Blog: Adeiladu’r chwyldro hinsawdd o fewn ffasiwn – awgrymiadau gan Ophelia Dos Santos

Posted on
Yr Wythnos Chwyldro Ffasiwn (18-24 Ebrill 2022) yw mudiad gweithredu ffasiwn mwyaf y byd. Cafodd ei greu i gofio cwymp ffatri Rana Plaza, a laddodd 1,138 o bobl ac a anafwyd llawer mwy yn 2013.

Beth yw’r cyswllt rhwng ffasiwn a datgoedwigo?

Mae gan ffasiwn dag pris cymdeithasol ac amgylcheddol uchel, gyda rhai deunyddiau, fel fisgos, rayon a lledr, yn cael effaith ar goedwigoedd trofannol.

Mae dillad sydd yn cael eu gwneud o ffibrau naturiol yn aml yn cael eu hystyried yn fwy cynaliadwy, gan y byddant yn bioddiraddio yn y pen draw, ac nid ydynt yn gollwng microffibrau plastig, fel mae polyester yn ei wneud er enghraifft. Fodd bynnag, mae ffabrigau fel fisgos a rayon yn cael eu gwneud o fwydion coed, sy’n un o brif ysgogwyr datgoedwigo trofannol, yn enwedig yn Indonesia.

Yn yr un modd, mae dillad, esgidiau ac ategolion sydd yn cael eu gwneud o ddail yn cyfrannu at ddatgoedwigo trofannol hefyd, gan fod coedwigoedd yn cael eu clirio i wneud lle i wartheg sy’n pori. Mae hyn yn arwain at ganlyniadau dinistriol i goedwigoedd, bywyd gwyllt a chymunedau brodorol ym Mrasil, sef yr ail allforiwr mwyaf o ledr yn fyd-eang.

Yn y DU, amcangyfrifir bod tua 350,000 tunnell o ddillad y gellir eu gwisgo gyda gwerth o tua £140 miliwn yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn ac yn 2019, fe wnaethom wario swm enfawr o £59.3 biliwn ar ddillad. Gan fod y dillad, yr esgidiau a’r ategolion rydym yn eu gwisgo yn gallu cael effaith mor ddinistriol, mae gwastraff a gorbrynu yn golygu newyddion drwg i goedwigoedd.

Sut mae ffasiwn araf yn gallu helpu?

Er mwyn lleihau eich effaith ar goedwigoedd trofannol, gallwch gefnogi’r cysyniad o ffasiwn araf. Mae ffasiwn araf yn golygu cadw eich dillad yn hirach a chael defnydd da ohonynt, yn ogystal ag uwchgylchu, trwsio (edrychwch ar drwsio gweladwy) a phrynu eitemau ail-law. Mae hefyd yn golygu prynu dillad da, sydd wedi cael eu gwneud yn deg, fydd yn para.

Pan fod ffasiwn a gweithredu ar yr hinsawdd yn dod at ei gilydd

Ophelia Dos Santos stitching in her studio
Mae Ophelia Dos Santos yn ddylunydd testun o Gaerdydd. Llun: Ophelia Dos Santos

Dyma Ophelia Dos Santos – dylunydd tecstilau o Gymru, sy’n eiriol dros gyfiawnder hinsawdd a chynaliadwyedd ym myd ffasiwn. Mae Ophelia yn canolbwyntio ar ymdrech gydweithredol, a’i nod yw ysbrydoli newid amgylcheddol a chymdeithasol, drwy annog pobl i feddwl am sut rydym yn prynu, ailddefnyddio a thaflu ffasiwn i ffwrdd. Drwy ei gweithdai a’i gwasanaethau brodwaith ac uwchgylchu; mae hi’n addysgu pobl am sut y gall newidiadau bach gael effaith fawr.

