Cwrdd â’r tîm

Working Partner
Nicola Pulman

Nicola Pulman

Cyfarwyddwr

Mae gan Nicola Pulman gefndir ym maes rheoli cefn gwlad ar gyfer cadwraeth a gweithio gyda phobl leol. Ym 1998, gwirfoddolodd dros Wasanaethau Gwirfoddol Dramor yn Ghana, ble y cydlynodd sefydliad anllywodraethol sy’n ymwneud â chadwraeth oedd wedi ymroi i warchod ardaloedd o goedwig gymunedol sydd mewn perygl o’r enw Sacrid Groves. Yn Nigeria, gweithiodd Nicola gyda chymunedau coedwig i helpu i gefnogi coedwigoedd glaw a phrimatiaid, a gweithiodd ar brosiectau bywoliaeth a datblygu cymunedol cynaliadwy. Yn y Deyrnas Unedig, mae Nicola wedi gweithio yn y sector elusennol ac i Sefydliad Addysg Uwch, Prifysgol Caerdydd, lle bu’n rheoli partneriaeth ryngwladol.

Mae camau bach yn gallu newid y byd. Mae plannu hedyn yn gallu creu cynefin i gannoedd, os nad miloedd o blanhigion ac anifeiliaid. Mae plannu coedwig yn gallu lliniaru newid yn yr hinsawdd. Mae pawb yn gallu sicrhau newid, dim ots pa mor fach, a gwneud gwahaniaeth positif i'r amgylchedd.

Anna Harris

Anna Harris

Cydlynydd Prosiectau Coedwigoedd ac Allgymorth Cymunedol

Mae Anna wedi bod yn gweithio i Maint Cymru ers mis Ebrill 2017, ac mae hi’n gyfrifol am oruchwylio prosiectau diogelu coedwigoedd Maint Cymru. Mae Anna’n datblygu rhaglen Allgymorth Cymunedol newydd Maint Cymru hefyd. Pwrpas y corff newydd hwn o waith ydy ymgysylltu â phobl a chymunedau Cymru, eu grymuso i ailgysylltu â choedwigoedd Cymru ei hun, a mynd ati i ddiogelu ac adfer coedwigoedd y byd. Mae Maint Cymru yn gobeithio y bydd y meysydd celfyddydau a diwylliant yn cefnogi rhywfaint o’r gwaith hwn.

Mae Anna yn teimlo angerdd personol a phroffesiynol dros natur, diwylliant, pobl a chymunedau, a thros faterion yn ymwneud â defnyddio tir a hawliau dynol, yn lleol ac yn fyd-eang.

Kevin Rahman-Daultrey

Kevin Rahman-Daultrey

Rheolwr Polisi ac Addysg

Ymunodd Kevin â Maint Cymru ym mis Ionawr 2020.

Ar ôl gweithio yn y trydydd sector am y rhan fwyaf o’i yrfa, mae Kevin wedi ymuno â Maint Cymru i ganolbwyntio ar ei angerdd dros yr amgylchedd a chynaliadwyedd. Mae gan Kevin gefndir academaidd ym maes y Gwyddorau Amgylcheddol, ac mae wedi gweithio cyn hynny ar gynwysoldeb mewn trafnidiaeth a beicio, fel gweithiwr datblygu yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, ac ar gysylltiadau rhwng y trydydd sector a’r GIG.

Yr hyn sy'n fy nghadw'n effro gyda’r nos yw cyflwr dyfodol ein byd. Rwy’n credu mai atebion naturiol i'n problemau yw'r peth pwysig wrth fynd i'r afael â’n hargyfwng hinsawdd. Mae Maint Cymru yn y lle iawn i wneud gwahaniaeth, ac i’n helpu ni i gyflawni dyfodol cynaliadwy i Gymru, ac yng Nghymru.

Barbara Davies Quy

Barbara Davies Quy

Pennaeth Rhaglenni

Ymunodd Barbara â Maint Cymru fel Pennaeth Rhaglenni ym mis Ionawr 2020 ac mae’n gyfrifol am oruchwylio prosiectau coedwig a gwaith polisi Maint Cymru. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio yn NGO datblygu rhyngwladol, CAFOD, lle’r oedd yn gynrychiolydd Gwlad yr Andes, yn rheoli rhaglenni i hyrwyddo hawliau dynol, diogelu’r amgylchedd a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae Barbara yn angerddol am weithio gyda chymunedau lleol, yn enwedig grwpiau cynhenid sydd ar flaen y gad yn yr ymdrechion i daclo newid hinsawdd a sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol yn gwrando ar eu lleisiau.

Diolch i waith Maint Cymru mae gennym gyfle nid yn unig i gefnogi cymunedau i warchod coedwigoedd trofannol yn America Ladin, Affrica ac Asia ond hefyd i alw am newidiadau mewn deddfwriaeth ac arferion yng Nghymru i atal datgoedwigo. Mae cyfle gan Gymru i weithredu ei hymrwymiad i fod yn genedl gyfrifol yn fyd-eang.

Laura Murphy

Laura Murphy

Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Ymunodd Laura â Maint Cymru ym mis Medi 2020 ac mae’n gyfrifol am reoli ein rhaglen Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc. Mae ganddi bymtheg mlynedd o brofiad o addysgu mewn ysgolion cynradd ac mae wedi gweithio fel Rheolwr Prosiect yn y sector elusennol. Mae Laura hefyd wedi treulio amser yn byw ac yn gwirfoddoli yn Ghana lle bu’n profi’n uniongyrchol y materion newid yn yr hinsawdd y mae cymunedau’n eu hwynebu.

Rwy'n angerddol am addysg ac yn grymuso pobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol i ddiogelu ein coedwigoedd trofannol a chreu dyfodol cynaliadwy.

Jamie Green

Jamie Green

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Ymunodd Jamie â Maint Cymru fel Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata ym mis Tachwedd 2020. ‘Mae wedi gweithio ar gyfer amrywiaeth o fudiadau trydydd sector yn ystod ei yrfa, y mwyaf diweddar oedd yr International Growth Centre sy’n hyrwyddo twf economaidd mewn cenhedloedd sy’n datblygu. Mae e’n angerddol am faterion cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol ar lefel rhyngwladol a mae gyda diddordeb mewn syniadau o gwmpas y ‘Green New Deal’.

Newid yn yr hinsawdd yw’r her fwyaf sy'n gwynebu dynoliaeth. Mae'r heriau byd-eang yma'n galw am ymateb fyd-eang, a dwi’n falch i fod rhan o ymateb Cymru i'r argyfwng newid yn yr hinsawdd.

Nigel Little

Nigel Little

Swyddog Allgymorth Addysg

Mae Nigel wedi gweithio ym maes addysg amgylcheddol ers 15 mlynedd ac mae ganddo gefndir mewn adrodd straeon.
Helpodd ddatblygu rhaglen addysg Maint Cymru chwe blynedd yn ôl ac mae wedi bod yn wyneb cyfarwydd i ddisgyblion ac athrawon ar draws De Cymru byth ers hynny!

Mae Maint Cymru yn grymuso plant i greu newid cadarnhaol i'w byd. Rydym yn fwy o ethos nag elusen-dyna'r hyn a'm denodd i Maint Cymru, a'r hyn sy'n parhau i'm sbarduno i ledaenu ein neges o ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a chadw coedwigoedd trofannol.

Gwirfoddolwyr

  • Martin Rendle

Gyda chefnogaeth gan