Cyfarfod â’r Ymddiriedolwyr

Cadeirydd - Carwyn Jones

Cadeirydd - Carwyn Jones

Carwyn Jones yw Cyn Brif Weinidog Cymru, a bu’n gwasanaethu yn y rôl rhwng 2009 a 2018. Mae wedi gwasanaethu yn Llywodraeth Cymru hefyd fel y Gweinidog dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad, y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg, ac fel Cwnser Cyffredinol Cymru. Ymddiswyddodd fel Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill 2021, ar ôl 22 mlynedd o wasanaeth.

Yn eiriolwr cryf dros yr amgylchedd, gweithredodd Carwyn gyfres o fesurau hinsawdd pwysig fel Prif Weinidog Cymru, gan gynnwys Deddf Hinsawdd Cymru 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Yn 2013, ymrwymodd gyllid Llywodraeth Cymru hefyd i Raglen Plannu Coed Mbale, fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i newid yn yr hinsawdd.

Fel Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, mae Carwyn yn darparu arweiniad strategol i’r sefydliad, a threfniadau llywodraethu cryf.

Mae Cymru’n gallu, ac mae’n rhaid iddi, fod yn rhan o'r ateb byd-eang i newid yn yr hinsawdd. Mae Maint Cymru yn chwarae rhan werthfawr mewn cysylltu ein cenedl â'r cymunedau ar reng flaen yr argyfwng hinsawdd ar draws y byd, ac rwy'n falch o fod yn Gadeirydd y sefydliad

Stuart Clarke

Stuart Clarke

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig wedi lled-ymddeol a gychwynnodd ei yrfa gyda Touche Ross. Ar ôl cymhwyso, symudodd i gwmni yswiriant Admiral, gan redeg yr adran Gyllid o 1996-2004. Yn dilyn rhyddhau’r grŵp i’r farchnad ar Gyfnewidfa Stoc Llundain ym Medi 2004, daeth Stuart yn Ysgrifennydd Cwmni’r Grŵp sy’n gyfrifol am Lywodraethu Corfforaethol y busnes. Yn 2008 gwnaeth led-ymddeol, gan barhau gyda’I berthynas ag Admiral fel cyfarwyddwr anweithredol ar nifer o is-gwmnïau yn ogystal â dod yn gyfarwyddwr anweithredol gyda chwmni cychwynnol dadansoddi data yn Abertawe.

I joined Size of Wales because the concept of preserving rainforest together with helping indigenous people live sustainably within the forests is an almost perfect way of reducing carbon in the atmosphere. Size of Wales was successful with its initial aim of protecting forest the size of Wales and I hope to be able to help further that goal with the other Trustees and the Size team.

Carys Mair Thomas

Carys Mair Thomas

Mae Carys Mair Thomas yn ymgynghorydd cyfathrebu ar ei liwt ei hunan, i’r sector dim-am-elw. Cyn hyn bu’n gweithio i ystod o sefydliadau blaenllaw, yn y DU, ac yn yr Iwerddon, yn cynnwys Oxfam, Cymorth Canser Macmillan, y Gynghrair Hawliau Plant Sustrans, BeLonG To, a’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol. Ers iddi gychwyn ei busnes ei hunan yn 2016, mae ei chleientiaid wedi cynnwys Into Film Cymru, Sefydliad Banc Lloyds, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a WWF Cymru.

Mae Maint Cymru’n sefydliad unigryw. Rwy’n boenus o ymwybodol bod ein traddodiad mwyngloddio nid yn unig wedi creithio’r amgylchedd ffisegol yn ne Cymru - a’i bobl - ond wedi effeithio mewn dull dramatig ar ein hamgylchedd byd-eang. Rwy’n caru’r ffaith bod yr elusen hon yn cynnig i bob un ohonom y cyfle i fod yn rhan o ymateb Cymru i’r newid yn yr hinsawdd, tra ar yr un pryd yn hybu ein cenedl ar y llwyfan rhyngwladol. Efallai mai cenedl fach ydym ni ond rydym yn gyson yn gweithredu tu hwnt i bob disgwyl, ac mae Maint Cymru’n cynnig ymagwedd y gallai - ac y dylai - cenhedloedd eraill ei hefelychu

Clive Thomas

Clive Thomas

Mae Clive Thomas wedi treulio 30 mlynedd yn rheoli coedwigoedd ac yn dylanwadu ar bolisïau coedwigoedd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Bellach, mae’n gweithio i Soil Association, ac yn rhannu ei amser fel Uwch Gynghorydd Polisi (coedwigaeth a defnydd tir rhyngwladol) ac fel Rheolwr Rhaglen Hyfforddi Coedwigaeth. Mae wedi datblygu rhaglenni hyfforddi arloesol sy’n canolbwyntio ar feithrin y gallu i reoli coedwigoedd yn gyfrifol, mewn rhai o’r gwledydd coedwig mwyaf heriol yn y byd. Trwy ei waith polisi, mae Clive yn benderfynol o helpu i leihau olion traed negyddol y DU sy’n gysylltiedig â bwydydd a choedwigoedd.

Tra’n gweithio i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, cafodd Clive y cyfle i helpu i hyrwyddo gwaith Maint Cymru i gydweithiwr a rhanddeiliad.

It is a privilege to be appointed as a Trustee for an initiative I have tracked since its inception. I am keen to get involved, to hopefully help support the team through my policy experience and my domestic and international network, as well as to explore potential synergies between some of the training programmes I have developed for the Soil Association and Size of Wales project partners.

Huw Denman

Huw Denman

Mae Huw Denman yn byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin ac yn gweithio fel ymgynghorydd coedwigaeth a rheolwr coedwig annibynnol.  Mae ganddo dros 45 mlynedd o brofiad ym maes coedwigaeth, ac mae’n rheoli coedwigoedd preifat yng Nghymru yn uniongyrchol yn defnyddio egwyddorion coedwigaeth gorchudd parhaus, yn ogystal ag archwilio coedwigoedd yn y DU, yr UE, Asia, Affrica ac Oceania yn erbyn safon y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd.

Dwi'n cael fy ysbrydoli'n fawr gan y ffaith bod Maint Cymru wedi cyrraedd ei tharged o ddiogelu dau filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, ac yn gobeithio rhywsut, y gallaf helpu i sicrhau bod yr ardal honno'n dyblu yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Sarah Evershed

Sarah Evershed

Mae Sarah Evershed yn gyn-gyfreithiwr ac erbyn hyn, mae hi’n gweithio ym maes codi arian ac yn chwarae rôl unigol yn yr elusen Crisis. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr elusen fechan yn Llundain o’r enw A Mile in Her Shoes, sy’n cefnogi menywod sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd a phroblemau eraill trwy ddarparu cyfleoedd i gael hwyl a gwneud ymarfer corff.  Mae Sarah wedi bod yn frwdfrydig dros geisio atal newid yn yr hinsawdd ers blynyddoedd lawer.

Ymunais â Maint Cymru am ei fod yn gyfle gwych i helpu i fynd i'r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd. Mae lleihau datgoedwigo yn rhan hanfodol o'n hymateb i'r her, ac roeddwn i'n gweld cyfraniad positif ac ymarferol yr elusen yn ysbrydoledig.