Cyfarfod Ar Ymddiriedolwr

Chair: Peter Davies

Chair: Peter Davies

Mae cefndir gyrfaol Peter Davies ym maes cyfrifoldeb corfforaethol; bu’n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned, a derbyniodd yr OBE am ei waith yn 1995. Cafodd ei benodi fel Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy yn 2006, ac yn ddiweddar daeth yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru ac yn gadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Derbyniodd Peter y CBE am ei gyfraniad i ddatblygu cynaliadwy yn 2016. Mae Peter yn cadeirio Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Grŵp Her Cwsmeriaid Dŵr Cymru, Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol ac Ynni Cymunedol Sir Benfro. Mae hefyd yn ymddiriedolwr Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol BT Cymru, Panel Ymgynghorol WWF Cymru, ac mae’n Geidwad Cymunedol gyda River Simple.
Gwnaeth Peter gydsefydlu Maint Cymru ochr yn ochr â Heather Stevens (Cadeirydd Sefydliad Waterloo) gyda’r nod o fobileiddio cenedl i helpu i warchod coedwigoedd trofannol. Roeddem yn awyddus i droi’r datganiad sy’n nodi bod ardal o goedwig drofannol o ‘faint Cymru’ yn cael ei cholli bob 3 mis, yn alwad bositif ar i bobl weithredu.

Mae’r coedwigoedd trofannol yn rhan hanfodol o’n hecosystem fyd-eang ac rydym yn falch bod Maint Cymru’n dangos y modd y gall cenedl fach wneud gwahaniaeth i’r ymdrechion i warchod eu dyfodol.

Tony Burgess-Webb

Tony Burgess-Webb

Treuliodd Tony Burgess-Webb 40mlynedd ym myd cyfathrebu masnachol gan weithio mewn meysydd yn amrywio o frandiau rhyngwladol defnyddwyr i ofal iechyd a thechnoleg. Treuliodd rai blynyddoedd yn cynorthwyo’r Sefydliad Rhyngwladol Iwokrama, gwarchodfa goedwig drofannol un filiwn o aceri yn Guyana ac arweiniodd hyn at wahoddiad i ymuno â Maint Cymru fel ymddiriedolwr.

Yn unigryw, mae Maint Cymru’n ‘gefeillio’ un o gymunedau’r Byd Datblygedig, sef cenedl Cymru, â chymunedau coedwigoedd trofannol yn y byd sy’n datblygu, sydd yn awr gymaint â dwywaith maint Cymru. Mae eu gwaith hynod effeithiol mewn prosiectau ymarferol sy’n gwarchod coedwigoedd trofannol yn rhywbeth sy’n fy llenwi â balchder.

Stuart Clarke

Stuart Clarke

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig wedi lled-ymddeol a gychwynnodd ei yrfa gyda Touche Ross. Ar ôl cymhwyso, symudodd i gwmni yswiriant Admiral, gan redeg yr adran Gyllid o 1996-2004. Yn dilyn rhyddhau’r grŵp i’r farchnad ar Gyfnewidfa Stoc Llundain ym Medi 2004, daeth Stuart yn Ysgrifennydd Cwmni’r Grŵp sy’n gyfrifol am Lywodraethu Corfforaethol y busnes. Yn 2008 gwnaeth led-ymddeol, gan barhau gyda’I berthynas ag Admiral fel cyfarwyddwr anweithredol ar nifer o is-gwmnïau yn ogystal â dod yn gyfarwyddwr anweithredol gyda chwmni cychwynnol dadansoddi data yn Abertawe.

Ymunais â Maint Cymru oherwydd bod y cysyniad o ddiogelu’r coedwigoedd trofannol ynghyd â helpu pobl frodorol i fyw’n gynaliadwy o fewn y coedwigoedd yn ddull sydd bron yn berffaith o leihau carbon yn yr atmosffer. Roedd Maint Cymru’n llwyddiannus gyda’i nod cychwynnol o warchod coedwig o faint Cymru, a gobeithiaf y byddaf yn medru cynorthwyo’r nod hwnnw ymhellach gyda’r Ymddiriedolwyr a thîm Maint Cymru

Edward Glover

Edward Glover

Roedd Edward Glover yn Gymrawd Cysylltiol Canolfan Astudiaethau’r Caribî ym Mhrifysgol Warwick. Cyn hyn, yn gadeirydd Canolfan Coedwig Drofannol Ryngwladol Iwokrama yn Guyana ac yn awr yn nofelydd; ymunodd â Maint Cymru yn 2013.

Ymunais â Maint Cymru oherwydd bod ei bolisïau llawn dychymyg ar gadwraeth coedwigoedd a buddsoddi'n hanfodol yn y dasg o gynyddu ymdrechion byd-eang i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a sicrhau llesiant cymunedau lleol - dwy dasg yr wyf wedi ymrwymo iddynt ers tro byd. Teimlaf ei bod yn fraint i fod yn rhan o’r tîm.

Carys Mair Thomas

Carys Mair Thomas

Mae Carys Mair Thomas yn ymgynghorydd cyfathrebu ar ei liwt ei hunan, i’r sector dim-am-elw. Cyn hyn bu’n gweithio i ystod o sefydliadau blaenllaw, yn y DU, ac yn yr Iwerddon, yn cynnwys Oxfam, Cymorth Canser Macmillan, y Gynghrair Hawliau Plant Sustrans, BeLonG To, a’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol. Ers iddi gychwyn ei busnes ei hunan yn 2016, mae ei chleientiaid wedi cynnwys Into Film Cymru, Sefydliad Banc Lloyds, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a WWF Cymru.

Mae Maint Cymru’n sefydliad unigryw. Rwy’n boenus o ymwybodol bod ein traddodiad mwyngloddio nid yn unig wedi creithio’r amgylchedd ffisegol yn ne Cymru - a’i bobl - ond wedi effeithio mewn dull dramatig ar ein hamgylchedd byd-eang. Rwy’n caru’r ffaith bod yr elusen hon yn cynnig i bob un ohonom y cyfle i fod yn rhan o ymateb Cymru i’r newid yn yr hinsawdd, tra ar yr un pryd yn hybu ein cenedl ar y llwyfan rhyngwladol. Efallai mai cenedl fach ydym ni ond rydym yn gyson yn gweithredu tu hwnt i bob disgwyl, ac mae Maint Cymru’n cynnig ymagwedd y gallai - ac y dylai - cenhedloedd eraill ei hefelychu

Kathryn Monk

Kathryn Monk

Mae Kathryn Monk yn Brif Gynghorydd Gwyddoniaeth ac yn Bennaeth Proffesiwn Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cyfoeth Naturiol Cymru. Cyn hyn roedd yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd am nifer o flynyddoedd. A chyn hynny, yn gweithio am 18 mlynedd yn Affrica, y Dwyrain Canol, De Ddwyrain Asia, a De America mewn cadwraeth, rheoli coedwigoedd mewn dull cynaliadwy, a llywodraethu, mewn partneriaeth â chymunedau lleol, busnes, prifysgolion a lefelau uchaf llywodraethau. Ei swydd olaf cyn dod yn ôl i’r DU oedd fel cyfarwyddwr cyffredinol canolfan ymchwil a datblygu cadwraeth coedwigoedd trofannol rhyngwladol yn Guyana, gyda chyfrifoldeb am 350,000 hectar o goedwigoedd trofannol, yn ffocysu ar fusnesau coedwigoedd economaidd-gynaliadwy.
Mae’n gadeirydd neu’n aelod o ystod o bwyllgorau a byrddau llywodraethol, academaidd ac elusennol, megis Research & Innovation for our Dynamic Environment Forum, fforwm ag 19 o sefydliadau’r sector cyhoeddus yn aelodau ohono, a ganddynt ddiddordeb mewn ymchwil ar newid amgylcheddol, arloesedd, hyfforddiant a gallu, fel noddwyr, darparwyr ac/neu ddefnyddwyr, ac yn aelod o is-banel Earth Systems and Environmental Sciences I REF2021. Mae wedi dal amryw o safleoedd academaidd anrhydeddus mewn ymchwil ac addysgu (Rhydychen, Reading, Dalhousie, Banda Aceh) ac mae yn awr yn Athro Anrhydeddus mewn biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe.

Roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn rhan o ffocws a datblygiad Maint Cymru. Roeddwn newydd ddod 'nôl adre ar ôl blynyddoedd yn y gwaith o reoli coedwigoedd trofannol mewn dull cynaliadwy, cadwraeth a datblygu rhaglenni o gwmpas y byd, a chefais fy nghynhyrfu wrth feddwl am dynnu i mewn bob lefel o gymdeithas Cymru, o ysgolion i fusnesau, i gynorthwyo’r gwaith hwnnw, ac rwy’n dal i deimlo’n gyffrous am y peth

Andrew Walker

Andrew Walker

Mae Andrew Walker yn Gyfarwyddwr yng Nghanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru, is-gwmni sy’n gyfan gwbl eiddo i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mwynhaodd yrfa hir fel Rheolwr Gwesty a Lletygarwch. Roedd ei swydd olaf mewn diwydiant fel Cyfarwyddwr Lletygarwch Criced Morgannwg. Yn 2001, symudodd i rôl fasnachol fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol CBI Cymru. Roedd gan Andrew hefyd ei gwmni ymgynghori ei hunan oedd yn arbenigo mewn cyfathrebu, marchnata a datblygu busnes cyn ymuno yn 2006, â’i hen goleg, fel Pennaeth Cyfathrebu. Yn ogystal â bod yn Ymddiriedolwr Maint Cymru, mae Andrew yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Ymddiriedolaeth Fairwood ac yn aelod o bwyllgor Clwb Rygbi Met Caerdydd.

Fel person sy’n ffocysu ar fasnach rwyf bob amser wedi gwneud fy ngorau dros yr amgylchedd, ond heb feddwl am fy hunan fel efengylydd. Mae Maint Cymru’n rhoi i mi’r cyfle i ddysgu am ailgoedwigo, a’r holl faterion cysylltiedig, oddi wrth arbenigwyr sy’n seilio’u gwaith ar dystiolaeth ac sy’n teimlo’n angerddol am goedwigoedd trofannol y byd. Mae’n llenwi bwlch yn fy ngwybodaeth ac yn caniatáu i mi wneud effaith mewn ffordd fach fel Ymddiriedolwr.