Cwrdd â’r tîm

Working Partner
Elspeth Jones

Elspeth Jones

Cyfarwyddwr

Society. Ymunodd Elspeth â Maint Cymru fel Cyfarwyddwr ym mis Ionawr 2019. Mae Elspeth yn amgylcheddwr brwdfrydig.
Yn y gorffennol, mae hi wedi gweithio fel bargyfreithwraig yn y corff cyfraith amgylcheddol anllywodraethol ClientEarth, lle bu’n gyfreithwraig sefydlu yn nhîm lliniaru’r hinsawdd ClientEarth, a lle helpodd i ddatblygu a sicrhau cyllid ar gyfer rhaglen arloesol y corff drwy ddefnyddio heriau cyfreithiol i fynd i’r afael a newid yn yr hinsawdd. Yn fwy diweddar, bu’n gweithio mewn rôl strategol uwch yn ClientEarth, yn gweithio ar ddatblygiad strategol y sefydliad.
Mae Elspeth yn is-gadeirydd Sumatran Orangutan Society hefyd.

Rydym wedi cyrraedd adeg dyngedfennol mewn hanes ar gyfer mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae gennym gymaint i'w wneud, a dim llawer o amser i'w wneud. Mae angen i goedwigoedd trofannol fod yn rhan ganolog o'r ateb, ac mae gan Maint Cymru ran fawr i'w chwarae yn hynny.

Anna Harris

Anna Harris

Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd

Ymunodd Aimee â’r tîm ym mis Awst 2016, ac mae hi’n gyfrifol am gefnogi partneriaid prosiect coedwig Maint Cymru.

Yn ogystal â chynnal perthnasau cryf gyda phartneriaid y prosiect, prif nod Aimee ydy gwneud yn siŵr bod pob prosiect yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn effeithiol ac yn sicrhau’r effaith fwyaf, tra’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i lesiant y coedwigoedd a chymunedau’r coedwigoedd.

I spent 6 months in Uganda in 2012 and witnessed the impact of climate change on the rural communities there. They were living in very harsh conditions in terms of their ability to grow food and generate an income. This was largely due to the climatic changes they had experienced in recent years. I became passionate about supporting these communities and continue to be determined to do what I can to make a difference.

Aimee Parker

Aimee Parker

Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd

Mae Anna’n gyfrifol am reoli ymgyrchoedd a materion cyfathrebu’r sefydliad. Mae hyn yn cynnwys dysgu am heriau a llwyddiannau prosiectau’r cymunedau ar lawr gwlad, a defnyddio’r rhain i gyfoethogi ein hymgyrchoedd a’n straeon.

Mae Anna’n frwdfrydig am gadwraeth natur, hawliau dynol a datblygu cymunedol, yn lleol ac yn fyd-eang.

It is a joy and a privilege to work for Size of Wales. In my role, I work closely with the forest projects’ communities. Following a recent trip to visit some of our projects, I was really encouraged, and it really brought to life, how support from Size of Wales and our supporters empowers the forest communities to protect these vital tropical forests.

Deirdre Raffan

Deirdre Raffan

Cydlynydd Rhaglen Addysg

Ers gwirfoddoli ar ymgyrch Save the Rainforest yng nghanol yr wythdegau, mae Deirdre wedi bod yn ymwneud ag addysg amgylcheddol, o addysgu yn yr ystafell ddosbarth i addysg awyr agored, cynlluniau chwarae a digwyddiadau cymunedol.Yn ystod ei 18 mlynedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth, bu Deirdre yn gweithio gyda grwpiau oedd yn ymweld â’r ganolfan a grwpiau preswyl o bob oed a gallu, o’r Cyfnod Sylfaen i’r Brifysgol.Bu Deirdre yn hyfforddi athrawon ac addysgwyr hefyd, a datblygodd weithgareddau ac adnoddau i helpu i ymgymryd â’r prosesau meddwl beirniadol sydd eu hangen.

I am very keen on the solution focused approach of Size of Wales; combining support for the world’s threatened rainforests with awareness raising and meaningful education sessions about the threats and solutions. Young people can often feel dis-empowered when learning about global issues such as climate change and unsustainable resource use. By working with them, exploring ways in which they can take action and highlighting the links between local and global, we can inspire empowerment.

Nigel Little

Nigel Little

Swyddog Allgymorth Addysg

Mae cefndir Becks mewn addysgu, gwaith ieuenctid ac addysg amgylcheddol. Ynghyd âi gwaith ar gyfer Maint Cymru, mae hi’n cyflwyno Forest Schools ar gyfer Campfire Cymru, sef ei chwmni ei hun. Fel Cydlynydd Adfywio Cymru, mae Becks yn cynorthwyo grwpiau cymunedol ac ysgolion hefyd i wireddu eu huchelgais am gynaliadwyedd.

Empowering children and young people to take action on climate change is important to me. I love my work in schools for Size of Wales, meeting children and teachers who care deeply and show such enthusiasm and creative ideas for how to look after our world.

Becks Fowkes

Becks Fowkes

Swyddog Allgymorth Addysg

Bu Ann yn gweithio fel athrawes Dylunio a Thechnoleg mewn ysgolion uwchradd yn Llundain cyn mynd i’r Ganolfan Dechnoleg Amgen i weithio fel Swyddog Addysg ym 1989.
Yn y rôl honno, datblygodd weithgareddau ac adnoddau, a bu’n addysgu grwpiau ysgol ar draws yr ystod oedran, yn ogystal â rhedeg cyrsiau ar gyfer athrawon. Roedd y pynciau’n cynnwys newid yn yr hinsawdd, ynni adnewyddadwy, cadwraeth ynni, effeithiau cynnyrch a deunyddiau, materion dŵr a datblygu. Dysgodd Gymraeg hefyd.

Rwyf yn frwdfrydig ynghylch gweithio i Maint Cymru gan ei fod yn cynnig y cyfle i ddysgu am y pwnc newid yn yr hinsawdd pwysig, a’i roi mewn cyd-destun go iawn y gall disgyblion fynd yn gyffrous amdano.

Ann MacGarry

Ann MacGarry

Education Outreach Officer

Ann worked as a teacher of Design and Technology in comprehensive schools in London before going to the Centre for Alternative Technology as an Education Officer in 1989. In that role she developed activities and resources and taught school groups right across the age ranges, as well as running courses for teachers. Topics included climate change, renewable energy, energy conservation, impacts of products and materials, water and development issues. She also learned Welsh.

I’m enthusiastic about working for Size of Wales as it offers the opportunity to teach about the vital topic of climate change, putting it into a very real context that pupils can get excited about.

 

Gwirfoddolwyr

  • Martin Rendle

Gyda chefnogaeth gan