Amdanom ni

People in Wales have big hearts. They belong in a small country but, oh man, they really have the kick of a mule!

Desmond Tutu.

Amdanom ni

Defnyddir ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur cyfradd dinistrio coedwigoedd. Trwy Maint Cymru, yr ydym yn troi’r defnydd negyddol hwnnw o faint y wlad ar ei ben.

Diolch i gefnogaeth wych Cymru, Maint Cymru cyrraedd y targed o helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwig (maint Cymru!) yn 2013. Yn fuan wedi hynny, penderfynasom mai’r cam nesaf amlwg oedd dyblu’r effaith hon, ac anelu at ddiogelu ardal o fforest law ddwywaith y maint o’n cenedl!

Mae Maint Cymru yn annog pobl Cymru i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy gymryd camau cadarnhaol syml. Rydym yn gweithio gyda ysgolion a busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coedwigoedd wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Dysgwch sut i gysylltu â ni yma.

Y Mater

Mae datgoedwigo a dirywiad coedwigoedd y byd yn achosi mwy o allyriadau CO2 na’r holl gludiant y byd wedi’u cyfuno (sy’n golygu awyrennau, trenau, ceir, faniau a llongau!). Mae Maint Cymru yn gweithio gyda phrosiectau coedwigoedd yn Affrica a De America i helpu i warchod coedwigoedd trofannol presennol a chefnogi rheolaeth gynaliadwy o goedwigoedd. Mae ein holl brosiectau yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau coedwigoedd yn y wlad. Ar hyn o bryd mae ein prosiectau yn Ne America yn hafal dros 2 filiwn hectar, ac erbyn hyn rydym yn anelu at amddiffyn 2,000 hectar arall yn Affrica. Darganfyddwch fwy am y prosiectau rydym yn gweithio gyda nhw ar tudalen ein prosiect .

Rydym hefyd yn gweithio gyda phrosiect plannu coed blaenllaw sy’n anelu at blannu 25 miliwn o Goed a chynyddu gorchudd coedwigoedd yn Uganda. Mae’r prosiect hwn hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, fel rhan o chynllun Plant! arloesol Llywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth am y Plant! cynllun gweler yma.

Y Syniad

Ar ôl hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn cynyddu ein gorchudd coedwig yn raddol ac yn diogelu ein coetir presennol. Fodd bynnag, o safbwynt newid yn yr hinsawdd a lleihau tlodi, dinistrio coedwigoedd yn y trofannau, sy’n wirioneddol bygwth hinsawdd y byd, yn ogystal ag anghenion sylfaenol bwyd, cysgod a bywoliaeth i bobl sy’n byw yno.

Wedi’i sefydlu i ddechrau gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies a Chadeirydd Sefydliad Waterloo, Heather Stevens, fel rhan o ymateb Cymru i heriau deuol newid hinsawdd a lleihau tlodi rhyngwladol, mae Maint Cymru bellach yn elusen annibynnol

Ein Cyllid

Mae maint Cymru yn elusen annibynnol. Cyd-ariannir ein costau craidd gan Llywodraeth Cymru , Sefydliad Waterloo ac Ymddiriedolaeth Ajahma, sy’n golygu bod yr holl gronfeydd a godir yn mynd i’n prosiectau coedwig.

Sut y gallwch chi Helpu

Rhowch yr hyn y gallwch chi ac ymuno ag ymateb cenedlaethol Cymru i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae’r holl roddion yn cael eu dyblu gan ddefnyddio ein cyllid cyfatebol arloesol!
Peidiwch ag anghofio ticio’r blwch Cymorth Rhodd! Bydd hyn yn ychwanegu at eich rhodd gan 25% os ydych yn drethdalwr yn y DU.

£
Gwybodaeth Bersonol

Reclaim Gift Aid

Gift Aid It!Add 25% more to your donation at no cost to you. A Gift Aid declaration allows Maint Cymru to claim tax back on eligible donations. It means that for every £1 you donate to Maint Cymru we can claim back 25p, at no extra cost to you.

