Blog: Diolch i Peter Davies

Posted on
Yn dilyn 10 mlynedd o wasanaeth ymroddedig fel Cadeirydd ein Hymddiriedolwyr, mae cyd-sylfaenydd Maint Cymru, Peter Davies, wedi sefyll i lawr o’i rôl. 

Cyfweliad gyda Peter a’i amser yn Maint Cymru:

Mae Peter wedi bod yn eiriolwr hinsawdd am amser maith, ac mae wedi gweithio i harneisio ysgogiadau’r llywodraeth ac angerdd pobl gyffredin i wneud gwahaniaeth pendant. Yn wreiddiol o Sir Benfro, mae ei gefndir proffesiynol ym maes cyfrifoldeb corfforaethol yn bennaf, ar ôl gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant, a Busnes yn y Gymuned.

Mae cyflawniadau proffesiynol Peter, a’i gyflawniadau fel eiriolwr hinsawdd, wedi cael eu cydnabod ddwywaith gan y Frenhines. Yn gyntaf ym 1995, pan dderbyniodd OBE, ac eto yn 2016, pan ddyfarnwyd CBE iddo am ei gyfraniad i ddatblygu cynaliadwy.

Peter yn dathlu Diwrnod Gwyrdd yn Stadiwm y Milleniwm gyda Vaughan Gething MS/AS

Yn 2005, helpodd Peter i hwyluso Tasglu Nodau Datblygu Mileniwm Cymru, a benderfynodd y dylai cefnogi coedwigoedd trofannol fod yn rhan o gyfraniad Cymru. Gyda chefnogaeth Heather Stevens o’r Sefydliad Waterloo, a oedd ag ymrwymiad i gefnogi coedwigoedd trofannol, crëwyd Maint Cymru. Ar ôl dwy flynedd fel prosiect dan nawdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, daeth yn elusen gofrestredig yn 2010.

Ers ei sefydlu, mae Maint Cymru wedi datblygu’n fawr dan arweiniad Peter. Yn 2013, cyflawnodd y sefydliad ei nod gwreiddiol o ddiogelu ardal o goedwig law sy’n cyfateb i Faint Cymru ac ers hynny, mae wedi addo parhau i ailadrodd y nod hwn cyn belled â bod angen. Mae Peter wedi helpu i ddatblygu cysylltiadau cryf â Llywodraeth Cymru a phartneriaid hefyd, i gefnogi Rhaglen Plannu Coed Mbale, sy’n plannu miliynau o goed bob blwyddyn yn Nwyrain Uganda. Mae’r elusen nid yn unig wedi tyfu o ran maint, ond o ran cwmpas ac erbyn hyn, mae hi’n cymryd rhan mewn rhaglen addysgol genedlaethol a gwaith eiriolaeth ar ddatgoedwigo trofannol.

Mae Peter yn unigolyn uchel ei barch ym mywyd cyhoeddus Cymru, ond mae wedi meithrin perthynas wych gyda’i gyd-ymddiriedolwyr a staff Maint Cymru dros y blynyddoedd hefyd. Dyma beth oedd gan rai o gyn Gyfarwyddwyr a Chyfarwyddwyr presennol yr elusen i’w ddweud am weithio gydag ef:

Meddai Rita Singh, Cyfarwyddwr Maint Cymru 2016-2018:

“Mae wedi bod yn gyfnod anhygoel i Maint Cymru gyda Peter wrth y llyw, ac wrth i’w rôl fel Cadeirydd ddod i ben, mae’n anodd dychmygu na fydd Peter yn parhau i gymryd rhan mewn rhai ffyrdd gyda Maint Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd lawer y gweithiais gyda Peter, un peth sy’n amlwg yw ei fod wedi ymrwymo’n llwyr i lwyddiant pob sefydliad y mae wedi rhoi ei gefnogaeth iddo. Gyda Maint Cymru, roedd hyd yn oed yn fwy felly o ystyried natur unigryw ei achos a’r cyfle i adeiladu mudiad ledled Cymru, ar draws cenedlaethau, ac ar draws pob cymuned. Yn bendant cafodd lawer o ddefnydd allan o’r wig werdd honno ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd!

Mae’n siŵr os ydym yn cyfrif yr holl funudau a ymrwymodd Peter i’w rôl fel Cadeirydd Maint Cymru, byddai’n sicr ddwywaith maint Cymru!

Rwy’n ddiolchgar dros ben i Peter am y gefnogaeth, yr arweiniad a’r mentora diflino a ddarparodd yn ystod fy nghyfnod fel Cyfarwyddwr ac rwy’n dymuno’r gorau iddo.”

Peter a chyn Cyfarwyddwr, Elspeth Jones, yn cwrdd â’r Tywysog Siarles yn Palas Buckingham yn 2019.

Meddai Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru 2018-2020:

“Roedd yn bleser gweithio gyda Peter yn ystod fy amser ym Maint Cymru. Mae Peter wedi bod yn rhan hanfodol o Maint Cymru ers ei ddyddiau cynharaf, ac mae ei gyfraniad i’r elusen dros y 10 mlynedd diwethaf wedi bod yn enfawr. Mae’n fentor caredig a chefnogol iawn i lawer yn y sector hefyd. Gobeithio ei fod yn falch o’i etifeddiaeth yn y tîm gwych ym Maint Cymru.”

Cyfarwyddwr presennol Maint Cymru, Nicola Pulman:

“Dechreuais fel Cyfarwyddwr newydd Maint Cymru ym mis Tachwedd 2020, a chyfarfod a’r holl dîm ac ymddiriedolwyr yn ddigidol dros yr wythnosau wedyn. Roedd yn gyfnod heriol, ond roedd Peter wrth fy ochr o’r dechrau; gyda geiriau o anogaeth a chefnogaeth pryd bynnag yr oedd eu hangen arnaf. Mae wedi treulio cymaint o amser yn fy nghadw ar y trywydd iawn a fy helpu pan fyddaf wedi gofyn am gyngor.

“Mae wedi bod yn anrhydedd a braint fawr dod i adnabod Peter a gweithio gydag ef dros y 6 mis diwethaf. Mae wedi bod yn fodel rôl, yn fentor ac yn gynghorydd gwych, yn aml yn cwrdd â mi ar fyr rybudd. Mae ei amser, ei egni a’i garedigrwydd wedi cael ei roi ym mhopeth mae wedi’i wneud dros Maint Cymru.”

Er ei fod efallai’n sefyll i lawr fel Cadeirydd, nid yw’n ffarwelio. Bydd Peter yn aros ymlaen fel gwirfoddolwr a chefnogwr Maint Cymru. Fodd bynnag, hoffai pawb yn yr elusen ddiolch iddo am ei holl ymdrechion dros y 10 mlynedd diwethaf, ac rydym yn edrych ymlaen at weld ein perthynas newydd yn datblygu.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook