Cwrdd â’r tîm

Working Partner
Nicola Pulman

Nicola Pulman

Cyfarwyddwr

Mae gan Nicola Pulman gefndir ym maes rheoli cefn gwlad ar gyfer cadwraeth a gweithio gyda phobl leol. Ym 1998, gwirfoddolodd dros Wasanaethau Gwirfoddol Dramor yn Ghana, ble y cydlynodd sefydliad anllywodraethol sy’n ymwneud â chadwraeth oedd wedi ymroi i warchod ardaloedd o goedwig gymunedol sydd mewn perygl o’r enw Sacrid Groves. Yn Nigeria, gweithiodd Nicola gyda chymunedau coedwig i helpu i gefnogi coedwigoedd glaw a phrimatiaid, a gweithiodd ar brosiectau bywoliaeth a datblygu cymunedol cynaliadwy. Yn y Deyrnas Unedig, mae Nicola wedi gweithio yn y sector elusennol ac i Sefydliad Addysg Uwch, Prifysgol Caerdydd, lle bu’n rheoli partneriaeth ryngwladol.

Mae camau bach yn gallu newid y byd. Mae plannu hedyn yn gallu creu cynefin i gannoedd, os nad miloedd o blanhigion ac anifeiliaid. Mae plannu coedwig yn gallu lliniaru newid yn yr hinsawdd. Mae pawb yn gallu sicrhau newid, dim ots pa mor fach, a gwneud gwahaniaeth positif i'r amgylchedd.

Anna Harris

Anna Harris

Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd ac Allgymorth Cymunedol

Mae Anna wedi bod yn gweithio i Maint Cymru ers mis Ebrill 2017, ac mae hi’n gyfrifol am oruchwylio prosiectau diogelu coedwigoedd Maint Cymru. Mae Anna’n datblygu rhaglen Allgymorth Cymunedol newydd Maint Cymru hefyd. Pwrpas y corff newydd hwn o waith ydy ymgysylltu â phobl a chymunedau Cymru, eu grymuso i ailgysylltu â choedwigoedd Cymru ei hun, a mynd ati i ddiogelu ac adfer coedwigoedd y byd. Mae Maint Cymru yn gobeithio y bydd y meysydd celfyddydau a diwylliant yn cefnogi rhywfaint o’r gwaith hwn.

Mae Anna yn teimlo angerdd personol a phroffesiynol dros natur, diwylliant, pobl a chymunedau, a thros faterion yn ymwneud â defnyddio tir a hawliau dynol, yn lleol ac yn fyd-eang.

Kevin Rahman-Daultrey

Kevin Rahman-Daultrey

Rheolwr Polisi ac Addysg

Ymunodd Kevin â Maint Cymru ym mis Ionawr 2020.

Ar ôl gweithio yn y trydydd sector am y rhan fwyaf o’i yrfa, mae Kevin wedi ymuno â Maint Cymru i ganolbwyntio ar ei angerdd dros yr amgylchedd a chynaliadwyedd. Mae gan Kevin gefndir academaidd ym maes y Gwyddorau Amgylcheddol, ac mae wedi gweithio cyn hynny ar gynwysoldeb mewn trafnidiaeth a beicio, fel gweithiwr datblygu yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, ac ar gysylltiadau rhwng y trydydd sector a’r GIG.

Yr hyn sy'n fy nghadw'n effro gyda’r nos yw cyflwr dyfodol ein byd. Rwy’n credu mai atebion naturiol i'n problemau yw'r peth pwysig wrth fynd i'r afael â’n hargyfwng hinsawdd. Mae Maint Cymru yn y lle iawn i wneud gwahaniaeth, ac i’n helpu ni i gyflawni dyfodol cynaliadwy i Gymru, ac yng Nghymru.

Barbara Davies Quy

Barbara Davies Quy

Dirprwy Gyfarwyddwr

Ymunodd Barbara â Maint Cymru fel Pennaeth Rhaglenni ym mis Ionawr 2020 ac mae’n gyfrifol am oruchwylio prosiectau coedwig a gwaith polisi Maint Cymru. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio yn NGO datblygu rhyngwladol, CAFOD, lle’r oedd yn gynrychiolydd Gwlad yr Andes, yn rheoli rhaglenni i hyrwyddo hawliau dynol, diogelu’r amgylchedd a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae Barbara yn angerddol am weithio gyda chymunedau lleol, yn enwedig grwpiau cynhenid sydd ar flaen y gad yn yr ymdrechion i daclo newid hinsawdd a sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol yn gwrando ar eu lleisiau.

Diolch i waith Maint Cymru mae gennym gyfle nid yn unig i gefnogi cymunedau i warchod coedwigoedd trofannol yn America Ladin, Affrica ac Asia ond hefyd i alw am newidiadau mewn deddfwriaeth ac arferion yng Nghymru i atal datgoedwigo. Mae cyfle gan Gymru i weithredu ei hymrwymiad i fod yn genedl gyfrifol yn fyd-eang.

Laura Murphy

Laura Murphy

Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Ymunodd Laura â Maint Cymru ym mis Medi 2020 ac mae’n gyfrifol am reoli ein rhaglen Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc. Mae ganddi bymtheg mlynedd o brofiad o addysgu mewn ysgolion cynradd ac mae wedi gweithio fel Rheolwr Prosiect yn y sector elusennol. Mae Laura hefyd wedi treulio amser yn byw ac yn gwirfoddoli yn Ghana lle bu’n profi’n uniongyrchol y materion newid yn yr hinsawdd y mae cymunedau’n eu hwynebu.

Rwy'n angerddol am addysg ac yn grymuso pobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol i ddiogelu ein coedwigoedd trofannol a chreu dyfodol cynaliadwy.

Jamie Green

Jamie Green

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Ymunodd Jamie â Maint Cymru fel Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata ym mis Tachwedd 2020. ‘Mae wedi gweithio ar gyfer amrywiaeth o fudiadau trydydd sector yn ystod ei yrfa, y mwyaf diweddar oedd yr International Growth Centre sy’n hyrwyddo twf economaidd mewn cenhedloedd sy’n datblygu. Mae e’n angerddol am faterion cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol ar lefel rhyngwladol a mae gyda diddordeb mewn syniadau o gwmpas y Cytundeb Gwyrdd Newydd

Newid yn yr hinsawdd yw’r her fwyaf sy'n gwynebu dynoliaeth. Mae'r heriau byd-eang yma'n galw am ymateb fyd-eang, a dwi’n falch i fod rhan o ymateb Cymru i'r argyfwng newid yn yr hinsawdd.

Kath Jones

Kath Jones

Rheolwr Cyllid a Grantiau

Mae Kath yn Gyfrifydd Siartredig gydag ystod eang o brofiad ar draws sectorau, gan gynnwys y Trydydd Sector. Cyn ymuno â’r tîm ym Maint Cymru, roedd Kath yn gyfrifol am gyfrifyddu ariannol, rheoli a phrosiectau yng nghyngor gwirfoddol lleol Sir Pen-y-bont ar Ogwr lle bu hefyd yn cefnogi grwpiau a sefydliadau.
Mae gwirfoddoli i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn agos at ei chalon ac yn ei hamser hamdden mae’n ymddiriedolwr ar gyfer grŵp Cymraeg lleol yn ogystal â grŵp coetir cymunedol.

Credaf mai'r gorau y byddwn yn chwarae ein rôl fel 'gofalwyr' yn lleol ac yn fyd-eang, y gorau gall y byd natur ofalu amdanom a'r rhyfeddodau mae'r ddaear yn gartref iddynt

Angie Kirby

Angie Kirby

Swyddog Dadleuaeth ac Allgymorth

Ymunodd Angie a Maint Cymru ym mis Ionawr 2021 i weithio ar yr ymgyrch ‘Cenedl Dim Datgoedwigo’. Mae ganddi hi brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru – yn fwyaf diweddar gyda’r Hwb Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru – ble roedd hi’n canolbwyntio ar newid ymddygiad er lles cynaliadwyedd a gweithredu polisi. Mae hi hefyd yn ymarferydd creadigol, cantores, artist a bardd.

Mae natur yn darddiad mawr o rhyfeddod ac ysbrydoliaeth i mi - o’r bwystfil lleiaf i’r goeden uchaf a phopeth rhyngddynt. Mae angen i ni ail-gydbwyso ein perthynas efo natur i ddiogelu ein planed ac ein dyfodol, a rhan o hyn yw deall sut mae ein ymddygiad yn effeithio’r byd o gwmpas i ni. Dwi wrth fy modd bod gen i gyfle i helpu gwneud Cymru yn genedl dim datgoedwigo.

Nigel Little

Nigel Little

Swyddog Allgymorth Addysg

Mae Nigel wedi gweithio ym maes addysg amgylcheddol ers 15 mlynedd ac mae ganddo gefndir mewn adrodd straeon.
Helpodd ddatblygu rhaglen addysg Maint Cymru chwe blynedd yn ôl ac mae wedi bod yn wyneb cyfarwydd i ddisgyblion ac athrawon ar draws De Cymru byth ers hynny!

Mae Maint Cymru yn grymuso plant i greu newid cadarnhaol i'w byd. Rydym yn fwy o ethos nag elusen-dyna'r hyn a'm denodd i Maint Cymru, a'r hyn sy'n parhau i'm sbarduno i ledaenu ein neges o ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a chadw coedwigoedd trofannol.

Ann Macgarry

Ann Macgarry

Swyddog Allgymorth Addysg

Gweithiodd Ann fel athrawes Dylunio a Thechnoleg mewn ysgolion cynhwysfawr yn Llundain cyn mynd i’r Ganolfan Technoleg Amgen fel Swyddog Addysg ym 1989. Yn y rôl honno datblygodd weithgareddau ac adnoddau a dysgu grwpiau ysgol ar draws yr ystodau oedran, yn ogystal â cynnal cyrsiau i athrawon. Ymhlith y pynciau roedd newid yn yr hinsawdd, ynni adnewyddadwy, cadwraeth ynni, effeithiau cynhyrchion a deunyddiau, materion dŵr a datblygu. Dysgodd Gymraeg hefyd.

Rwy'n frwd dros weithio i Maint Cymru gan ei fod yn cynnig cyfle i ddysgu am bwnc hanfodol newid yn yr hinsawdd, gan ei roi mewn cyd-destun real iawn y gall disgyblion gyffroi yn ei gylch.

Jodie Morris

Jodie Morris

Swyddog Allgymorth Addysg

Jodie ydy Swyddog Allgymorth Addysg Maint Cymru, sy’n cwmpasu Gogledd Cymru ac Ynys Môn. Mae ganddi gefndir mewn addysg awyr agored a datblygiad personol, ac mae hi wedi gweithio gyda phobl ifanc o bob oedran ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a nid-er-elw. Mae gan Jodie brofiad health mewn cynllunio a chyflwyno rhaglenni a gweithdai hyfforddi sy’n ysbrydoli newid yn y ffordd rydym yn byw. Gellir dod o hyd iddi gan amlaf yn cerdded ym mynyddoedd geirwon Eryri gyda’i bachgen 1 oed.

Rydyn ni'n byw mewn byd lle mae newid yn dechrau yn y cartref. Mae bob person yn gallu gwneud gwahaniaeth o ran diogelu adnoddau hanfodol ein planed; ein moroedd a'n coedwigoedd. Mae gweld sut mae ein hagwedd tuag at ddefnyddio plastigion untro wedi newid yn yr wyth mlynedd diwethaf a faint o newid positif mewn ymddygiad sy'n digwydd ar draws y byd i ddiogelu ein cefnforoedd wedi bod yn galonogol iawn. Ym Maint Cymru, rwyf wrth fy modd yn cymell ein pobl ifanc i weithredu i ddiogelu ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol hanfodol, wrth i ni fynd i'r afael â'r mater mwyaf pwysig sy'n wynebu ein planed

Nichola James

Nichola James

Swyddog Allgymorth Addysg

Ymunodd Nicky â rhaglen Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid Maint Cymru yn 2020. Mae ganddi 10 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector elusennol, yn y corff anllywodraethol rhyngwladol WWF, ar bolisi newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. Mae Nichola wedi gweithio gyda chorfforaethau a gwleidyddion i helpu i eirioli dros newid ar draws y DU ac yma yng Nghymru. Ar ôl cymryd seibiant gyrfa i fagu ei theulu ei hun, mae Nicky wedi gwylio gyda chyffro, wrth i egni a phenderfyniad pobl ifanc i ymladd dros ein byd ffrwydro ac yn sgil hynny, cyflawni cymaint mewn cyfnod mor fyr. Mae Nicky yn teimlo’n angerddol am bŵer ieuenctid a rôl coedwigoedd mewn datrys ein hargyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae hi’n awyddus i ddefnyddio ei hegni i ddod â harddwch a rhyfeddod ein planed i’r ystafell ddosbarth yn y ffyrdd mwyaf creadigol posibl.

Mae Maint Cymru yn gweithio'n galed i rannu gwybodaeth ac i adeiladu dealltwriaeth ymysg ein plant o'r cyfleoedd sydd gennym i helpu i adfer ein planed hardd. Mae plant yn greadigol ac yn benderfynol yn eu penderfyniad i adeiladu byd gwell. Mae gweithio gyda sefydliad arloesol fel Maint Cymru i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o geidwaid ein planed, yn gyfle cyffrous a chynhyrfus iawn."

Gwirfoddolwyr

  • Jake MacMillan

Gyda chefnogaeth gan