Cynllun Plant!

Nodwch: Ar gyfer ymholiadau ynghylch tystysgrifau Cynllun Plant!, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru ar [email protected]

 

One generation plants the trees; another gets the shade

– Chinese proverb.

Dyma Caleb gyda’i Planhigion! tystysgrif

Mae Plant! yn gynllun a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru yn 2008. Ar gyfer pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, plannir coeden yn ddathliad, gan greu coetiroedd newydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ledled Cymru. Ers 2014, mae’r cynllun Plant! wedi ymrwymo i blannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob coeden a blannir yma yng Nghymru.

Fel rhan o’n prosiect 10 miliwn o goed , bydd coed ffrwythau wedi’i blannu yn y gerddi cartrefi teuluol yn rhanbarth Mbale o Uganda. Bydd y coed hyn yn helpu cymunedau lleol trwy ddarparu cyflenwadau cynaliadwy o fwyd a lloches iddynt, yn ogystal â ffynhonnell incwm. Byddant hefyd yn diogelu pobl leol rhag effeithiau erydiad pridd a achosir gan ddatgoedwigo trwm yn yr ardal, a all arwain at dirlithriadau marwol.

Mae coed yn hanfodol i’r amgylchedd, yn lleol ac yn fyd-eang. Mae coedwigoedd trofannol yn amsugno bron i un rhan o bump o’r holl ollyngiadau CO₂ a wneir gan ddyn, gan eu gwneud yn hanfodol wrth sefydlogi hinsawdd y byd. Mae plannu coed yng Nghymru ac Uganda yn hanfodol wrth helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Gyda’r coed hyn gall plant Cymru deimlo cysylltiad personol â’u hamgylchedd.

Oherwydd newidiadau i reoliadau diogelu data, mae Llywodraeth Cymru wrthi’n adolygu ei threfniadau ar gyfer anfon tystysgrifau i fabanod newydd. Golyga hyn na fydd babanod a anwyd ar ôl 1 Medi 2019 wedi derbyn eu tystysgrif Plant! eto. Rydym yn gweithio i fynd i’r afael â’r mater hwn a hoffem ddiolch i rieni a gwarcheidwaid am fod yn amyneddgar. Mae coed newydd yn dal i gael eu plannu ar gyfer pob babi sy’n cael ei eni a’i fabwysiadu yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r cynllun Plant! hefyd yn cael ei gefnogi gan Adnoddau Naturiol Cymru a Choed Cadw / Coed Cadw.

CYFLAWNIADAU

Cymru

Uganda

Cwestiynau Cyffredin

Mae Cymru a Mbale yn cydweithio trwy Gymru Llywodraeth Cymru Rhaglen Affrica. Mae ffocws y gwaith ar wella gwydnwch i newid yn yr hinsawdd ac fel rhan o'r hyn, gofynnodd y grwpiau cymunedol ym Mbale i'n help i blannu coed ar dir sydd wedi ei ddadforestio ac mae'n agored iawn i erydiad a thirlithriadau. Mae coed yn helpu i sefydlogi'r pridd a lleihau erydiad. Mae gan y coed lawer o fanteision eraill hefyd, gan gynnwys cysgod ar gyfer coffi sy'n tyfu, porthiant i anifeiliaid, ffrwythau i deuluoedd, pren ar gyfer adeiladu a thanwydd ar gyfer y dyfodol. Mae coed a blannir mewn gwledydd trofannol hefyd yn ffordd werthfawr o gymryd peth o'r gormod o garbon deuocsid allan o'r atmosffer. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio i leihau allyriadau carbon yng Nghymru ac mae ganddo dargedau uchelgeisiol ar gyfer hyn. Mae prosiect plannu coed Mbale yn arddangosiad o Gymru sy'n gweithredu'n gadarnhaol y tu hwnt i'w ffiniau ac yn gweithio mewn partneriaeth ar faterion byd-eang.
Mae Rhaglen Cymru i Blaid Affrica Llywodraeth Cymru yn cwmpasu'r costau uniongyrchol o'r coed Uganda fel rhan o'i hymdrechion ehangach i hyrwyddo mwy o wydnwch i newid yn yr hinsawdd yn Rhanbarth Mbale. Drwy wneud cysylltiad uniongyrchol rhwng pobl a chymunedau yng Nghymru a thrwy blannu coed yng Nghymru ac yn Uganda, mae Cymru yn Affrica yn adeiladu ar y cysylltiadau cryf a ddatblygwyd rhwng cymunedau dros nifer o flynyddoedd. Trwy raglen Cymru i Blaid Affrica, mae Cymru'n edrych y tu hwnt i'n dwy filiwn hectar ein hun ac yn ymwneud â materion byd-eang o ddatblygiad ac amgylchedd.
Nid oes gan Maint Cymru na Llywodraeth Cymru fynediad i'ch enw neu gyfeiriad trwy Planhigion! Anfonwyd y dystysgrif a dderbyniasoch ar ran Llywodraeth Cymru gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy'n cadw cofnodion o'r genedigaethau a'r mabwysiadau ar draws y DU. Mae hyn i barchu'ch preifatrwydd ac mae'n cydymffurfio'n llwyr â Deddf Diogelu Data 1998.
Mae'r papur a ddefnyddiwn yn cael ei ddarganfod yn gynaliadwy ac ardystiwyd y Cyngor Stiwardiaeth Coedwig .
Mae croeso i chi ymweld â'r safle lle mae'ch goeden wedi'i blannu yng Nghymru. Bydd eich llythyr yn dweud wrthych ble mae'ch goeden wedi'i blannu. Nid yw coed unigol yn cael eu labelu oherwydd ein bod am greu coetiroedd hardd, naturiol, ond gallwch ddewis eich coeden eich hun pan fyddwch chi'n ymweld a cheisio cofio pa un ydyw wrth iddo dyfu. Peidiwch â marcio'r coed mewn unrhyw ffordd erioed a chofiwch na fydd pob coeden mewn coed yn ei gwneud yn llawn aeddfedrwydd. Rydym yn plannu digon o goed ar y safle i sicrhau bod digon o oroesi ond ni allwn warantu goroesiad pob coeden unigol. Ewch i'r Planhigion! Gwefan i ddarganfod mwy. Nid ydym yn annog pobl i fynd i Uganda i ymweld â'u coeden gan y byddai hyn yn cynyddu allyriadau carbon ac yr ydym yn ceisio lleihau lefelau yn yr atmosffer. Fodd bynnag, os ydych chi'n bwriadu ymweld â Uganda, cysylltwch â ni yn gyntaf fel y gallwn eich cyflwyno i'n partneriaid.