Coedwigoedd Trofannol a Newid Hinsawdd

The earth is not ours, it is a treasure we hold in trust for the future generations

African proverb

Mae coedwigoedd trofannol yn chwarae rhan bwysig wrth helpu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. Maent yn amsugno oddeutu un rhan o bump o ollyngiadau CO2 y byd bob blwyddyn (IPCC 2014).

Rydym yn clywed llawer am yr angen i leihau’r defnydd o danwydd ffosil i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd, ond mae 20-25% o allyriadau carbon a wnaed gan ddyn yn deillio o ddatgoedwigo a diraddio (IPCC 2014). Rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o fyw gyda llai o danwyddau ffosil, ond mae lleihau’r datgoedwigo, yn enwedig yn y trofannau, hefyd yn hanfodol. Nid yw’n achos o naill ai / neu – mae’n rhaid i ni wneud y ddau.

Mae coedwigoedd glaw trofannol yn ecosystemau arbennig o bwysig, ac nid i’r rhai sy’n byw yno yn unig – maent yn chwarae rhan hanfodol i bawb ar y blaned. Gall metr sgwâr o fforest law gefnogi hyd at 80kg o biomas byw, a gall gynhyrchu hyd at 3.5kg o biomas bob blwyddyn. Gall un hectar o fforest glaw gynnwys 200 o rywogaethau o goeden, rhai dros 60m o uchder, a thros 40,000 o rywogaethau o bryfed. Maent yn chwarae rhan hanfodol wrth storio dŵr; rheoleiddio glawiad; ac atal llifogydd, sychder ac erydiad. Yn ogystal, maent yn cynhyrchu llawer o ocsigen y byd y mae pob anifail yn ei anadlu.