By ticking the "Yes" box, I agree I would like Maint Cymru to reclaim the tax on all qualifying donations I have made, as well as any future donations, until I notify them otherwise. I understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year I may be asked to pay any difference. I understand that Maint Cymru will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

What is Gift Aid?

Gift Aid does not cost you a penny more, but can add an additional 25p to every £1 you donate. When Maint Cymru receives a donation from a UK taxpayer, we're entitled to claim an amount of tax (calculated at the basic rate of income tax in that year) paid on that donation. Once you have given your permission for us to do this on your behalf, there is no need for you to do anything else.

All that is required is that you must be a taxpayer and that would have paid or will pay sufficient Income and/or Capital Gains Tax to cover all the Gift Aid claimed on all your donations in that tax year. Please note that it is your responsibility to pay any difference.

The amount of tax we claim will be 25% of the total value of your donations in that tax year. Furthermore, if you are a higher taxpayer, you are also entitled to claim the difference between the basic rate which we will claim and the amount of tax you have actually paid. For further details on how you can do this, please contact your tax office. If your tax situation changes and your gifts will no longer be eligible for the Gift Aid scheme please contact us and we will amend your record accordingly.

Take me to my donation »

Cyfanswm Rhoddion: £10.00 One Time

Cwestiynau Cyffredin

pedwar miliwn hectar o goedwigoedd trofannol, gan helpu i leihau'r datgoedwigo fel rhan o ymateb Cymru i her yr hinsawdd newid. Rydym hefyd yn codi ymwybyddiaeth ynghylch pa mor bwysig yw coedwigoedd trofannol i ni a'n hinsawdd yn ogystal â bywyd gwyllt a phobl sy'n byw ynddynt. Rydym yn gweithio mewn ysgolion a cholegau i ennyn diddordeb plant a phobl ifanc i ddeall a rhannu cyfrifoldeb am ddiogelu coedwigoedd y byd. Rydym yn gweithio gyda busnesau, llywodraeth a chymunedau yng Nghymru gan eu cysylltu ag ardaloedd coedwigoedd trofannol penodol, gan eu helpu i godi arian ar gyfer y prosiectau sy'n gweithio i warchod yr ardaloedd hynny a dyblu eu hymdrechion codi arian gyda'n cronfa gyfatebol.Ers lansio yn 2010 mae Maint Cymru wedi cefnogi 2.4 miliwn hectar o goedwig drofannol a'i gefnogi dros 43,000 o bobl o gymunedau coedwigoedd. Yma yma yng Nghymru, rydym wedi ysbrydoli dros 32,000 o blant a phobl ifanc ar faterion yn ymwneud â choetiroedd glaw a newid yn yr hinsawdd a chyrhaeddodd filiynau o bobl yng Nghymru ac ar draws y byd gyda'n neges trwy ein gwaith wasg, radio, teledu a chyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chodi arian chwarterol ymgyrchoedd.
Mae Cymru yn ardal o 2 filiwn hectar. Rhowch ffordd arall - 2 filiwn o feysydd rygbi! Efallai nad yw hynny'n ymddangos yr un mor fawr pan fyddwch chi'n ystyried bod 13 miliwn hectar o goedwig yn cael eu colli bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae helpu i ddiogelu ardal yr un maint â'n cenedl yn gyflawniad pwysig a galwad i genhedloedd eraill wneud yr un peth. Rydyn ni'n pennu meincnod, dim ond angen gwledydd datblygedig eraill sydd gennym er mwyn cynyddu a chyrraedd ein cyflawniad.
Gan adeiladu ar fomentwm ein llwyddiant, rydym bellach yn anelu at helpu i amddiffyn 4 miliwn hectar o goedwig drofannol ... ardal ddwywaith maint Cymru!Rydym yn parhau i ddyblu rhoddion ar gyfer ein prosiectau cadwraeth coedwig, diolch i ein cronfa hael hael.Ein nod yw parhau i greu cysylltiadau cryf a chefnogol rhwng Cymru a'r trofannol ardaloedd coedwigoedd ac i weithio gyda mwy o bobl yng Nghymru (yn enwedig pobl ifanc a busnesau) i godi arian hanfodol a chynyddu dealltwriaeth o'r materion.
mae'r prosiectau yr ydym yn eu cefnogi yn wahanol iawn ac yn wahanol i bob hectar yn dibynnu ar yr ymagwedd y maen nhw'n ei gymryd a natur y bygythiadau i'r goedwig. Er enghraifft, mae hawliau tir a phrosiectau ardaloedd gwarchodedig yn llai dwys (ac yn llai costus) yr hectar na phrosiectau plannu coed - ond mae'r ddau yn hanfodol. Yn gyfan gwbl, rydym yn anelu at godi £ 340,000 y flwyddyn, gan gynnwys arian cyfatebolAm ragor o wybodaeth am gostau pob prosiect ewch i Prosiectau a chliciwch ar y prosiect y mae gennych ddiddordeb ynddo.
Mae Sefydliad Waterloo yn darparu ein gronfa gyfatebol hael ac arloesol sy'n ein galluogi i ddyblu pob rhodd.
Mae gennym dewiswyd prosiectau cadwraeth coedwigoedd sy'n cael eu cyflwyno gan elusennau sydd wedi'u hen sefydlu yn y DU. Yn y rhan fwyaf o achosion, maent yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau nad ydynt yn elw ar lawr gwlad, gan ddarparu cymorth technegol, monitro, gwerthuso ac adrodd.Mae'r Comisiwn Elusennau yn monitro gweithgareddau a chyfrifon yr elusennau cofrestredig yr ydym yn ariannu'r prosiectau trwy. Rydyn ni'n dewis prosiectau nad ydynt yn syml yn eu hymagwedd, gan ymateb i'r heriau cymhleth a go iawn iawn y mae pobl sy'n byw ynddynt ac o gwmpas coedwigoedd yn eu hwynebu trwy gydweithio'n agos â'r cymunedau hynny. Nid oes unrhyw amheuaeth bod ein prosiectau mewn amgylcheddau sy'n heriol mewn sawl ffordd, ond maent hefyd mewn ardaloedd lle mae'r angen mwyaf (er enghraifft, mae'r datgoedwigo a'r cyfraddau tlodi yn Affrica ymhlith yr uchaf yn y byd). Ni allwn warantu llwyddiant 100% ym mhob prosiect; pe byddai'n hawdd, byddai'r problemau wedi cael eu datrys yn hir yn ôl; ond, trwy weithio trwy system o bartneriaid dibynadwy gyda chofnodion da sy'n cael eu rheoleiddio gan Gomisiwn Elusennau'r DU ac yn gweithio gyda grwpiau lleol a'u grymuso ar lawr gwlad, gallwn sicrhau bod yr arian a godir yn cael ei wario'n gyfrifol. Rydym yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan y prosiectau am eu cynnydd ac rydym yn hapus i drafod manylion gyda phartneriaid neu roddwyr neu i'ch rhoi mewn cysylltiad â rhywun yn y prosiect a all ateb eich cwestiynau os na allwn ni.
Bydd hyn yn yn dibynnu ar raddfa'r prosiect a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Mae arnom angen cydbwysedd da rhwng cryfder ac annibyniaeth y monitro a chost y monitro. Mae cynnydd y prosiectau yn cael ei fonitro a'i adrodd gan elusennau cofrestredig y DU sy'n goruchwylio'r gwaith o weithredu a thîm Llywodraeth Cymru dros Affrica Llywodraeth Cymru yn achos Prosiect Plannu Coed Mbale. Rydym hefyd yn gweithio gyda thîm o arbenigwyr o Brifysgol Cymru ym Mangor a wnaeth ein helpu i ddewis y prosiectau trwy gymhwyso ein meini prawf gwerthuso'n annibynnol sy'n edrych ar faterion fel cynaliadwyedd hirdymor, cofnod o bartneriaid cyflawni, cost-effeithiolrwydd ac effaith amgylcheddol.Rhowch cysylltwch â ni am fanylion monitro ar gyfer y prosiect y mae gennych ddiddordeb ynddo.
