Adnoddau Addysg

Gweithgareddau cyn gweithdai 2021

Gweithgareddau cyn gweithdy Elon yr Eiffant (Meithrin/Derbyn)

Gwelwch yr weithgareddau’n isod, a’r fideo hwn:

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau cyn gweithdy TimTom yr Orangwtan (Blwyddyn 1/2)

Gwelwch yr weithgareddau’n isod, a’r fideo hwn:

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau cyn gweithdy Gwarcheidwaid y Goedwig (Blwyddyn 5/6)

Gwelwch yr weithgareddau’n isod, a’r fideo hwn:

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau ysgol

Her creu fideo

Adnoddau am her creu fideo ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3, 4, 5, 6)

Download (EN)
Download (CY)

Her stori TimTom

Adnoddau i helpu creu stori am TimTom a ddatgoedwigo.

Addas o Gyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2) i blwyddyn 6.

Download (EN)
Download (CY)

Gwarcheidwaid Y Goedwig

Mae adnoddau Gwarcheidwaid y Goedwig yn dysgu plant am warchodwyr coedwig go iawn ledled y byd, a sut maen nhw’n gallu weithredu i amddiffyn y coedwigoedd.

Download (EN)
Download (CY)

Ditectifau Datgoedwigo

Gweithgaeddau ditectifau i archwilio olew palm. Oed: Blwyddyn 2 i 6

 

Download (EN)
Download (CY)

Ditectifau Datgoedwigo rhan 2

Yr ail rhan ble mae’r Ditectifau yn archwilio soi, cig eidion a cocoa

Oed: Blwyddyn 4 i 6.
Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau Awyr Agored

Oriel Anifeiliaid

Datblygu dealltwriaeth o’r Goedwig Law, ei hanifeiliaid a’i phlanhigion, ac ystyried sut rydym i gyd yn gysylltiedig ac yn effeithio ar ein gilydd.

Oed: Cynradd.

Download (EN)
Download (CY)

Creaduriaid Clai

Datblygu empathi gydag anifeiliaid a deall sut rydym wedi’n cysylltu â’n gilydd. Deall beth allwn ni ei wneud i helpu bywyd gwyllt yn lleol ac yn fyd-eang.

Oed: Sylfaen – CA2.

Download (EN)
Download (CY)

Llifogydd - Adeiladu Rafft

Gweithio gyda’n gilydd i oresgyn problem – bod angen rafft. Datblygu dealltwriaeth o effaith llifogydd.

Oed: Sylfaen – CA4.

Download (EN)
Download (CY)

Haenau'r Goedwig

Datblygu dealltwriaeth o’r Goedwig law ac ecosystemau lleol, eu tebygrwydd a sut mae pobl yn effeithio ar amgylcheddau naturiol ac yn elwa arnynt.

Oed: CA2-4.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Adeiladu Cuddfan

Datblygu dealltwriaeth o sut mae gwahanol bobl ac anifeiliaid yn byw, a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i gynnal eu bywydau.

Oed: CA2 – 4.

Download (EN)
Download (CY)

Plannu Coed

Dysgwch sut i blannu coeden a pham ein bod ni angen coed.

Oed: Pob oedran.

Download (EN)
Download (CY)

Mwd a Gwreiddiau

Datblygu dealltwriaeth o’r goedwig law, gan ganolbwyntio ar y coed, ac ystyried sut mae creaduriaid byw wedi’u cysylltu ac yn effeithio ar ei gilydd.

Oed: Cynradd.

Download (EN)
Download (CY)

Mwncïod a Lemyriaid

Deall rhai o’r peryglon a wynebir gan anifeiliaid yn y coedwigoedd glaw. Hefyd yn gweithio mewn neuadd neu gampfa.

Oed: Cyfnod Sylfaen-CA2.

Download (EN)
Download (CY)

Cyfrifo faint o garbon sydd mewn Coeden

Gweithgaredd mathemateg sy’n helpu disgyblion i ddeall y rôl y mae coed yn ei chwarae o ran atafaelu carbon atmosfferig.

Oed: CA2-CA3.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgareddau Dosbarth

Coedwigoedd Glaw Berwr (Cress)

Arbrawf gwyddonol i ddangos effaith datgoedwigo ar y pridd.

Oed: CA2.

Download (EN)
Download (CY)

Coeden Materion

Mae disgyblion yn ysgrifennu achosion y mater hwn ar wreiddiau’r goeden. Maent yn ysgrifennu canlyniadau’r rhain yn y canghennau, ac yn olaf yn tynnu ffrwythau yn hongian o’r goeden sy’n cynnwys atebion.

Oed: Pawb.

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgaredd Rhifedd

Datrys Problemau gan ddefnyddio tair lefel wahanol o gardiau.

Oed: CA2-CA3.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Cwis y Goedwig

Cwis gyda thema coedwig. Rownd 1 – Coed o amgylch y byd. Rownd 2 – Profwch eich gwybodaeth am goed. Rownd 3 – Coedwigoedd glaw.

Oed: CA2.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Llinell Amser Hinsawdd

Gwneud Llinell Amser Hinsawdd i gael ymdeimlad o sut mae ein hinsawdd ddiweddar yn ffitio mewn i ddarlun hanesyddol.

Oed: Pawb.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Ysgrifennu Darbwyllol Newid Hinsawdd

Mae ysgrifennu er perswâd yn helpu myfyrwyr i ffurfio rhesymau penodol am eu barnau, ac yn rhoi cyfle i ymchwilio i’r ffeithiau sy’n gysylltiedig â’u barnau.

Oed: Pawb.

Download (EN)
Download (CY)

Gweithgaredd newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb byd-eang

Mae disgyblion yn edrych ar hyd at 21 o wledydd i weld pa wledydd sy’n cael yr effaith fwyaf ar y newid yn yr hinsawdd a pha wledydd sy’n dioddef yr effeithiau gwaethaf.

Oed:  Bl9-B13, ond gallai weithio gyda B7/8

Download (EN)
Download (CY)

Maint Bywyd

Pa mor fawr yw’r anifail yn y fforest law? Darganfod mwy am fforestydd glaw, mesur, disgrifio.

Oed: Pawb.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Logo Olew Palmwydd Cynaliadwy

Gweithgaredd dylunio lle mae’r disgyblion yn cael brîff i greu logo newydd ar gyfer olew palmwydd cynaliadwy.

Oed: CA2-CA3.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Chwarae Rôl Planhigfa Olew Palmwydd Gorllewin Affrica

Meddwl am gynhyrchu olew palmwydd o wahanol bersbectifau-y bobl, y wlad a’r cwmnïau, yn seiliedig ar senarios bywyd go iawn.

Oed: CA2-CA3.

Download (EN)
Download (CY)

Beth allwn ni ei wneud?

Cardiau ar gyfer penderfynu beth y gall disgyblion ei wneud am ddatgoedwigo.

Oed: Pawb.

Download (EN)
Download (CY)

Haenau’r goedwig Law Drofannol

Archwiliwch gyda disgyblion ble mae’r fforestydd glaw trofannol, sut maen nhw’n edrych a’r pedair haen yn y fforest law.

Oed: CA2-CA4.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Pecyn Lluniau

Lluniwyd y pecyn lluniau hwn i gyflwyno gwahanol agweddau ar y thema fforestydd glaw a gellir ei ddefnyddio i ysgogi trafodaeth ac ymholi.

Oed: CA3, ond allai gweithio i unrhyw oed.

Download (EN)
Download (CY)

Dirgelwch Coedwig Arfordirol Dwyrain Affrica

Mae dirgelion yn golygu bod disgyblion yn rhoi cliwiau at ei gilydd a’u hysgrifennu ar ddarnau ar wahân o bapur i ateb cwestiwn. Ardderchog ar gyfer datblygu
llythrennedd, sgiliau meddwl a datrys problemau, ac maen nhw’n dda iawn hefyd ar gyfer archwilio cydgysylltiad byd-eang.

Oed: CA2.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Gêm Anhrefn Tŷ Gwydr a’r Hinsawdd

Gêm weithredol lle mae disgyblion yn cynrychioli rôl nwyon tŷ gwydr, egni solar. Yn cynnwys trafodaeth ar gynhesu byd-eang a sut y gallwn leihau ein heffaith ar y newid yn yr hinsawdd.

Oedran: CA2-CA3.

Download (EN)
Download (CY)

Bioamrywiaeth y Fforest Law

Mae disgyblion yn cynrychioli anifeiliaid, planhigion a nodweddion yng nghoedwig law’r Congo ac yn archwilio’r rhyng-gysylltiadau gan ddefnyddio gwe linyn. Gall trafodaeth gynnwys edrych ar rai bygythiadau posibl.

Oed: CA2 – CA3.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Coeden Uwch-arwr

GWEITHGAREDD NEWYDD

Gweithgaredd i greu coeden sy’n uwch-arwr. Sut fyddai coeden sy’n uwch-arwr yn edrych?

Oed: Cynradd – CA2.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Coed sy'n Siarad

GWEITHGAREDD NEWYDD

Creu arwydd ‘Coed sy’n Siarad’! Tybed beth y byddai coed yn ei ddweud wrthym pe gallent gyfathrebu â ni?

Oed: Pawb.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Gêm Datguddio Lluniau

GWEITHGAREDD NEWYDD

A gallwch ddyfalu enwau rai o’r miloedd o greaduriaid sy’n byw mewn coedwigoedd glaw trofannol?

Oed: Pawb.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) a Prosiectau Maint Cymru

Cyflwyniad PowerPoint Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig a phrosiectau Maint Cymru

Cyflwyniad PowerPoint. Mae disgyblion yn archwilio’r Nodau Datblygu Cynaliadwy drwy edrych ar brosiectau gwahanol Maint Cymru mewn ardaloedd fforestydd glaw.

Download (EN)
Download (CY)

Prosiectau NDC a Maint Cymru - Nodiadau Athrawon

Yn y gweithgaredd Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) a phrosiectau Maint Cymru hyn bydd eich disgyblion yn edrych ar waith Maint Cymru mewn gwahanol wledydd ar draws y byd ac yn ystyried pa rai o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig sy’n cael eu cyflawni gan bob prosiect. Gallwch ddewis dim ond defnyddio un o’r prosiectau neu fwy o’r gwledydd isod.

Download (EN)
Download (CY)

Uganda, Prosiect Plannu Deg Miliwn o Goed, Mbale

Mae’r ardal ar lethrau Mynydd Elgon, llosgfynydd diffoddedig, ar y ffin rhwng Uganda a Kenya. Gyda’i gilydd, mae’r chwe rhanbarth yn gorchuddio ardal o fwy na 180,000 hectar. Cyfanswm poblogaeth y rhanbarth hwn yw tua 1.26 miliwn. Mae coedwigoedd Uganda yn gartref i o leiaf 7.5% o rywogaethau mamaliaid hysbys y byd ac i fwy na 1,000 o rywogaethau gwahanol o adar.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Arfordir Kenya

Mae 3 miliwn o bobl yn byw mewn ardaloedd o goedwig ar arfordir Kenya. Mae gan y coedwigoedd hyn amrywiaeth mawr o blanhigion ac anifeiliaid. Mae’r sefydliad Birdlife International yn dweud bod yr ardal o bwys byd-eang ar gyfer adar.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Ogiek, Kenya

Mae tua 5,000 o lwyth yr Ogiek yn byw mewn ardal o 178,000 hectar o goedwig a rhostir ar Fynydd Chepkitale, sy’n rhan o Fynydd Elgon yng ngogledd orllewin Kenya, ger Uganda. Mae’n ardal bwysig ar gyfer bywyd gwyllt a phlanhigion, ac ar gyfer llwyth yr Ogiek hefyd.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo

Mae’r coedwigoedd trofannol sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd-ddwyrain Congo yn gartref i niferoedd enfawr o anifeiliaid a phlanhigion sy’n cynnwys y gorila Grauer, poto Bosman a Phaun y Congo. Mae’r coedwigoedd enfawr hyn yn gartref hefyd i tua 40 miliwn o bobl.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Periw a’r Wampi

Mae tua 15,000 o lwyth y Wampis yn byw yng nghoedwig law yr Amazon ym Mheriw, mewn ardal o 1.3 miliwn hectar (2 filiwn hectar ydy Cymru!). Mae’r goedwig yn bwysig iawn i sut mae’r Wampis yn teimlo, gan eu bod yn credu bod gan bopeth byw warcheidwaid sy’n byw mewn rhannau cysegredig o’r goedwig.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Llwyth y Wapichan yn Gaiana

Mae llwyth y Wapichan yn byw yn rhan dde orllewinol Gaiana mewn ardal o 2.8 miliwn hectar – mae 1.4 miliwn hectar o’r ardal hon yn goedwig (2 filiwn hectar ydy ardal Cymru). Mae’r ardal yn amrywiaeth gyfoethog o goedwigoedd glaw, mynyddoedd a gwahanol fathau o diroedd.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Zimbabwe

Mae’r prosiect mewn ardal wledig iawn o ogledd Zimbabwe, ar lannau deheuol Llyn Kariba. Mae safle’r prosiect yn ymestyn dros 786,000 hectar o dir coedwig a 250,000 hectar o dir amaethyddol cymunedol. Mae’r ardal yn gartref i 200,000 o bobl.

Addas yn yr ysgol neu gartref.

Download (EN)
Download (CY)

Cysylltiadau NDG â phrosiectau

Yn rhestru sut mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDG) yn gysylltiedig â phob un o’r prosiectau mewn gwledydd a restrir uchod.

Download (EN)
Download (CY)

Adnoddau Gweithgaredd

Canllaw Syml yr Athro neu’r Athrawes Brysur i Newid yn yr Hinsawdd

Esbonio hanfodion newid yn yr hinsawdd a rhoi dolenni i ffynonellau dibynadwy sy’n esbonio’n glir beth sy’n digwydd.

Download (EN)
Download (CY)

Ffurlen Noddi

Gyda’ch cymorth chi, gall Maint Cymru adeiladu ar y gwaith gwych a gyflawnwyd drwy amrywiol brosiectau i helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, diogelu bywyd gwyllt a galluogi cymunedau lleol i weithio gyda’u hamgylchedd naturiol.

Download (EN)
Download (CY)

Cynllunio eich digwyddiad Maint Cymru

Templed Cynllun Gweithredu i’ch helpu i gynllunio eich digwyddiad yn llwyddiannus!

Download (EN)
Download (CY)

Syniadau Codi Arian

Rhestr o syniadau i’ch ysbrydoli i weithredu ac awgrymiadau i sicrhau nid ydych yn anghofio unrhywbeth pwysig!

Download (EN)
Download (CY)