Mae Ophelia yn gweithio o fewn y gymuned, ac yn canolbwyntio ar rannu sgiliau fel arf pwerus i archwilio cymhlethdodau newid yn yr hinsawdd, ac ysgogi cyfranogiad a gweithredu. Drwy ei llwyfan, mae hi’n creu cynnwys addysgol, i gasglu gwybodaeth ac annog sgyrsiau am ffasiwn cynaliadwy, gorbrynu a chydraddoldeb.

Awgrymiadau gwych Ophelia

Awgrym #1: Cysylltu > Gorbrynu

Ceisiwch wneud cysylltiadau mwy ystyrlon a defnyddio llai o bethau/meddyliau tafladwy.Gall cysylltiadau gynnwys pethau fel cymryd amser i werthfawrogi a chysylltu â’r amgylchedd; gwrando ar eraill; Bod yn bresennol drwy dreulio amser gydag anwyliaid heb gael eich sylw wedi’i dynnu gan dechnoleg; Bod yn ymwybodol o’ch gweithredoedd; gwerthfawrogi a gofalu am nwyddau materol (fel trwsio’r trowsus hynny sydd wedi bod yn eistedd yng nghefn y cwpwrdd); Rhannu sgiliau a gwybodaeth – defnyddio eich arbenigedd fel gwasanaeth i’ch cymuned ac addysgu eich sgiliau.

A group of people around a table at a stitching workshop led by Ophelia. here is a small baby sitting on the table.
Ophelia yn rhedeg gweithdy yn ei stiwdio yng Nghaerdydd. Llun: Ophelia Dos Santos.

Awgrym #2: Mwy yw Llai

Gall cael nifer diderfyn o opsiynau wrth brynu dillad ymddangos yn beth da – mae bob un ohonom wedi pori drwy dudalennau gwefannau diddiwedd, yn aros i’r eitem berffaith ymddangos. Mae’r dewis sydd ar gael wedi arbed llawer o’r cyfyng-gyngor hynny – ‘Does gen i ddim byd i’w wisgo’. Fodd bynnag, mae cael gormod o opsiynau yn y pen draw, yn gofyn am fwy o ymdrech i wneud penderfyniad, ac yn gwneud i ni deimlo wedi’n llethu ac yn anfodlon gyda’r dewis a wnawn. O’i gymhwyso i ffasiwn, gallai cael mwy o ddewis fod yn rheswm pam mae cymaint o’n dillad yn cael eu gadael yn ein cypyrddau dillad. Mae gennym gymaint o opsiynau, ond ‘does gennym dal ddim byd i’w wisgo’.

Awgrym #3: Dydy ffasiwn cyflym ddim yn gorfod bod yn rhywbeth drwg bob amser

Er ei fod yn cael ei ddefnyddio’n aml fel gair negatif, ni ddylem osgoi ffasiwn cyflym yn llwyr oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn ‘anghynaladwy’. Mae llawer ohonom yn berchen ar eitemau o ddillad o frandiau ffasiwn cyflym y gallem fod wrth ein boddau â nhw! Ni ddylid gwastraffu ffasiwn cyflym, cyn belled â’ch bod chi’n gallu mynd i’r afael â’ch arferion defnyddio a’ch perthynas â’ch dillad – gall unrhyw eitem ddod yn well ar gyfer y blaned.

Mae ffasiwn yn cael effaith enfawr ar ein hunanhyder; pan fyddwn yn gwisgo pethau rydym yn eu hoffi, mae ein personoliaeth yn disgleirio. Felly, os yw ffasiwn cyflym yn gwneud i chi deimlo’n hapus a chyfforddus, ceisiwch brynu ffasiwn cyflym o siopau elusennol neu farchnadoedd ail-law ar-lein (fel Depop neu Vinted). Gallech hyd yn oed drefnu cyfnewid dillad gyda’ch ffrindiau!

A person standing in front of a tree wearing an example of Ophelias work
Enghraifft o waith Ophelia. Llun: Ophelia Dos Santos.
I ddysgu mwy am Ophelia Dos Santos, dilynwch ei chyfrif Instagram i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ei gwaith, ac ewch i’w gwefan

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook