Cyfarfod â’r Ymddiriedolwyr

Cadeirydd: Peter Davies

Cadeirydd: Peter Davies

Mae cefndir gyrfaol Peter Davies ym maes cyfrifoldeb corfforaethol; bu’n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned, a derbyniodd yr OBE am ei waith yn 1995. Cafodd ei benodi fel Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yn 2006, ac yn ddiweddar daeth yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru ac yn gadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Derbyniodd Peter y CBE am ei gyfraniad i ddatblygu cynaliadwy yn 2016. Mae Peter yn cadeirio Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Grŵp Her Cwsmeriaid Dŵr Cymru, Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol ac Ynni Cymunedol Sir Benfro. Mae hefyd yn ymddiriedolwr Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol BT Cymru, Panel Ymgynghorol WWF Cymru, ac mae’n Geidwad Cymunedol gyda River Simple.
Gwnaeth Peter gydsefydlu Maint Cymru ochr yn ochr â Heather Stevens (Cadeirydd Sefydliad Waterloo) gyda’r nod o fobileiddio cenedl i helpu i warchod coedwigoedd trofannol. Roeddem yn awyddus i droi’r datganiad sy’n nodi bod ardal o goedwig drofannol o ‘faint Cymru’ yn cael ei cholli bob 3 mis, yn alwad bositif ar i bobl weithredu.

The rain forests are a vital part of our global eco system and we are proud that Size of Wales demonstrates how a small country can make a difference to protecting their future.

Stuart Clarke

Stuart Clarke

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig wedi lled-ymddeol a gychwynnodd ei yrfa gyda Touche Ross. Ar ôl cymhwyso, symudodd i gwmni yswiriant Admiral, gan redeg yr adran Gyllid o 1996-2004. Yn dilyn rhyddhau’r grŵp i’r farchnad ar Gyfnewidfa Stoc Llundain ym Medi 2004, daeth Stuart yn Ysgrifennydd Cwmni’r Grŵp sy’n gyfrifol am Lywodraethu Corfforaethol y busnes. Yn 2008 gwnaeth led-ymddeol, gan barhau gyda’I berthynas ag Admiral fel cyfarwyddwr anweithredol ar nifer o is-gwmnïau yn ogystal â dod yn gyfarwyddwr anweithredol gyda chwmni cychwynnol dadansoddi data yn Abertawe.

I joined Size of Wales because the concept of preserving rainforest together with helping indigenous people live sustainably within the forests is an almost perfect way of reducing carbon in the atmosphere. Size of Wales was successful with its initial aim of protecting forest the size of Wales and I hope to be able to help further that goal with the other Trustees and the Size team.

Carys Mair Thomas

Carys Mair Thomas

Mae Carys Mair Thomas yn ymgynghorydd cyfathrebu ar ei liwt ei hunan, i’r sector dim-am-elw. Cyn hyn bu’n gweithio i ystod o sefydliadau blaenllaw, yn y DU, ac yn yr Iwerddon, yn cynnwys Oxfam, Cymorth Canser Macmillan, y Gynghrair Hawliau Plant Sustrans, BeLonG To, a’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol. Ers iddi gychwyn ei busnes ei hunan yn 2016, mae ei chleientiaid wedi cynnwys Into Film Cymru, Sefydliad Banc Lloyds, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a WWF Cymru.

Mae Maint Cymru’n sefydliad unigryw. Rwy’n boenus o ymwybodol bod ein traddodiad mwyngloddio nid yn unig wedi creithio’r amgylchedd ffisegol yn ne Cymru - a’i bobl - ond wedi effeithio mewn dull dramatig ar ein hamgylchedd byd-eang. Rwy’n caru’r ffaith bod yr elusen hon yn cynnig i bob un ohonom y cyfle i fod yn rhan o ymateb Cymru i’r newid yn yr hinsawdd, tra ar yr un pryd yn hybu ein cenedl ar y llwyfan rhyngwladol. Efallai mai cenedl fach ydym ni ond rydym yn gyson yn gweithredu tu hwnt i bob disgwyl, ac mae Maint Cymru’n cynnig ymagwedd y gallai - ac y dylai - cenhedloedd eraill ei hefelychu

Clive Thomas

Clive Thomas

Mae Clive Thomas wedi treulio 30 mlynedd yn rheoli coedwigoedd ac yn dylanwadu ar bolisïau coedwigoedd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Bellach, mae’n gweithio i Soil Association, ac yn rhannu ei amser fel Uwch Gynghorydd Polisi (coedwigaeth a defnydd tir rhyngwladol) ac fel Rheolwr Rhaglen Hyfforddi Coedwigaeth. Mae wedi datblygu rhaglenni hyfforddi arloesol sy’n canolbwyntio ar feithrin y gallu i reoli coedwigoedd yn gyfrifol, mewn rhai o’r gwledydd coedwig mwyaf heriol yn y byd. Trwy ei waith polisi, mae Clive yn benderfynol o helpu i leihau olion traed negyddol y DU sy’n gysylltiedig â bwydydd a choedwigoedd.

