Amdanom ni

People in Wales have big hearts. They belong in a small country but, oh man, they really have the kick of a mule!


Desmond Tutu.

Mae maint Cymru’n dod â phawb yng Nghymru ynghyd i helpu i ddiogelu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd.

Defnyddir ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur cyfradd dinistrio coedwigoedd. Trwy Maint Cymru, yr ydym yn troi’r defnydd negyddol hwnnw o faint y wlad ar ei ben.

Diolch i gefnogaeth wych Cymru, Maint Cymru cyrraedd y targed o helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwig (maint Cymru!) yn 2013. Yn fuan wedi hynny, penderfynasom mai’r cam nesaf amlwg oedd dyblu’r effaith hon, ac anelu at ddiogelu ardal o fforest law ddwywaith y maint o’n cenedl!

Mae Maint Cymru yn annog pobl Cymru i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy gymryd camau cadarnhaol syml. Rydym yn gweithio gyda schools a busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coedwigoedd wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae datgoedwigo a dirywiad coedwigoedd y byd yn achosi mwy o allyriadau CO2 na’r holl gludiant byd cyfuno (sy’n golygu planedau, trenau, ceir, faniau a llongau!). Mae Maint Cymru yn gweithio gyda phrosiectau coedwigoedd yn Affrica a De America i helpu i warchod coedwigoedd trofannol presennol a chefnogi rheolaeth gynaliadwy o goedwigoedd. Mae ein holl brosiectau yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau coedwigoedd yn y wlad. Ar hyn o bryd mae ein prosiectau yn Ne America yn hafal dros 2 filiwn hectar, ac erbyn hyn rydym yn anelu at amddiffyn 2,000 hectar arall yn Affrica. Darganfyddwch fwy am y prosiectau rydym yn gweithio gyda nhw ar tudalen ein prosiect .

Rydym hefyd yn gweithio gyda phrosiect plannu coed blaenllaw sy’n anelu at blannu 10 miliwn o Goed a chynyddu gorchudd coedwigoedd yn Uganda. Mae’r prosiect hwn hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, fel rhan o blanhigion arloesol Llywodraeth Cymru! cynllun. Am ragor o wybodaeth am y Planhigion! cynllun gweler yma.

 

Y Syniad

Ar ôl hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn cynyddu ein gorchudd coedwig yn raddol ac yn diogelu ein coetir presennol. Fodd bynnag, o safbwynt newid yn yr hinsawdd a lleihau tlodi, dinistrio coedwigoedd yn y trofannau, sy’n wirioneddol bygwth hinsawdd y byd, yn ogystal ag anghenion sylfaenol bwyd, cysgod a bywoliaeth i bobl sy’n byw yno.

Wedi’i sefydlu i ddechrau gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies a Chadeirydd Sefydliad Waterloo, Heather Stevens, fel rhan o ymateb Cymru i heriau deuol newid hinsawdd a lleihau tlodi rhyngwladol, mae Maint Cymru bellach yn elusen annibynnol

 

Yr Arian

Mae maint Cymru yn elusen annibynnol. Cyd-ariannir ein costau craidd gan Llywodraeth Cymru , Sefydliad Waterloo ac Ymddiriedolaeth Ajahma, sy’n golygu bod yr holl gronfeydd a godir yn mynd i’n prosiectau coedwig.

 

Cwestiynau Cyffredin

[accordions id=”1865″]