Beatrice a manteision Coed Cashiw yng Nghoedwig Gymunedol Bore

Posted on

Mae Bore yn ardal o Dalaith yr Arfordir yn nwyrain Kenya, sy’n eistedd ar y cyhydedd.  Mae hon yn ardal sydd eisoes yn teimlo effeithiau’r argyfwng hinsawdd. Mae’r amodau hinsoddol wedi dod yn fwy a mwy anrhagweladwy, gan neidio rhwng eithafion o sychder a llifogydd.

Gyda chymorth Maint Cymru, mae cronfa goedwig gymunedol o 288 hectar yn cael ei chreu o amgylch Canolfan Goedwig Gymunedol Bore. Mae ffermwyr sydd yn ffermio tir o gwmpas y Ganolfan wedi ymuno â menter adduned, sy’n cytuno i beidio â thorri eu coedwigoedd, ac mae’r prosiect yn bwriadu plannu hanner miliwn o goed hefyd. Gobeithio y gellir cynyddu’r targed hwn drwy Ymgyrch Coed ar gyfer y Nadolig Maint Cymru, sy’n cynnig Tystysgrifau Talebau Plannu Coed ac eGardiau, a fydd yn codi arian ar gyfer plannu a thyfu coed yn Bore.  I gael rhagor o wybodaeth neu i gefnogi’r ymgyrch, ewch i’n gwefan Coed ar gyfer y Nadolig yma.

Meithrinfeydd Coed Bore

Mae pobl leol yn casglu coed cashiw am ddim o’r brif feithrinfa goed gymunedol fel rhan o’r prosiect plannu coed. Mae coed ar gael i bawb: gweithwyr proffesiynol, gweision sifil, ffermwyr a theuluoedd hefyd.

Coeden Cashiw

Coed sy’n gyffredin i ardal Bore yw coed sy’n cynhyrchu bwyd, fel Cashiw, Neem, Mango a Moringa, yn ogystal â choed sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer pren fel Gmelina, Casuarina ac Ewcalyptws. Mae coed brodorol fel Brachystegia ar gael hefyd, ac mae’r math yma o goed o fudd i fioamrywiaeth.

Beatrice Joseph 

Mae Beatrice Joseph yn ffermwr yn Bore sydd wedi derbyn eginblanhigion cashiw a neem o’r prosiect i dyfu ar ei thir. Mae’r coed Cashiw yn aeddfed erbyn hyn, ac yn cynhyrchu ffrwythau.

Mae hyn yn helpu’r amgylchedd, ar lefel leol ac ar lefel fyd-eang, ac mae Beatrice yn defnyddio’r incwm o werthu cnau cashiw i gefnogi ei hun a’i theulu, gan gynnwys anfon ei phlant i’r ysgol.

Mae 9 plentyn gyda Beatrice. Trafodedd ei fab, Masha, sut mae’r blannu coed yn bwysig i addsyg:

Rydym yn cael bwyd hefyd drwy blannu cnau cashiw, mae fy mam yn gwerthu’r cnau cashiw ac yn prynu bwyd i ni, nid yn unig i fi ond i fy mrodyr a fy chwiorydd eraill hefyd, ac mae wedi gwella ein hiechyd hefyd.  Yn y gymuned yn gyffredinol, mae llawer o law y dyddiau hyn, ac mae llawer o gnydau’n cael eu tyfu a llawer o arian yn cael ei wneud, nid yn unig i’n teulu ni ond i’r gymuned yn gyffredinol

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook