CHWE MILIWN O GOED WEDI CAEL EU PLANNU YN UGANDA, DIOLCH I MAINT CYMRU A CHEFNOGAETH POBL CYMRU.

Posted on

Mae Maint Cymru wedi cyrraedd carreg filltir, ac wedi plannu’r chwech miliynfed goeden yn Uganda fel rhan o’u prosiect Deg Miliwn o Goed. Yr haf hwn, dathlodd yr elusen newid yn yr hinsawdd y ffaith iddynt daro eu targed o ddiogelu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru, a chyda’r garreg filltir newydd hon, maen nhw bellach wedi plannu coed sy’n hafal i ddwywaith maint poblogaeth Cymru!

Bydd Deg Miliwn o Goed, a ariennir gan Maint Cymru a Llywodraeth Cymru, yn plannu deg miliwn o goed yn rhanbarth datgoedwigo Mbale yn nwyrain Uganda. Yn ogystal â brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd – un o’r pynciau mwyaf o’n hamser – mae coed sy’n tyfu’n gyflym yn lliniaru’r pwysau ar gymunedau tlawd Mbale, a achosir gan ddatgoedwigo.

Meddai Rita Singh, Cyfarwyddwr Maint Cymru “Rydym yn falch iawn o’n dwy garreg filltir ddiweddar – trwy ein gwaith o reoli coedwigaeth gynaliadwy, rydym wedi diogelu ddwywaith maint ardal Cymru. Ac yn awr, trwy ein prosiect plannu coed, rydym wedi plannu ddwywaith maint Cymru gyfan! Datgoedwigo yw un o’r cyfranwyr mwyaf at newid yn yr hinsawdd ac felly, trwy ddiogelu ac ailblannu coedwigoedd trofannol, rydym yn helpu i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. ”

Meddai Francis Alinyo, Cydlynydd y prosiect ym Mbale “Mae’r prosiect hwn wedi bod yn fendith i’r rhanbarth a’r cymunedau mwyaf bregus. Mae’r coed yn lleihau erydiad pridd, ac yn lleihau’r risg o dirlithriadau marwol. Gallant hefyd ddarparu bwyd, tanwydd, lloches a gwell incwm. Trwy godi ymwybyddiaeth yn lleol am achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae’r prosiect yn ennill cefnogaeth a momentwm drwy’r amser. ”

Mae Deg Miliwn o Goed yn fuddiolwr Cynllun Plant! Llywodraeth Cymru hefyd. Mae’r cynllun Plant! – sef yr enw Cymraeg am children, yn plannu dwy goeden ar gyfer pob plentyn sydd wedi cael eu geni neu eu mabwysiadu yng Nghymru. Mae un goeden yn cael ei phlannu mewn coetir newydd yma yng Nghymru, a’r llall ym Mbale.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu os hoffech roddi arian ar gyfer y prosiect, ewch i sizeofwales.org.uk/projects/10-million-trees-uganda.

DIWEDD.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch Anna Harris,[email protected]

Nodiadau i Olygyddion

  1. XNUMX. Mae Maint Cymru yn elusen unigryw, sy’n helpu i ddiogelu ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd. Gyda’i gilydd, mae unigolion; cwmnïau; cynghorau lleol; ysgolion a grwpiau cymunedol ar draws Cymru yn codi arian i ddiogelu a chynnal dros bedair miliwn hectar o goedwig law, ac yn creu cysylltiadau parhaol â chymunedau coedwigoedd mewn rhai o wledydd tlotaf y byd, tra’n codi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd.
  2. Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect Deg Miliwn o Goed, ewch i www.sizeofwales.org.uk/projects/10-million-trees-uganda/
  3. Am fwy o wybodaeth ewch iwww.sizeofwales.org.uk
  4. Gallwch gael lluniau a logo datrysiad uchel os gofynnwch.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook