Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru

Gweithio gyda'n partner: WCIA Logo
Dysgwch fwy am LHI yn COP26 yma.

 

Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru (LHC) yn grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n Ymgyrchwyr brwd dros yr Hinsawdd sy’n brwydro i sicrhau Cyfiawnder Hinsawdd.

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

 

 

 

Maent yn dymuno cyflawni’r canlynol:

 1. Sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn fwy atebol am eu hallyriadau carbon
  • Er enghraifft, pennu uchafsymiau carbon eglur i fusnesau
  • Cynnwys allyriadau cymeriant ac allyriadau sy’n gysylltiedig â chludo nwyddau mewn targedau ynghylch allyriadau
 2. Sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn atebol am eu defnydd o ddeunydd lapio plastig
  • Gwahardd eitemau a ddyluniwyd i’w defnyddio unwaith megis masgiau a deunydd pacio plastig
  • Gwahardd ffasiynau untro neu rad
 3. Sicrhau fod Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael ag ymwybyddiaeth o’r hinsawdd ymhlith oedolion a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau
 4. Sicrhau fod teithio llesol ar gael ym mhob rhan o Gymru a sicrhau fod pob rhan o Gymru yn gweithredu hyn
 5. Ei gwneud hi’n orfodol i Ysgolion yng Nghymru ailgylchu
  • Lleihau gwastraff bwyd mewn ysgolion
  • Ac ailgylchu a gwaredu pethau yn briodol
 6. Mae’r bobl ifanc yn dymuno gweld llywodraeth Cymru yn sefydlu cynllun cyfreithiol-rwym i roi terfyn ar ddatgoedwigo, h.y. plannu coed, erbyn 2025.

I gysylltu â Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, e-bostiwch:[email protected]

Dilynwch eu gweithgaredd at Trydar: @YCAWales

YCA Profiles

Enw: Poppy

Oedran: 16

O:  Gasnewydd

Ffaith: Pan fyddaf i’n hŷn, rwy’n gobeithio dod yn Gyfreithwraig Hawliau Dynol a helpu pobl trwy gydweithio ag elusennau ar y lefel ryngwladol.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Ymunais â’r rhwydwaith oherwydd mae’n eithaf posibl yn fy marn i mai’r Newid yn yr Hinsawdd yw problem fwyaf a phennaf ein hoes. Fodd bynnag, ar waethaf hyn, rwy’n credu fod y mater hwn yn cael llawer llai o sylw na’r hyn sy’n haeddiannol gan Arweinwyr y Byd, ac o ganlyniad i hyn, ni fydd yn cael ei ystyried yn aml.  Felly, roeddwn i’n dymuno bod yn rhan o sefydliad ble gallaf i, fel person ifanc, gynorthwyo â’r frwydr i sicrhau ‘Cyfiawnder Hinsawdd’, a sicrhau y caiff fy llais ei barchu, ac y caiff ei helaethu mewn perthynas â sicrhau newidiadau go iawn. Rwy’n ddiolchgar iawn fod rhwydwaith LHC yn darparu’r cyfle hwn.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gwnaiff y rhwydwaith gyrraedd at ystod eang o gymunedau, y gwnaiff sicrhau fod pobl yn gwybod y gall Gweithredu dros yr Hinsawdd fod yn rhywbeth hygyrch, ac y gall pawb sicrhau effaith. Rwy’n gobeithio hefyd y gwnaiff barhau i ysbrydoli pobl ifanc i weithredu.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Rwy’n teimlo’n hynod o angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd oherwydd rwy’n credu ei fod yn fater a wnaiff effeithio ar bawb ohonom ni maes o law, ym mhob rhan o’n bywyd. Yn ychwanegol, mae’r Newid yn yr Hinsawdd yn fater a wnaiff barhau i effeithio ar genedlaethau’r dyfodol, ac felly, bydd yn rhaid iddynt wynebu canlyniadau ein hymddygiad anystyriol presennol. Rwy’n credu fod hynny’n deillio o anwybodaeth, yn anffodus, ond nawr, mae gennym ni gyfle i leihau ei effeithiau a gweithredu, ac mae hynny’n cynnig rhywfaint o obaith i mi ynghylch y dyfodol, oherwydd rwy’n gobeithio y gwnaiff eraill sylweddoli fod y mater hwn yn llawer mwy na dim ond newid yn y tywydd, ond gallwn ni oll sicrhau effaith.

Enw: Ellie

Oedran: 16

O: Abertawe

Ffaith: Rwy’n astudio am gymwysterau Safon Uwch mewn Almaeneg, Hanes a Chymdeithaseg.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith ?: Ymunais â’r rhwydwaith er mwyn ehangu fy ngwybodaeth am y Newid yn yr Hinsawdd; roeddwn i’n dymuno gwybod beth y gallaf i ei wneud i helpu i fynd i’r afael â hynny a sut i addysgu eraill a dylanwadu ar eu safbwyntiau a’u gweithredoedd mewn perthynas â hynny. Rwy’n credu fod angen i bobl ifanc godi ymwybyddiaeth a brwydro’r Newid yn yr Hinsawdd, ac roeddwn i’n credu y byddai ymuno â’r rhwydwaith yn cynnig cyfle i fod yn rhan o’r un grŵp â phobl ifanc o’r un anian, ac y gallem ni wneud gwahaniaeth gyda’n gilydd. Fe wnaeth dod yn Llysgennad Ifanc yr Hinsawdd wneud i mi deimlo fy mod i’n rhan o dîm o bobl a oedd oll yn rhannu’r un nod, ac mae’r rhwydwaith wedi’n galluogi ni i wneud hyn oherwydd mae wedi cynnig llwyfan i ni sydd wedi golygu y gallwn ni roi ein cynlluniau ar waith a chyflawni pethau mawr.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gwnaiff y rhwydwaith gyflawni llawer o bethau. Rwy’n credu mai un o’r pethau pwysicaf a mwyaf effeithiol y gall y rhwydwaith ei wneud yw codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gysylltiedig â’r Newid yn yr Hinsawdd a beth all pobl – beth bynnag fo’u hoedran – wneud i helpu. Gobeithio y gwnaiff y rhwydwaith ysgogi diddordeb ymhlith llawer o bobl ifanc, ac y gallai hynny arwain at weithredu torfol. Rwy’n gobeithio y gallwn ni gydweithio â Maint Cymru i sicrhau y daw Cymru yn Wlad heb Unrhyw Ddatgoedwigo a chydweithio â Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged net lle bydd allyriadau yn gostwng i sero erbyn 2025.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Yn syml, rwy’n credu fod y Newid yn yr Hinsawdd yn broblem sydd ddim yn cael y sylw haeddiannol, ac yn fy marn i, os gwnaiff pawb gydweithio, gallwn ni wneud gwahaniaeth cadarnhaol er lles dyfodol pawb ohonom ni a dyfodol ein planed.

Enw: Caitlyn

Oedran: 17

O: Abertawe

Ffaith: Rwy’n frwdfrydig iawn ynghylch Drama a Chelfyddydau Perfformio, ac rwyf i wedi dewis astudio Drama a Saesneg fel pynciau Safon Uwch.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Yr wyf i wedi ymuno â’r rhwydwaith oherwydd rwyf i’n wastad wedi ymdrechu’n galed iawn i annog fy Ysgol Gyfun i gyfranogi mewn gweithgareddau i ddod yn fwy ecogyfeillgar. Rwyf i’n wastad wedi ceisio hyrwyddo ailddefnyddio eitemau yn hytrach na’u gwaredu, yn enwedig eitemau plastig, yn gymaint felly nes i mi a llysgennad arall sefydlu Eco-bwyllgor yr ysgol yn ogystal â Phwyllgor Lleihau’r Defnydd o Blastig yn yr ysgol. Trwy gyfrwng y pwyllgorau hyn, fe wnaethom ni gyfranogi mewn nifer o ymweliadau oedd yn ymwneud â chreu planed iachach. Fe wnaethom ni hefyd arwain Arolwg Ecosgolion ein hysgol. Mae fy nghyfnither yn Amgylcheddwraig, a dyna’n wreiddiol wnaeth ennyn fy niddordeb yng nghyflwr ein hamgylchedd . Fe wnaeth sylweddoli sut caiff plastig ei wastraffu a’r diffyg gofal priodol i’n planed wneud i mi ddymuno codi ymwybyddiaeth a gwireddu newid.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gwnaiff y rhwydwaith godi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â’r Newid yn yr Hinsawdd a helpu i leihau/gwahardd y defnydd o blastigau untro mewn ysgolion a busnesau lleol ledled Cymru. Rwy’n gobeithio hefyd y gallwn ni godi ymwybyddiaeth o nwyddau bioddiraddadwy fel dewisiadau addas yn lle eitemau untro, addysgu plant a theuluoedd ledled Cymru am bwysigrwydd ailgylchu a’r materion sy’n gysylltiedig â datgoedwigo ledled y Byd, a helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau lleihad o 50% o leiaf yn allyriadau carbon Cymru erbyn 2025.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Mae fy nghyfnither yn Amgylcheddwraig, ac ers pan oeddwn i’n ifanc, mae hi wedi trafod ei swydd gyda fi. Pan oeddwn i tua 11 mlwydd oed, cychwynnais ymddiddori mwy yn yr hyn y byddai hi’n ei ddweud a’r hyn yr oedd hi’n ceisio codi ymwybyddiaeth yn ei gylch, a defnyddiais y wybodaeth yn yr ysgol oherwydd gallwn i weld enghreifftiau o ddisgyblion oedd heb ymwybyddiaeth o’r angen i fod yn fwy ystyriol o’r amgylchedd.

Enw: Maham

Oedran: 16

O: Gasnewydd

Ffaith: Rwy’n ddwyieithog oherwydd gallaf i siarad Wrdw a Saesneg yn rhugl.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Rwyf i wedi ymuno â’r rhwydwaith oherwydd mae’n gyfrwng sy’n cael ei arwain gan ieuenctid a’i nod yw diogelu natur a gwella ein hinsawdd a’n dyfodol.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gwnaiff y rhwydwaith ennyn diddordeb rhagor o bobl ifanc ledled Cymru i ymuno â ni a chreu effaith yng Nghymru ac y gallwn ni helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged net lle bydd allyriadau yn gostwng i sero erbyn 2025. Rwy’n gobeithio hefyd y gwnaiff y rhwydwaith helpu pawb i leihau eu defnydd beunyddiol o blastigau untro, er enghraifft, cael gwared ar ddeunydd pacio ffrwythau/llysiau, ac o bosibl, helpu i wahardd y defnydd o’r deunydd hwn a chyflwyno dewis arall yn ei le.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Mae’r Newid yn yr Hinsawdd yn broblem sydd wedi cael ei anwybyddu’n rhy hir o lawer, ac mae’n effeithio’n uniongyrchol ar ein dyfodol, sy’n golygu fy mod i’n teimlo’n angerddol ynghylch y pwnc ac yn awyddus i wireddu newid.

Enw: Matouš (Matt)

Oedran: 16

O: Fro Morgannwg

Ffaith: Economeg yw fy hoff bwnc.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Ymunais â’r rhwydwaith oherwydd roeddwn i’n ystyried ei fod yn gyfle gwych i ddatblygu fel unigolyn a datblygu sgiliau defnyddiol newydd, ac oherwydd y gallwn i ar yr un pryd gyfrannu’n gadarnhaol at y gymdeithas ehangach trwy godi ymwybyddiaeth o’r mater hwn sydd wedi cael ei anwybyddu i raddau helaeth ers blynyddoedd.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Yn anad dim, rwy’n gobeithio y gallwn ni lwyddo i argyhoeddi neu berswadio Llywodraeth Cymru i sefydlu mesurau a chamau gweithredu ychwanegol i frwydro’r Newid yn yr Hinsawdd. Fodd bynnag, rwyf i hefyd yn gobeithio y gallwn ni gyflawni ein prif amcan arall, sef dylanwadu ar fusnesau i ddod yn garbon niwtral. Yn olaf, buaswn i’n hapus iawn hefyd pe gallai ein rhwydwaith lwyddo i annog ysgolion i leihau eu cymeriant o gig a’u gwastraff bwyd.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?:
Rwy’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd oherwydd rydym ni eisoes wedi gweld effeithiau dinistriol y Newid yn yr Hinsawdd mewn mannau megis Kirkibati neu Fflorida, ac rydym ni’n dal i weld cyflwr ein planed yn gwaethygu. Felly, mewn ffordd, rwyf i hefyd yn ystyried fod atal yr argyfwng hwn rhag gwaethygu rhagor yn gyfrifoldeb i mi.

Enw: Shenona

Oedran: 17

O: Fangor

Ffaith: Rwy’n cael gwersi canu ers pan oeddwn i’n 4 mlwydd oed.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Ymunais â’r rhwydwaith i gael cyfle i gwrdd â phobl o’r un anian sydd yr un oedran â fi a gwneud defnydd o fy nheimladau angerddol dros yr amgylchedd. Roeddwn i’n gwybod y byddai ymuno â’r grŵp hwn yn brofiad unwaith mewn oes.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gwnaiff y rhwydwaith wella ymwybyddiaeth o’r pethau syml y gellir eu gwneud i helpu i frwydro’r Newid yn yr Hinsawdd ac y gallwn ni sicrhau fod rhagor o fusnesau yn fwy ymwybodol o’u heffaith andwyol ar yr hinsawdd a’u helpu i wella eu cynaliadwyedd. Rwy’n gobeithio hefyd y gallwn ni berswadio pobl i leihau eu defnydd o blastig a ‘ffasiynau cyflym’.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Rwy’n wastad wedi teimlo’n angerddol ynghylch yr amgylchedd, yn enwedig bywyd gwyllt. Mae gweld cyflwr presennol y Byd wedi fy ngwneud i’n awyddus i wireddu newid, hyd yn oed os bydd hynny’n newid bychan, i helpu i atal y Newid yn yr Hinsawdd er lles cenedlaethau’r dyfodol.

