Blog: Myfyrio ar ymweliad â Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Llundain

Posted on
Ym mis Ebrill 2022, ymwelodd cynrychiolwyr o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru (LHI) â Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Llundain. Mae aelod YCA, Phyllis Davies, yn myfyrio ar ei phrofiad.

Ar 6 Ebrill 2022, cefais gyfle i ymweld â Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, a siarad â gwleidyddion am yr argyfwng hinsawdd fel rhan o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru. Roedd yn brofiad anhygoel, ac rwy’n teimlo’n freintiedig dros ben, ac yn falch o ddweud fy mod i wedi ymgysylltu â gwleidyddion ar lefel ryngwladol, rhywbeth nad yw digon o bobl ifanc o gwbl, yn enwedig merched, yn cael y cyfle i wneud.

Wrth i mi deithio i’r Llysgenhadaeth, llenwodd fy mhen gyda phob mathau o bethau; beth ddylwn i ei ddisgwyl? Sut y gallaf bortreadu pa mor gyflym mae angen gwneud rhywbeth am yr argyfwng hinsawdd a pha mor daer ydyn ni, y bobl ifanc, eisiau gweld rhywbeth yn cael ei wneud am hyn.

Ar ôl i ni gyrraedd y Llysgenhadaeth, cawsom ein croesawu gan Lysgennad yr Unol Daleithiau, Philip Reeker, a siaradodd yn fyr am sut mai hon oedd y”ddegawd pendant” i weithredu, gan dynnu sylw at sut yr oedd y mudiad ieuenctid yn bwysig yn hyn o beth. Soniodd hefyd, am y cydbwysedd rhwng costau ynni cynyddol a gweithredu ar yr hinsawdd. Roeddwn yn anghytuno â hyn oherwydd, drwy newid i ynni adnewyddadwy, rhoi terfyn ar ddibynnu ar danwydd ffosil ac inswleiddio tai, rydych chi nid yn unig yn helpu’r blaned ond hefyd, yn lleihau biliau ynni.

Chargé d’Affaires yr Unol Daleithiau i’r DU, Philip Reeker, yn annerch Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru. Llun: Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, Llundain.

Gan fod y Llysgennad yn brysur, cawsom sgwrs fwy dwfn wedyn gyda Llefarydd y Llysgenhadaeth, Aaron Snipe. Tynnodd sylw at y ffordd y mae newid yn yr hinsawdd wedi’i wleidyddoli, sy’n peri pryder, gan fod rhaid i weithredu ar yr hinsawdd ddigwydd o dan bob llywodraeth i gadw cynhesu byd-eang dan 1.5C, a sicrhau dyfodol gwerth ei fyw. Buom yn siarad hefyd, am beth yw Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, yn trafod ein maniffesto, ac yn disgrifio ein tri nod ar gyfer eleni. O’r hyn a gasglais, roedd ganddo ddiddordeb yn ein hymgyrchoedd, ac roedd yn awyddus i gydweithio â ni yn y dyfodol agos. Roedd hyn yn newyddion gwych, gan fod adeiladu pontydd rhwng y rheini sy’n gwneud penderfyniadau a phobl ifanc yn bwysig iawn, oherwydd y penderfyniadau mae gwleidyddion yn eu gwneud heddiw fydd yn effeithio fwyaf ar ein bywydau.

Aaron Snipe addresses the Youth Climate Ambassadors for Wales
Bu’r llefarydd Aaron Snipe yn trafod newid hinsawdd yn ogystal â’r heriau a’r cyfleoedd o weithio fel diplomydd. Llun: Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, Llundain.

