrif terfynol yn gwneud ymgyrch 2020 yr un mwyaf llwyddiannus erioed gan Maint Cymru, sy’n rhagori’n dda ar ymgyrch 2019, a arweiniodd at blannu 73,208 o goed ym Mbale, Uganda.

Y flwyddyn 2020 oedd y flwyddyn boethaf ar gofnod, ar y cyd â 2016, sy’n golygu na fu erioed amser mwy pwysig i blannu coed a chynyddu ein hymdrechion gyda’n gilydd i leihau allyriadau carbon. Mae Boré wedi’i leoli mewn rhan anghysbell o ddwyrain Kenya ger y cyhydedd, lle mae newid yn yr hinsawdd wedi arwain at eithafion o sychder, llifogydd, a llai o gnydau. Mae’r pandemig COVID-19 wedi achosi llawer o galedi hefyd, ac mae cyflogaeth leol wedi diflannu bron yn gyfan gwbl.

Bydd y coed sydd wedi’u plannu o ganlyniad i’r ymgyrch hon yn sicrhau cyflogaeth i tua 60 o fenywod lleol, a fydd rhyngddynt, yn plannu’r rhain a llawer mwy o eginblanhigion. Bydd y ffynhonnell newydd hon o incwm yn bwysig dros ben i deuluoedd mewn ardal lle mae 26% o blant dan bump oed yn dioddef o ddiffyg maeth.

Yn ogystal â chreu aer glanach a hinsawdd fwy sefydlog, bydd Prosiect Coedwig Gymunedol Boré yn darparu coed am ddim i 2,500 o ffermwyr a thros 100 o ysgolion, sy’n cynnig mathau posibl o faeth ac incwm. Mae’r coed yn golygu hefyd, na fydd ffermwyr lleol, sydd wedi cael eu taro’n arbennig o galed gan effeithiau COVID-19 a thywydd garw, yn gorfod troi at losgi a gwerthu siarcol, sy’n dinistrio coedwig leol ac yn rhyddhau symiau mawr o CO2.

Diolch yn arbennig i SportPursuit, manwerthwr ar-lein a phartner Maint Cymru, sydd wedi codi £30,000 fel rhan o’u hymgyrch Coedwig Nadolig, a addawodd i ariannu plannu coeden ar gyfer pob archeb yn ystod mis Rhagfyr. Bydd eu rhodd yn cefnogi plannu 100,000 o goed, ac mae’n rhan o darged parhaus i blannu 250,000 o goed yn gyffredinol.

Meddai Nicola Pulman, Cyfarwyddwr Maint Cymru:

“Ein nod fel elusen yw cysylltu cymunedau yng Nghymru â’r rheiny sydd ar reng flaen yr argyfwng hinsawdd yn rhyngwladol, a gwneud gwahaniaeth pendant. Mae’r ymgyrch eleni yn gam enfawr ymlaen gyda’r nod hwn – ac mae’r ffaith ein bod ni wedi gallu cynyddu’r arian a godwyd bron 50% yn ystod blwyddyn anodd i lawer o deuluoedd, wedi bod yn wych.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r rhoddwyr, yr ysgolion a’r busnesau am ddod at ei gilydd i ddangos eu haelioni a’u cyfeillgarwch gyda’r ymgyrch hon. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i gymuned Boré a fydd yn defnyddio’r arian hwn i blannu coed sy’n hanfodol i’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.”

Ru Hartwell yw Cyfarwyddwr Cyswllt Carbon Cymunedol, ac mae wedi gweithio’n agos gyda Phrosiect Coedwig Gymunedol Boré ers 2008. Dywedodd:

“Gan fod 2020 wedi bod yn flwyddyn arbennig o anodd i bobl Boré, byddaf yn cysgu’n well yn gwybod am yr effaith bositif` y bydd y rhoddion hyn yn ei chael ar fywydau fy ffrindiau yn y gymuned wych hon.

Mae’r gefnogaeth barhaus gan bobl Cymru, ynghyd â gwaith caled Prosiect Coedwig Gymunedol Boré, yn enghraifft bwerus o’r hyn y gallwn ei gyflawni pan fyddwn yn gweithio ar draws cyfandiroedd a chymunedau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd”

Meddai Adam Pikett, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol SportPursuit:

“Diolch i waith caled tîm SportPursuit a brwdfrydedd ein cwsmeriaid, mae ein mentrau plannu coed wedi mynd o nerth i nerth dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n gamp enfawr plannu 100,000 o goed fel rhan o’n hymgyrch Coed Nadolig ym mis Rhagfyr – rydym wedi plannu cyfanswm o 224,650 o goed hyd yn hyn. Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid, ein tîm a’n partner Maint Cymru am eu gwaith gwych.”

Hoffai Maint Cymru ddiolch i’n holl roddwyr am eu cefnogaeth gyda’r ymgyrch hon, ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn yn 2021.

Nodyn: Gallwch ddarllen datganiad i’r wasg am y newyddion hwn i newyddiadurwyr yma.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook