Ydych chi’n meddwl y gallai eich busnes chi gefnogi Maint Cymru?

Posted on

Nod Maint Cymru ydy ysgogi pobl Cymru i gefnogi cymunedau coedwigoedd i ddiogelu eu coedwigoedd trofannol, sy’n golygu bod y peiriannau dal carbon naturiol, gwych hynny (coed!) yn helpu pob un ohonom drwy liniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Cawsom ymateb gwych gan fusnesau ledled Cymru yn ystod ein hymgyrch Diwrnod Gwyrdd diweddar, ac rydym yn apelio am ragor o gymorth parhaus i ddatblygu ein gwaith, gyda’ch help chi.  

Mae gennym rywfaint o bartneriaid gwych yn barod – o gyrff cyhoeddus; manwerthwyr; trefnwyr gwyliau a digwyddiadau; a chymdeithasau tai. Mae angen i bob lefel o gymdeithas geisio mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd – o’r llywodraeth i fusnesau ac i unigolion. Darllenwch ymlaen ac efallai y cewch eich ysbrydoli i helpu eich busnes i ddod yn fwy ecogyfeillgar ac ymwybodol, ac i gefnogi Maint Cymru ar yr un pryd.

Nôl tua diwedd 2018, fe gysylltodd SportPursuit (manwerthwr chwaraeon awyr agored ac ar-lein) â ni eisiau plannu coed. Penderfynont gefnogi ein hymgyrch 10 coeden ar gyfer y Nadolig, lle mae rhoddion yn cael eu rhoi tuag at Raglen Goed Mbale yn Uganda. Ar Noswyl Nadolig, roedd pob archeb oedd yn cael eu gwneud ar eu gwefan yn arwain at blannu 10 coeden ym Mbale. Roedd y staff yn cael y dewis hefyd o blannu coed yn lle eu hanrheg Nadolig arferol. O ganlyniad, plannodd SportPursuit 10,000 o goed yn Uganda!

Mae Eartha, sef siop gwerthu planhigion tŷ yng Nghaerdydd, yn hysbysebu ymgyrchoedd Maint Cymru yn rheolaidd hefyd, lle mae pob planhigyn tŷ sydd yn cael ei werthu yn arwain at blannu coeden. Meddai Stephen, perchennog Eartha: “Rwy’n ddiolchgar dros ben fy mod i’n cael cefnogi elusen mor wych; mae hyn yn golygu bod fy nghwsmeriaid yn cael mynd â phlanhigyn adref a hefyd, yn helpu i rymuso cymunedau mewn rhan arall o’r byd, tra’n brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd. Mae fy nghwsmeriaid yn falch bob amser pan fydda i’n dweud wrthyn nhw beth arall mae’r pethau maen nhw’n eu prynu yn eu cynrychioli, yn enwedig gan nad yw’n costio dim yn ychwanegol iddyn nhw.”

Mae partneriaeth newydd Cyngor Celfyddydau Cymru gyda Maint Cymru yn ceisio cyflawni eu hymrwymiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’u haddewid amgylcheddol ehangach.  Bydd ein gwaith gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi ein prosiectau newid yn yr hinsawdd ac yn eu cysylltu â’r cymunedau y byddant yn eu cefnogi.

Mae Melin Homes, sef Cymdeithas Dai yn Ne Cymru, yn gwobrwyo aelodau o staff drwy eu menter ‘Diolch ‘ – sy’n dangos gwerthfawrogiad yn ffurfiol ac sy’n diolch i’w staff am wneud rhywbeth yn dda-drwy blannu coed ar eu rhan. Mae Maint Cymru yn rhoi tystysgrif i bob aelod o staff, bob tro mae rhodd yn cael ei gwneud, diolch i’w gwaith caled. Gall aelodau newydd o staff y gymdeithas dai ddisgwyl i’r coed sydd yn cael eu plannu yn eu henw i’w croesawu i’w swydd newydd hefyd.

Yn ddiweddar, cysylltodd Theatr Genedlaethol Cymru TEAM â ni ynghylch prosiect cymunedol yn Sir Benfro.  Y thema, a ddewiswyd gan y gymuned leol, yw newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd. Er mwyn sicrhau bod ymwybyddiaeth a gweithredu amgylcheddol yn rhedeg drwy holl weithgareddau’r prosiect hwn, cysylltont â Maint Cymru, a byddwn yn gweithio gyda’n gilydd dros y misoedd nesaf i gefnogi’r cynhyrchiad hwn a’u helpu i liniaru ei effaith amgylcheddol.

Mae trefnwyr gŵyl Freerotation wedi ymrwymo i sicrhau bod y blaned yn lle gwell o ganlyniad i’w gŵyl, ac maen nhw’n ysgogi eu cymuned ymroddedig o unigolion sy’n mynd i wyliau i wneud yr un peth. Mae’r elw yn sgil gwerthu crysau-t a chwpanau y gellir eu hailddefnyddio yn cael ei roi i Maint Cymru bob blwyddyn. Mae rhai o’r perfformwyr yn cyfrannu eu ffi, ac mae Freerotation yn mynd un cam ymhellach drwy roi arian i helpu i liniaru’r allyriadau sydd yn cael eu cynhyrchu o ganlyniad i deithiau eu perfformwyr a’u gwesteion. Meddai Suzy, “Mae cefnogi Maint Cymru yn bwysig iawn i ni ar gymaint o lefelau. Rydym yn edmygu’r ffaith bod Maint Cymru yn gweithio gyda chymunedau brodorol lleol mewn ffordd holistaidd fel y gall pobl, natur a bywyd gwyllt gydfodoli a ffynnu gyda’i gilydd mewn perthynas gefnogol. Mae hyn yn bwysig dros ben er mwyn creu atebion lleol cynaliadwy i broblemau byd-eang, a helpu i amddiffyn cymdeithasau brodorol rhag camdriniaeth corfforaethol, rhag cael eu gwthio o diroedd hynafol, a rhag difodiant diwylliannol yn enw elw. Dyma’r bobl sy’n gwybod sut i fyw mewn cytgord â’n daear, ac mae angen i ni ddysgu oddi wrthyn nhw.”

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Run 4 Wales, y sefydliad sy’n trefnu digwyddiadau torfol fel Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd a Marathon ABP Casnewydd Cymru. Fel rhan o’u Cynllun Gweithredu Gwyrdd newydd, maen nhw’n ceisio lleihau effaith eu digwyddiadau ar yr amgylchedd drwy dorri plastigau, lleihau gwastraff ac osgoi deunyddiau anghynaladwy – felly aethom ati i weld sut y buasem yn gallu helpu. Nawr, maen nhw’n cynnig yr opsiwn i redwyr Hanner Marathon Caerdydd i roi rhwng £3, £5 neu £10. Mae’n ffordd ffantastig o godi ymwybyddiaeth i nifer mor fawr o bobl, ac mae’n wych gweld gymaint o redwyr eleni yn cyfrannu hefyd! Bydd gennym stondin ym Mhentref Digwyddiadau Hanner Marathon Caerdydd hefyd, felly dewch draw i ddweud helo os ydych chi, eich ffrindiau neu eich teulu yn cymryd rhan!

Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, fel y byddech yn ei ddisgwyl, wedi ymrwymo i sicrhau planed iach a bob blwyddyn, maen nhw’n gwneud cyfraniad i Maint Cymru er mwyn lliniaru’r allyriadau sydd yn cael eu hachosi drwy drydan, gwastraff a theithio i ddigwyddiadau a chynadleddau.

Diolch yn fawr iawn i’n holl bartneriaid ac i’r rheiny a gododd arian ac a gymerodd ran mewn gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yn ystod Diwrnod Gwyrdd eleni. Cysylltwch â ni i drafod sut y gallech gefnogi coedwigoedd trofannol y byd a chyfrannu at ein cenhadaeth i liniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ac ar yr un pryd,  grymuso cymunedau coedwigoedd.


Tweet Rhannwch ar Facebook