Rydym yn cefnogi 7 prosiect cadwraeth coedwig, 2 yn Ne America (yn Guyana a Peru) a 5 yn Affrica (Congo Brazzaville, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC), Zimbabwe a dau yn Kenya). Rydym hefyd yn cefnogi ein prosiect plannu coed blaenllaw yn Uganda. Gweler ein holl brosiectau yma .Yn ogystal, mae ein rhaglen addysg yn cynnig gweithdai am ddim i ysgolion ledled Cymru ac yn ysbrydoli disgyblion i gymryd positif Gweithredu ar gyfer coedwigoedd trofannol.
Ar ôl hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn cynyddu ein gorchudd coedwig yn raddol ac Yn gyffredinol, mae ein coedwigoedd presennol yn cael eu hamddiffyn yn eithaf da. Mae nifer o sefydliadau yng Nghymru sy'n gwarchod ac ehangu ein coedwigoedd brodorol, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, Coed Cymru a'r Woodland Trust. O safbwynt newid hinsawdd a lleihau tlodi, mae llinell flaen y datgoedwigo yn gadarn iawn yn y trofannau ac rydym am i Gymru ddod yn rym byd wrth fynd i'r afael â'r her.Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a Choetiroedd ar eu PLANT! rhaglen sy'n plannu coeden yng Nghymru ar gyfer pob plentyn newydd a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru. O Ebrill 1af 2014 bydd pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru yn cael dau goed wedi'i blannu yn eu henw, un yng Nghymru y gallant ymweld wrth iddyn nhw dyfu i fyny, ac un yn Mbale yn Uganda. Mae hon yn ffordd wych o gysylltu yr hyn a wnawn yma gyda'r hyn a wnawn mewn rhannau eraill o'r byd.
Mae Maint Cymru'n credu'n gryf y dylem gefnogi'r bobl sy'n byw ac yn dibynnu ar y coedwigoedd i ofalu amdanynt a'u trosglwyddo i'w plant yn hytrach na mynd â'u coedwigoedd oddi wrthynt trwy eu prynu. Mae cyfraddau datgoedwigo wedi cael eu dangos i ostwng lle mae gan bobl brodorol berchnogaeth ohonynt, mae hyn yn rhannol oherwydd bod ganddynt ddiddordeb hirdymor i'w cadw yn sefyll ac yn iach i'w plant a'u hwyrion. Maent yn deall eu coedwig yn well nag unrhyw un arall ac maent hefyd yn dibynnu ar y coedwigoedd am eu goroesiad.
Mewn rhai achosion mae hyn yn bosibl (cysylltwch â ni am fwy o fanylion) ond nid ydym am annog nifer fawr o bobl i hedfan yn trechu un o'n nodau: lleihau allyriadau carbon. Byddwn yn sicrhau y caiff y newyddion diweddaraf a'r newyddion o ardaloedd y prosiect eu rhannu gyda'r bobl sy'n cefnogi'r prosiectau.
Yn anffodus dim, ar hyn o bryd Cymru yw'r unig wlad yn y byd sy'n diogelu ardal o goedwig law ddwywaith maint ei hun.Fodd bynnag, wedi'i ysbrydoli gan ein hymdrechion, Size o Swydd Henffordd eisoes wedi ei sefydlu ac mae'n casglu momentwm. Rydym wedi cael trafodaethau cynnar gan lawer o grwpiau sydd am ymgymryd â'u prosiect 'Maint o' eu hunain. Er eu bod yn gwbl annibynnol o Maint Cymru rydym yn croesawu'r prosiectau hyn ac maent yn gwneud yr hyn y gallwn i'w helpu i fynd oddi ar y ddaear. Os hoffech chi sefydlu eich ymgyrch 'Maint o' eich hun, gwnewch chi cysylltwch â ni .