Tra’n gweithio i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, cafodd Clive y cyfle i helpu i hyrwyddo gwaith Maint Cymru i gydweithiwr a rhanddeiliad.

It is a privilege to be appointed as a Trustee for an initiative I have tracked since its inception. I am keen to get involved, to hopefully help support the team through my policy experience and my domestic and international network, as well as to explore potential synergies between some of the training programmes I have developed for the Soil Association and Size of Wales project partners.

Huw Denman

Huw Denman

Mae Huw Denman yn byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin ac yn gweithio fel ymgynghorydd coedwigaeth a rheolwr coedwig annibynnol.  Mae ganddo dros 45 mlynedd o brofiad ym maes coedwigaeth, ac mae’n rheoli coedwigoedd preifat yng Nghymru yn uniongyrchol yn defnyddio egwyddorion coedwigaeth gorchudd parhaus, yn ogystal ag archwilio coedwigoedd yn y DU, yr UE, Asia, Affrica ac Oceania yn erbyn safon y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd.

Dwi'n cael fy ysbrydoli'n fawr gan y ffaith bod Maint Cymru wedi cyrraedd ei tharged o ddiogelu dau filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, ac yn gobeithio rhywsut, y gallaf helpu i sicrhau bod yr ardal honno'n dyblu yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Sarah Evershed

Sarah Evershed

Mae Sarah Evershed yn gyn-gyfreithiwr ac erbyn hyn, mae hi’n gweithio ym maes codi arian ac yn chwarae rôl unigol yn yr elusen Crisis. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr elusen fechan yn Llundain o’r enw A Mile in Her Shoes, sy’n cefnogi menywod sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd a phroblemau eraill trwy ddarparu cyfleoedd i gael hwyl a gwneud ymarfer corff.  Mae Sarah wedi bod yn frwdfrydig dros geisio atal newid yn yr hinsawdd ers blynyddoedd lawer.

Ymunais â Maint Cymru am ei fod yn gyfle gwych i helpu i fynd i'r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd. Mae lleihau datgoedwigo yn rhan hanfodol o'n hymateb i'r her, ac roeddwn i'n gweld cyfraniad positif ac ymarferol yr elusen yn ysbrydoledig.

Paul Belford

Paul Belford

Paul Belford ydy Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys. Mae’r elusen addysg hon yn galluogi cymunedau i ymgysylltu â threftadaeth ar draws tirwedd archeolegol gyfoethog a thopograffeg amrywiol canolbarth a gogledd Cymru, gan weithio’n agos gyda chyrff anllywodraethol eraill a Llywodraeth Cymru. Cyn hyn, bu Paul yn gweithio i ymgynghoriaeth ryngwladol, gan redeg prosiectau ar draws Ewrop, Affrica ac Asia a bu’n gweithio fel cyfarwyddwr archaeoleg mewn Safle Treftadaeth y Byd am ddeng mlynedd. Ganwyd Paul yng Nghymru, ac mae ganddo ddiddordeb brwd yn y croestoriad rhwng amgylcheddau naturiol a hanesyddol, a’r rôl mae treftadaeth ddiwylliannol wedi’i chwarae (ac y gallai ei chwarae eto) mewn newid amgylcheddol. Mae Paul yn Ymddiriedolwr Black Country Living Museum hefyd, ac yn gyfarwyddwr anweithredol Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr.

Dim ond drwy rymuso cymunedau y gellir sicrhau cadwraeth gynaliadwy dros y tymor hir. Mae'r amgylchedd naturiol wedi cael ei siapio drwy weithgarwch dynol yn y gorffennol, ac ni fydd cadwraeth yn y dyfodol yn gweithio oni bai bod pobl yn ymgysylltu'n llawn â'n treftadaeth naturiol a diwylliannol - yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Rwy'n falch o allu helpu Maint Cymru i gyrraedd ei nod ac i geisio gwneud y byd yn lle gwell.