Cyfarfod Ar Ymddiriedolwr

Cadeirydd: Peter Davies

Cadeirydd: Peter Davies

Mae cefndir gyrfaol Peter Davies ym maes cyfrifoldeb corfforaethol; bu’n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned, a derbyniodd yr OBE am ei waith yn 1995. Cafodd ei benodi fel Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yn 2006, ac yn ddiweddar daeth yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru ac yn gadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Derbyniodd Peter y CBE am ei gyfraniad i ddatblygu cynaliadwy yn 2016. Mae Peter yn cadeirio Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Grŵp Her Cwsmeriaid Dŵr Cymru, Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol ac Ynni Cymunedol Sir Benfro. Mae hefyd yn ymddiriedolwr Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol BT Cymru, Panel Ymgynghorol WWF Cymru, ac mae’n Geidwad Cymunedol gyda River Simple.
Gwnaeth Peter gydsefydlu Maint Cymru ochr yn ochr â Heather Stevens (Cadeirydd Sefydliad Waterloo) gyda’r nod o fobileiddio cenedl i helpu i warchod coedwigoedd trofannol. Roeddem yn awyddus i droi’r datganiad sy’n nodi bod ardal o goedwig drofannol o ‘faint Cymru’ yn cael ei cholli bob 3 mis, yn alwad bositif ar i bobl weithredu.

The rain forests are a vital part of our global eco system and we are proud that Size of Wales demonstrates how a small country can make a difference to protecting their future.

Tony Burgess-Webb

Tony Burgess-Webb

Treuliodd Tony Burgess-Webb 40mlynedd ym myd cyfathrebu masnachol gan weithio mewn meysydd yn amrywio o frandiau rhyngwladol defnyddwyr i ofal iechyd a thechnoleg. Treuliodd rai blynyddoedd yn cynorthwyo’r Sefydliad Rhyngwladol Iwokrama, gwarchodfa goedwig drofannol un filiwn o aceri yn Guyana ac arweiniodd hyn at wahoddiad i ymuno â Maint Cymru fel ymddiriedolwr.

Uniquely, Size ’twins’ a 1st World community, the nation of Wales, with rainforest communities in the developing world, now totalling around twice the size of Wales. Their highly effective work supporting practical rainforest conservation projects is something of which I am very proud.

Stuart Clarke

Stuart Clarke

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig wedi lled-ymddeol a gychwynnodd ei yrfa gyda Touche Ross. Ar ôl cymhwyso, symudodd i gwmni yswiriant Admiral, gan redeg yr adran Gyllid o 1996-2004. Yn dilyn rhyddhau’r grŵp i’r farchnad ar Gyfnewidfa Stoc Llundain ym Medi 2004, daeth Stuart yn Ysgrifennydd Cwmni’r Grŵp sy’n gyfrifol am Lywodraethu Corfforaethol y busnes. Yn 2008 gwnaeth led-ymddeol, gan barhau gyda’I berthynas ag Admiral fel cyfarwyddwr anweithredol ar nifer o is-gwmnïau yn ogystal â dod yn gyfarwyddwr anweithredol gyda chwmni cychwynnol dadansoddi data yn Abertawe.

I joined Size of Wales because the concept of preserving rainforest together with helping indigenous people live sustainably within the forests is an almost perfect way of reducing carbon in the atmosphere. Size of Wales was successful with its initial aim of protecting forest the size of Wales and I hope to be able to help further that goal with the other Trustees and the Size team.

Edward Glover

Edward Glover

Roedd Edward Glover yn Gymrawd Cysylltiol Canolfan Astudiaethau’r Caribî ym Mhrifysgol Warwick. Cyn hyn, yn gadeirydd Canolfan Coedwig Drofannol Ryngwladol Iwokrama yn Guyana ac yn awr yn nofelydd; ymunodd â Maint Cymru yn 2013.

I joined Size of Wales because its imaginative forest conservation and investment policies are crucial to increasing global efforts to address climate change and ensure the wellbeing of local communities - two tasks to which I have long been committed. I am honoured to be part of the team.

Kathryn Monk

Kathryn Monk

Mae Kathryn Monk yn Brif Gynghorydd Gwyddoniaeth ac yn Bennaeth Proffesiwn Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cyfoeth Naturiol Cymru. Cyn hyn roedd yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd am nifer o flynyddoedd. A chyn hynny, yn gweithio am 18 mlynedd yn Affrica, y Dwyrain Canol, De Ddwyrain Asia, a De America mewn cadwraeth, rheoli coedwigoedd mewn dull cynaliadwy, a llywodraethu, mewn partneriaeth â chymunedau lleol, busnes, prifysgolion a lefelau uchaf llywodraethau. Ei swydd olaf cyn dod yn ôl i’r DU oedd fel cyfarwyddwr cyffredinol canolfan ymchwil a datblygu cadwraeth coedwigoedd trofannol rhyngwladol yn Guyana, gyda chyfrifoldeb am 350,000 hectar o goedwigoedd trofannol, yn ffocysu ar fusnesau coedwigoedd economaidd-gynaliadwy.
Mae’n gadeirydd neu’n aelod o ystod o bwyllgorau a byrddau llywodraethol, academaidd ac elusennol, megis Research & Innovation for our Dynamic Environment Forum, fforwm ag 19 o sefydliadau’r sector cyhoeddus yn aelodau ohono, a ganddynt ddiddordeb mewn ymchwil ar newid amgylcheddol, arloesedd, hyfforddiant a gallu, fel noddwyr, darparwyr ac/neu ddefnyddwyr, ac yn aelod o is-banel Earth Systems and Environmental Sciences I REF2021. Mae wedi dal amryw o safleoedd academaidd anrhydeddus mewn ymchwil ac addysgu (Rhydychen, Reading, Dalhousie, Banda Aceh) ac mae yn awr yn Athro Anrhydeddus mewn biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe.

I was lucky enough to be involved in the focus and development of Size of Wales. I had just returned home from years being involved in tropical sustainable forest management, conservation and development programmes around the world, and the idea of now drawing in all levels of Welsh society, from schools to businesses, to support that work excited me then and still does.

Carys Mair Thomas

Carys Mair Thomas

Mae Carys Mair Thomas yn ymgynghorydd cyfathrebu ar ei liwt ei hunan, i’r sector dim-am-elw. Cyn hyn bu’n gweithio i ystod o sefydliadau blaenllaw, yn y DU, ac yn yr Iwerddon, yn cynnwys Oxfam, Cymorth Canser Macmillan, y Gynghrair Hawliau Plant Sustrans, BeLonG To, a’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol. Ers iddi gychwyn ei busnes ei hunan yn 2016, mae ei chleientiaid wedi cynnwys Into Film Cymru, Sefydliad Banc Lloyds, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a WWF Cymru.

Mae Maint Cymru’n sefydliad unigryw. Rwy’n boenus o ymwybodol bod ein traddodiad mwyngloddio nid yn unig wedi creithio’r amgylchedd ffisegol yn ne Cymru - a’i bobl - ond wedi effeithio mewn dull dramatig ar ein hamgylchedd byd-eang. Rwy’n caru’r ffaith bod yr elusen hon yn cynnig i bob un ohonom y cyfle i fod yn rhan o ymateb Cymru i’r newid yn yr hinsawdd, tra ar yr un pryd yn hybu ein cenedl ar y llwyfan rhyngwladol. Efallai mai cenedl fach ydym ni ond rydym yn gyson yn gweithredu tu hwnt i bob disgwyl, ac mae Maint Cymru’n cynnig ymagwedd y gallai - ac y dylai - cenhedloedd eraill ei hefelychu

Clive Thomas

Clive Thomas

Mae Clive Thomas wedi treulio 30 mlynedd yn rheoli coedwigoedd ac yn dylanwadu ar bolisïau coedwigoedd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Bellach, mae’n gweithio i Soil Association, ac yn rhannu ei amser fel Uwch Gynghorydd Polisi (coedwigaeth a defnydd tir rhyngwladol) ac fel Rheolwr Rhaglen Hyfforddi Coedwigaeth. Mae wedi datblygu rhaglenni hyfforddi arloesol sy’n canolbwyntio ar feithrin y gallu i reoli coedwigoedd yn gyfrifol, mewn rhai o’r gwledydd coedwig mwyaf heriol yn y byd. Trwy ei waith polisi, mae Clive yn benderfynol o helpu i leihau olion traed negyddol y DU sy’n gysylltiedig â bwydydd a choedwigoedd.

Tra’n gweithio i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, cafodd Clive y cyfle i helpu i hyrwyddo gwaith Maint Cymru i gydweithiwr a rhanddeiliad.

It is a privilege to be appointed as a Trustee for an initiative I have tracked since its inception. I am keen to get involved, to hopefully help support the team through my policy experience and my domestic and international network, as well as to explore potential synergies between some of the training programmes I have developed for the Soil Association and Size of Wales project partners.

Andrew Walker

Andrew Walker

Mae Andrew Walker yn Gyfarwyddwr yng Nghanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru, is-gwmni sy’n gyfan gwbl eiddo i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mwynhaodd yrfa hir fel Rheolwr Gwesty a Lletygarwch. Roedd ei swydd olaf mewn diwydiant fel Cyfarwyddwr Lletygarwch Criced Morgannwg. Yn 2001, symudodd i rôl fasnachol fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol CBI Cymru. Roedd gan Andrew hefyd ei gwmni ymgynghori ei hunan oedd yn arbenigo mewn cyfathrebu, marchnata a datblygu busnes cyn ymuno yn 2006, â’i hen goleg, fel Pennaeth Cyfathrebu. Yn ogystal â bod yn Ymddiriedolwr Maint Cymru, mae Andrew yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Ymddiriedolaeth Fairwood ac yn aelod o bwyllgor Clwb Rygbi Met Caerdydd.

As a commercially focussed person and I’ve always done my bit for the environment, but wouldn’t have thought of myself as an evangelist. Size of Wales provides me with the opportunity to learn about reforestation, and all related issues, from evidence-based experts who are passionate about the rainforests of the world. It fills a gap in my knowledge and allows me to make an impact in a small way as a Trustee.