CRYNODEB O DIWRNOD GWYRDD 2017

Posted on

Felly, mae Diwrnod Go Green wedi dod i ben am flwyddyn arall a hoffem ddweud mawr DIOLCH YN FAWR i bawb a gymerodd ran a chodi arian ar ran Maint Cymru a’n prosiectau coedwig anhygoel. Roedd hi’n ddiwrnod gwych ac rydyn ni’n gobeithio eich bod chi’n mwynhau mynd yn wyrdd!

Dyma rywfaint o’r uchafbwyntiau o’r diwrnod…

Fe lwyddoch i godi cyfanswm o £ 6,051.13! Gyda’n cronfa gyfatebol, mae hynny’n dod â’r cyfanswm i swm anhygoel o £ 12,102.26!

 

Cymerodd 37 o ysgolion ran yn y diwrnod. Llwyddodd ysgolion i godi swm anhygoel o £3,108.43!

 

        

 

Ymwelodd wyth o Aelodau’r Cynulliad ag ysgolion.

 

Diolch i’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams, Llyr Gruffydd, Suzy Davies, Mike Hedges, Siân Gwenllian, Jeremy Miles, Dafydd Elis-Thomas a Mohammad Asghar. Ymwelodd pob AC ag ysgol yn eu hetholaeth, a chawsant gyflwyniad gan y plant am newid yn yr hinsawdd.

            

 

Cafwyd y swm oedd yn weddill, sef £ 2,942.70 gan gyfranwyr eraill, yn cynnwys prifysgolion, sefydliadau, unigolion a grwpiau cymunedol.

 

Roedd gweithgareddau ar y diwrnod yn cynnwys picniciau gwyrdd, gwerthu cacennau, seiclo noddedig ac addewidion ar gyfer gweithredu gwyrdd, fel dod â chwpan goffi y gellir ei hailddefnyddio i’r gwaith, defnyddio llai ar y peiriant argraffu, a cherdded a seiclo mwy i’r gwaith.

         

 

Roedd #GoGreenDay wedi trendio yng Nghymru ar y diwrnod!Ac roedd yn wych cael cefnogaeth gan Iolo Williams, Gordon Buchanan and Michaela Strachan.

      

 

Cynhaliom ddigwyddiad yn Tramshed i ddathlu’r Diwrnod Gwyrdd.

 

Noddwyd y digwyddiad yn hael Enterprise Rent-a-CarDiolch i bawb a ymunodd â ni. Rhoddodd Kemi’s Pontcanna wledd lysieuol flasus i ni, wedi’i hysbrydoli gan Affrica. Rhoddodd y gwrw Coedwigaeth a chyfaill mawr Maint Cymru, Ru Hartwell araith wych (ac yn llawn chwarae ar eiriau yn ymwneud â choed!)

   

 

Cafwyd dau gyhoeddiad cyffrous ar y noson. .

 

Yn gyntaf, ar ôl cael eu hysbrydoli gan Maint Cymru a’r Diwrnod Gwyrdd, cyhoeddodd Caroline Archer, Rheolwr Digwyddiadau Preifat Tramshed bod Tramshed a’r MJR Group ehangach wedi ymrwymo i beidio â defnyddio gwellt a phlastig untro yn eu holl leoliadau yn y DU! Yn ail, lansiodd YnNi Teg eu cynnig cyfranddaliadau ar gyfer tyrbinau gwynt cymunedol yn y digwyddiad. I orffen, chwaraeodd band samba mwyaf disglair Caerdydd, Barracwda fiwsig Affro-Frasilaidd anhygoel! Am ddiwrnod!

   

DIOLCH UNWAITH ETO I BAWB A GYMERODD RAN. CADWCH EICH LLYGAID AR AGOR AM NEWYDDION YNGHYLCH DIWRNOD GWYRDD 2018, A DECHREUWCH FEDDWL AM SUT Y GALLWCH CHI, EICH SEFYDLIAD, EICH YSGOL AC EICH GRŴP O FFRINDIAU GYMRYD CAMAU GWEITHREDU GWYRDD BYCHAIN, A CHAEL EFFAITH FAWR!


Tweet Rhannwch ar Facebook