Cyfarfod â’r Ymddiriedolwyr

Cadeirydd - Carwyn Jones

Cadeirydd - Carwyn Jones

Carwyn Jones yw Cyn Brif Weinidog Cymru, a bu’n gwasanaethu yn y rôl rhwng 2009 a 2018. Mae wedi gwasanaethu yn Llywodraeth Cymru hefyd fel y Gweinidog dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad, y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg, ac fel Cwnser Cyffredinol Cymru. Ymddiswyddodd fel Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill 2021, ar ôl 22 mlynedd o wasanaeth.

Yn eiriolwr cryf dros yr amgylchedd, gweithredodd Carwyn gyfres o fesurau hinsawdd pwysig fel Prif Weinidog Cymru, gan gynnwys Deddf Hinsawdd Cymru 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Yn 2013, ymrwymodd gyllid Llywodraeth Cymru hefyd i Raglen Plannu Coed Mbale, fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i newid yn yr hinsawdd.

Fel Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, mae Carwyn yn darparu arweiniad strategol i’r sefydliad, a threfniadau llywodraethu cryf.

Mae Cymru’n gallu, ac mae’n rhaid iddi, fod yn rhan o'r ateb byd-eang i newid yn yr hinsawdd. Mae Maint Cymru yn chwarae rhan werthfawr mewn cysylltu ein cenedl â'r cymunedau ar reng flaen yr argyfwng hinsawdd ar draws y byd, ac rwy'n falch o fod yn Gadeirydd y sefydliad

Stuart Clarke

Stuart Clarke

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig wedi lled-ymddeol a gychwynnodd ei yrfa gyda Touche Ross. Ar ôl cymhwyso, symudodd i gwmni yswiriant Admiral, gan redeg yr adran Gyllid o 1996-2004. Yn dilyn rhyddhau’r grŵp i’r farchnad ar Gyfnewidfa Stoc Llundain ym Medi 2004, daeth Stuart yn Ysgrifennydd Cwmni’r Grŵp sy’n gyfrifol am Lywodraethu Corfforaethol y busnes. Yn 2008 gwnaeth led-ymddeol, gan barhau gyda’I berthynas ag Admiral fel cyfarwyddwr anweithredol ar nifer o is-gwmnïau yn ogystal â dod yn gyfarwyddwr anweithredol gyda chwmni cychwynnol dadansoddi data yn Abertawe.

I joined Size of Wales because the concept of preserving rainforest together with helping indigenous people live sustainably within the forests is an almost perfect way of reducing carbon in the atmosphere. Size of Wales was successful with its initial aim of protecting forest the size of Wales and I hope to be able to help further that goal with the other Trustees and the Size team.

Clive Thomas

Clive Thomas

Mae Clive Thomas wedi treulio 30 mlynedd yn rheoli coedwigoedd ac yn dylanwadu ar bolisïau coedwigoedd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Bellach, mae’n gweithio i Soil Association, ac yn rhannu ei amser fel Uwch Gynghorydd Polisi (coedwigaeth a defnydd tir rhyngwladol) ac fel Rheolwr Rhaglen Hyfforddi Coedwigaeth. Mae wedi datblygu rhaglenni hyfforddi arloesol sy’n canolbwyntio ar feithrin y gallu i reoli coedwigoedd yn gyfrifol, mewn rhai o’r gwledydd coedwig mwyaf heriol yn y byd. Trwy ei waith polisi, mae Clive yn benderfynol o helpu i leihau olion traed negyddol y DU sy’n gysylltiedig â bwydydd a choedwigoedd.

Tra’n gweithio i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, cafodd Clive y cyfle i helpu i hyrwyddo gwaith Maint Cymru i gydweithiwr a rhanddeiliad.

It is a privilege to be appointed as a Trustee for an initiative I have tracked since its inception. I am keen to get involved, to hopefully help support the team through my policy experience and my domestic and international network, as well as to explore potential synergies between some of the training programmes I have developed for the Soil Association and Size of Wales project partners.

Huw Denman

Huw Denman

Mae Huw Denman yn byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin ac yn gweithio fel ymgynghorydd coedwigaeth a rheolwr coedwig annibynnol.  Mae ganddo dros 45 mlynedd o brofiad ym maes coedwigaeth, ac mae’n rheoli coedwigoedd preifat yng Nghymru yn uniongyrchol yn defnyddio egwyddorion coedwigaeth gorchudd parhaus, yn ogystal ag archwilio coedwigoedd yn y DU, yr UE, Asia, Affrica ac Oceania yn erbyn safon y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd.

Dwi'n cael fy ysbrydoli'n fawr gan y ffaith bod Maint Cymru wedi cyrraedd ei tharged o ddiogelu dau filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, ac yn gobeithio rhywsut, y gallaf helpu i sicrhau bod yr ardal honno'n dyblu yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Sarah Evershed

Sarah Evershed

Mae Sarah Evershed yn gyn-gyfreithiwr ac erbyn hyn, mae hi’n gweithio ym maes codi arian ac yn chwarae rôl unigol yn yr elusen Crisis. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr elusen fechan yn Llundain o’r enw A Mile in Her Shoes, sy’n cefnogi menywod sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd a phroblemau eraill trwy ddarparu cyfleoedd i gael hwyl a gwneud ymarfer corff.  Mae Sarah wedi bod yn frwdfrydig dros geisio atal newid yn yr hinsawdd ers blynyddoedd lawer.

Ymunais â Maint Cymru am ei fod yn gyfle gwych i helpu i fynd i'r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd. Mae lleihau datgoedwigo yn rhan hanfodol o'n hymateb i'r her, ac roeddwn i'n gweld cyfraniad positif ac ymarferol yr elusen yn ysbrydoledig.

Paul Belford

Paul Belford

Paul Belford ydy Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys. Mae’r elusen addysg hon yn galluogi cymunedau i ymgysylltu â threftadaeth ar draws tirwedd archeolegol gyfoethog a thopograffeg amrywiol canolbarth a gogledd Cymru, gan weithio’n agos gyda chyrff anllywodraethol eraill a Llywodraeth Cymru. Cyn hyn, bu Paul yn gweithio i ymgynghoriaeth ryngwladol, gan redeg prosiectau ar draws Ewrop, Affrica ac Asia a bu’n gweithio fel cyfarwyddwr archaeoleg mewn Safle Treftadaeth y Byd am ddeng mlynedd. Ganwyd Paul yng Nghymru, ac mae ganddo ddiddordeb brwd yn y croestoriad rhwng amgylcheddau naturiol a hanesyddol, a’r rôl mae treftadaeth ddiwylliannol wedi’i chwarae (ac y gallai ei chwarae eto) mewn newid amgylcheddol. Mae Paul yn Ymddiriedolwr Black Country Living Museum hefyd, ac yn gyfarwyddwr anweithredol Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr.

Dim ond drwy rymuso cymunedau y gellir sicrhau cadwraeth gynaliadwy dros y tymor hir. Mae'r amgylchedd naturiol wedi cael ei siapio drwy weithgarwch dynol yn y gorffennol, ac ni fydd cadwraeth yn y dyfodol yn gweithio oni bai bod pobl yn ymgysylltu'n llawn â'n treftadaeth naturiol a diwylliannol - yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Rwy'n falch o allu helpu Maint Cymru i gyrraedd ei nod ac i geisio gwneud y byd yn lle gwell.

Lowri Jenkins

Lowri Jenkins

Bu Lowri’n gweithio ym Maint Cymru am bump o flynyddoedd cynnar yr elusen, yn arwain gweithgarwch cyfathrebu ac ymgyrchu’r sefydliad ac yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Dros Dro. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ymwelodd â Mbale, a chydlynodd ddirprwyaeth o’r trydydd sector i fynd i COP21 ym Mharis. Ers hynny, mae Lowri wedi parhau i arwain ymgyrchoedd cyhoeddus, yn fwyaf diweddar, yn nes adref drwy ei rôl gyda Eden Project Communities a’u menter flaenllaw, Y Cinio Mawr.

Rwy'n falch iawn o fod yn dychwelyd i gefnogi Maint Cymru fel ymddiriedolwr. Mae'r elusen yn gwneud gwaith gwych o wneud y mater enfawr o newid yn yr hinsawdd a dinistrio coedwigoedd yn berthnasol i'r cyhoedd yng Nghymru, ac mae'n rhoi ffordd i bobl greu effaith gadarnhaol bendant. Mae angen i bob un ohonom weithredu, a gall y camau bach ychwanegu at rywbeth llawer mwy.

Rebecca Williams

Rebecca Williams

Mae Rebecca yn gweithio i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru fel Cyfarwyddwr Cadwraeth. Cyn hynny, bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr CLA Cymru, yn cefnogi busnesau ar y tir am bron i bum mlynedd. Mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau gwahanol yn ymwneud â pholisi a deddfwriaeth amaethyddol ar lefelau llywodraethu Cymru a’r DU hefyd.  Yn ystod ei gyrfa, mae Rebecca wedi chwarae rhan allweddol yn y tîm a greodd Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae hi wedi gweithio fel Ysgrifennydd Preifat i Ysgrifennydd Gwladol Cymru hefyd. Cafodd ei magu ar fferm laeth yn Sir Benfro, ac mae ganddi radd yn y Gyfraith o Brifysgol Caerdydd.

Cefais fy nenu at Maint Cymru, nid yn unig oherwydd y gwaith gwych maen nhw’n ei wneud yng Nghymru, ond oherwydd y ffordd mae'r sefydliad yn cysylltu'r genedl â'r byd ehangach ac yn ein hatgoffa, os ydym eisiau mynd i'r afael â heriau mwyaf ein hoes, bod yn rhaid i ni geisio newid ar lefel fyd-eang.

Hannah Harvey

Hannah Harvey

Mae Hannah wedi bod yn gweithio yn y sector rhyngwladol a gwirfoddol yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf, yn cefnogi elusennau i reoli risg, tyfu a chadw i fyny â mentrau arfer gorau. Mae hi’n frwdfrydig am fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, ac mae hi’n rhedeg cwmni adnewyddadwy domestig yn Abertawe gyda’i gŵr hefyd. Ar ôl cwblhau gradd Meistr mewn rheoli a datblygu polisi cymdeithasol, gweithiodd Hannah i gefnogi datblygu Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), gan dynnu sylw’n benodol at effaith cadwyni cyflenwi byd-eang ym maes caffael cyhoeddus.

Mae Maint Cymru'n gwybod mai gweithio gyda chymunedau brodorol yw'r ffordd orau o ddiogelu coedwigoedd trofannol, a sut y gall mentrau dan arweiniad y gymuned adfer y rhanbarthau sydd yn cael eu heffeithio gan yr hinsawdd hefyd. Ond maen nhw’n deall y pwysigrwydd o weithio yng Nghymru ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i weithredu ar yr hinsawdd hefyd. Rwy'n edrych ymlaen at gefnogi'r gwaith pwysig hwn fel ymddiriedolwr.