Enw: Leo

Oedran: 16

O: Bontypridd

Ffaith: Rwy’n mwynhau cerddoriaeth a rhwyfo. Rwy’n canu’r clarinét ac rwyf i wedi cychwyn dysgu canu’r gitâr yn ddiweddar. Rwy’n aelod o dîm rhwyfo Llandaf hefyd.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Ymunais â’r rhwydwaith oherwydd mae gennyf i ddiddordeb cryf yng Ngwyddorau’r Hinsawdd a gwneud newid cadarnhaol i’r Byd. Rwy’n credu hefyd ei bod hi’n bwysig iawn i bobl ifanc gyfranogi yn yr ymateb i’r Newid yn yr Hinsawdd, oherwydd fe wnaiff y mater hwn effeithio ar ddyfodol pawb ohonom ni.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n dymuno gweld y rhwydwaith yn gwella ymwybyddiaeth o’r Newid yn yr Hinsawdd. Rwy’n dymuno i ni addysgu’r cyhoedd, ac yna, defnyddio’r wybodaeth hon i ddangos i bobl sut i wireddu newid ystyrlon, trwy gyfrwng camau gweithredu bychan fel rhan o fywyd beunyddiol.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Rwy’n pryderu ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd oherwydd rwy’n dymuno osgoi’r effeithiau trychinebus a ddaw yn sgil hynny, megis lefel y môr yn codi, gwahaniaethau o ran tymheredd a sychdwr, sy’n achosi i barthau sylweddol o dir droi’n ddiffaith neu’n llefydd sy’n amhosibl byw ynddynt, ac yn niweidio ansawdd bywyd yn sylweddol i’r sawl sy’n cael eu heffeithio gan hynny.

Enw: Manon

Oedran: 17

O: Ynys Môn

Ffaith: Mae gen i obsesiwn â’r lliw melyn!

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Ymunais â’r rhwydwaith er mwyn ymwneud â phobl ifanc eraill sy’n rhannu’r un teimladau angerddol i geisio dod yn fwy ymwybodol o safbwyntiau gwleidyddol wrth drafod yr hinsawdd.  Roeddwn i hefyd yn dymuno gwella fy sgiliau dadlau a chyfathrebu trwy drafod ein syniadau â chynrychiolwyr.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gallwn ni drafod â phobl ifanc a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i sicrhau fod Cymru yn wlad fwy ecogyfeillgar a yn fwy ymwybodol o bob agwedd, o wastraff i allyriadau.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Rwy’n teimlo’n angerddol iawn ynghylch yr holl feysydd sy’n ymwneud â’r Newid yn yr Hinsawdd, yn enwedig ôl troed carbon unrhyw fwydydd, o gig i gnydau grawn, a phrosesau gwastraff bwydydd, deunyddiau a phlastigau.

Enw: Evie

Ffaith: Cefais fy ngeni yn Seland Newydd.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r rhwydwaith?: Ymunais â’r rhwydwaith oherwydd rwy’n hoff iawn o natur ac rwy’n gwerthfawrogi harddwch y Ddaear yn fawr, a byddwn i’n hoffi sicrhau planed iach a diogel yn waddol i genedlaethau’r dyfodol.   Rwy’n gobeithio y byddaf i’n gallu codi ymwybyddiaeth a sicrhau newidiadau er gwell trwy ymuno â’r rhwydwaith.

Beth yw’r 3 phrif nod yr ydych chi’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn eu cyflawni?: Rwy’n gobeithio y gallwn ni wella ymwybyddiaeth am broblem y Newid yn yr Hinsawdd ac effaith hynny ar y blaned ac rwy’n gobeithio y gallwn ni addysgu a chynnig cymorth i bobl ifanc eraill sy’n ymwybodol o’r broblem hon. Rwyf i hefyd yn gobeithio y gallwn ni ysgogi camau gweithredu mawr gan Lywodraeth Cymru i amddiffyn ein planed.

Pam ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd?: Rwy’n pryderu ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd oherwydd mae’n dinistrio ein planed. Rwy’n dymuno sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol brofi harddwch naturiol ein planed. Rwy’n dymuno sicrhau y gall anifeiliaid ffynnu heb wynebu bygythiad diddiwedd difodiant ac rwy’n dymuno byw heb yr holl ofn rwy’n ei deimlo ar hyn o bryd yn sgil fy mhryder am y blaned hon.

Fideo

Gwyliwch Lysgenhad Hinsawdd Ieuenctid Cymru (LHC), Poppy Stowell-Evans, yn cyflwyno nodau’r rhwydwaith:

Fideo: Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid Cymru – 8 Rhagfyr 2020