Cyfarwyddwr

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol yng Nghaerdydd, sy’n tyfu, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i geisio ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac i adfer tirweddau trofannol coedwigoedd fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru, a thrwy ariannu a chefnogi nifer o brosiectau tramor.

Mae Maint Cymru wedi bod yn mynd drwy gyfnod cyffrous o dwf, ar ôl cynyddu ein hincwm yn sylweddol ac ehangu ein tîm. Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020/21, ac rydym yn lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd, sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac  ysgogi Cymru i gael yr effaith fwyaf posibl ar goedwigoedd trofannol.

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd eithriadol i ymuno â’r tîm ac i arwain Maint Cymru i’r cam nesaf cyffrous hwn. Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn adrodd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, ac yn rheoli tîm o tua 13 o staff a gweithwyr llawrydd.  Bydd yn gyfrifol hefyd, am gyflawni nodau 5 mlynedd newydd Maint Cymru, am godi proffil yr elusen ar draws Cymru a thu hwnt, ac am gynyddu ein heffaith fyd-eang. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd profiadol a medrus. Bydd gennych brofiad o weithio yn y trydydd sector, yn ddelfrydol, ym meysydd datblygu rhyngwladol, coedwigoedd trofannol ac/neu ar brosiectau newid yn yr hinsawdd. Byddwch yn emosiynol ddeallus, yn greadigol, yn ddeinamig ac yn strategol, ac yn meddu ar hanes cryf o gyflawni canlyniadau mewn swyddi arweinyddiaeth. Yn ddelfrydol, bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r cyd-destun datganoledig yng Nghymru, a byddwch yn gallu siarad Cymraeg.

Mae’r cyflog ar gyfer y swydd tua £45,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad. Mae’r pecyn manteision yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol yn cynnwys gwyliau banc, a pholisi gweithio hyblyg.

Mae Maint Cymru yn recriwtio, cyflogi, hyfforddi a hyrwyddo ni waeth beth fo hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, anabledd, oedran, hunaniaeth a/neu fynegiant rhywedd, neu unrhyw statws gwarchodedig arall unigolyn.  Mae Maint Cymru wedi ymroi i feithrin amgylchedd cynhwysol, lle gall aelodau staff fod yn nhw eu hunain yn llwyr yn y gwaith.  Rydym yn dathlu amrywiaeth meddwl, ac yn cydnabod y cryfder a’r egni a ddaw yn ei sgîl.

Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ond gellir gweithio o bell yn rheolaidd os dymunir hynny. Mae’r rôl yn un llawn amser, ond bydd ceisiadau gweithio hyblyg a rhannu swydd yn cael eu hystyried hefyd.

Mae Maint Cymru, a’i holl staff a gwirfoddolwyr, yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, ac i’w hatal nhw rhag cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy’n cael cynnig swydd gyda Maint Cymru gytuno ar bolisi Diogelu Maint Cymru a’r Cod Ymddygiad, a glynu atynt.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gallwch lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad lawn yma

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘ Cyfarwyddwr, Maint Cymru, [eich enw] ‘ yn y llinell pwnc.) Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Gorffennaf 2020. Bydd cyfweliadau gyntaf yn cael eu cynnal ar 4ydd Awst 2020.

 


Tweet Rhannwch ar Facebook