Ar ôl cinio llysieuol, fe wnaethom gyfarfod â dau unigolyn o dîm amgylcheddol y Llysgenhadaeth. Fe wnaethom gyflwyno ein hunain, ac fe wnaethant esbonio eu rolau yn ystod COP26, a sut roeddent yn trafod nodau hinsawdd gyda gwledydd eraill. Agorwyd y llawr i’n cwestiynau am ba fesurau mae’r Unol Daleithiau’n eu cymryd i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Fe wnaethom eu holi am gyllid hinsawdd, a sut mae’r sector preifat yn hanfodol i gael mwy o atebion am yr hinsawdd a chymorthdaliadau tanwydd ffosil. Fe wnaethant ddweud eu bod yn cytuno â ni, hyd yn oed pan nad oeddent yn ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd yn llawn.

Members of the Embassy’s policy team discussing COP26 and their work on addressing climate change. Photo: US Embassy in London.
Aelodau o dîm polisi’r Llysgenhadaeth yn trafod COP26 a’u gwaith ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Llun: Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, Llundain.

Fe wnaethom siarad gyda Thîm Gwyrdd y Llysgenhadaeth hefyd, sydd â diddordeb mewn gweithredu arferion cynaliadwy yn y Llysgenhadaeth. Mae hyn yn golygu bod yr adeilad ei hun yn dod yn fwy ecogyfeillgar, trwy gyfrwng gwydr trwchus i arbed ynni, gerddi cymunedol i hyrwyddo natur, ac addysgu staff y Llysgenhadaeth am sut mae eu hymddygiad yn effeithio ar yr amgylchedd. Roedd yn ddiddorol dysgu sut maen nhw wedi creu system ddŵr sy’n bwydo’n ôl i’w gardd gymunedol, a sut maen nhw’n trefnu digwyddiadau am yr amgylchedd i aelodau o staff y Llysgenhadaeth a’u teuluoedd. Er bod hyn i gyd yn ddiddorol, roeddwn i’n teimlo bod llawer o waith i’w wneud o hyd, gan nad oeddent wedi gorffen gosod pwmp gwres o’r ddaear eto (oherwydd oedi) ac yn dal i gael tua 90-95% o’u hynni o’r grid cenedlaethol (sy’n dal i ddefnyddio tanwydd ffosil).

Yn olaf, cawsom daith o amgylch y Llysgenhadaeth, a gweld ei gweithiau celf amrywiol a’i phensaernïaeth drawiadol. Roedd pob llawr yn cynnwys gwahanol blanhigion, yn seiliedig ar wahanol diroedd yn America, ac roedd gardd gymunedol y tu allan, oedd wir yn gwneud natur yn rhan o’r Llysgenhadaeth. Fodd bynnag, roedd natur yn absennol o’r ystafell bwysicaf: yr ystafell gynadledda, oedd yn teimlo fel ei bod wedi’i datgysylltu o’r byd, ac o natur hefyd.

he Youth Climate Ambassadors for Wales exploring the US Embassy building in London
Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru yn archwilio adeilad Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, Llundain

Roedd hyn yn peri pryder, oherwydd pan fydd gwleidyddion yn gwneud penderfyniadau, rhaid iddynt ddeall y bydd eu gweithredoedd yn effeithio ar ein byd a’n hamgylchedd. Sut maen nhw fod i wneud penderfyniadau sy’n ymwybodol o’r hinsawdd mewn ystafell sydd wedi’i datgysylltu o natur? Ar y cyfan, roedd yr adeilad yn ddramatig ac yn drawiadol iawn.

Drwy gydol fy amser yn y Llysgenhadaeth, roeddwn yn teimlo fy mod yn cael fy mharchu a bod fy marn yn cael ei gwerthfawrogi. Yn gyffredinol, roedd yn brofiad na fyddaf byth yn anghofio. Adeiladodd gysylltiad rhwng ieuenctid Cymru a diplomyddion yr Unol Daleithiau, a dangosodd go iawn fod cydweithredu i sicrhau cyfiawnder hinsawdd yn bosibl ac yn gyraeddadwy.

Mae Phyllis Davies yn ymgyrchydd hinsawdd 13 oed o Sir Benfro, ac yn aelod o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

 

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook