A snapshot of our 9 forest projects

Posted on
Crynodeb byr o’n wyth o brosiectau coedwigoedd – maent i gyd yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd, mewn gwahanol wledydd, ac yn cael eu darparu gan bartneriaid gwahanol, ond mae gan bob un ohonynt un peth yn gyffredin: sef mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy ddiogelu ac/neu ail-blannu coedwigoedd trofannol drwy weithio’n agos gyda’r cymunedau lleol.

Wganda


Nod y prosiect hwn yw plannu 10 miliwn o goed ym Mbale, Dwyrain Wganda. Mae Mbale yn ranbarth mawr sydd wedi cael ei ddatgoedwigo’n drwm oherwydd arferion amaethyddol anghynaladwy a chymunedau tlawd sy’n torri coed er mwyn cael coed tân a phren.
Mae’r prosiect yn rheoli 39 o feithrinfeydd coed sy’n dosbarthu eginblanhigion coed yn rhad ac am ddim i holl aelodau’r gymuned a sefydliadau lleol. Er mwyn ceisio gwneud yn siŵr bod cymaint â phosib o’r coed yn sefyll, mae’r prosiect yn addysgu’r cymunedau lleol ynghylch y manteision eraill y mae’r coed yn eu darparu. Er enghraifft, tyfu ffrwythau neu’r opsiwn o ffermio mêl trwy gadw cychod gwenyn yn y coed. Darllenwch fwy yma.

Zimbabwe

Mae’r prosiect hwn, sydd wedi’i leoli yn Lake Kariba yng ngogledd y wlad, yn cael ei redeg gan South Pole. Er mwyn creu ardal rheoli bywyd gwyllt dan arweiniad y gymuned a fydd yn diogelu bywyd gwyllt lleol, y tir a’i adnoddau, mae hyfforddiant a bywoliaeth gynaliadwy yn cael eu darparu i’r cymunedau lleol fel y gallant fyw a gweithio mewn ffyrdd sy’n llai niweidiol i’r amgylchedd. Rhai enghreifftiau o’r sgiliau sydd yn cael eu haddysgu ydy ffermio cadwraethol, cylchdroi cnydau a chreu planhigfeydd pren tanwydd. Ar ben hynny, mae timau gwrth-botsio ac adfer trapiau wedi cael eu hyfforddi a’u defnyddio yn yr ardal i ddiogelu diogelwch y bywyd gwyllt ymhellach.
Mae South Pole yn rhedeg rhaglen gwrthbwyso carbon hefyd. Gall cwmnïau wrthbwyso eu hallyriadau trwy brynu credydau carbon drwy’r prosiect, sy’n helpu i ddod â mwy o arian i’r ardal ar gyfer y cymunedau. Darllenwch fwy yma.

Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo


Rydym yn cefnogi Fauna a Flora International (FFI) i sefydlu dwy warchodfa natur a fydd yn cael eu rhedeg gan y cymunedau lleol. Bydd y gwarchodfeydd hyn yn diogelu nifer helaeth o goedwigoedd trofannol sy’n gynefin i lawer o rywogaethau endemig a rhai mewn perygl, gan gynnwys y Gorilla Grauers. Mae’r cymunedau lleol – y mae llawer ohonynt yn byw mewn tlodi eithafol – wedi cael eu dysgu am bwysigrwydd cadwraeth natur ac am sut i fod yn fwy cynaliadwy â’r coedwigoedd. Mae llawer o deuluoedd lleol yn elwa hefyd o swyddi newydd sydd wedi cael eu creu yn y gwarchodfeydd, er enghraifft, timau patrolio bio-fonitro. Darllenwch fwy yma.

Gweriniaeth y Congo

Mae Wildlife Convservation Society (WCS) yn gweithio i ddiogelu Parc Cenedlaethol Counkouati Douli. Mae’r ardal hon yn ardal o fioamrywiaeth sylweddol. Er mwyn diogelu’r tir, mae WCS yn sicrhau bod cymunedau lleol yn cael eu grymuso ac yn cael eu darparu gyda’r modd i fyw’n fwy cynaliadwy gyda’r amgylchedd ac mewn ffordd sy’n lleihau eu dibyniaeth ar adnoddau coedwigoedd. Er enghraifft, micro-ariannu a hyfforddiant mewn meysydd fel agrogoedwigaeth. Mae eco-dwristiaeth yn y parc yn cyflwyno cyfleoedd gwaith a ffynhonnell incwm i’r gymuned dlawd hefyd. Darllenwch fwy yma.

Kenya

Rydym yn gweithio gyda WWF Kenya ar y prosiect hwn i amddiffyn coedwigoedd arfordirol cyfoethog bioamrywiaeth Kenya. Mae gan y coedwigoedd hyn lawer o adnoddau naturiol a allai, gyda rheolaeth gynaliadwy, ddarparu ar gyfer y poblogaethau sy’n byw yn y coedwigoedd hyn ac o’u cwmpas heb achosi cymaint o ddiraddiad. Felly, bwriad y prosiect hwn ydy creu bywoliaethau cynaliadwy a dewisiadau amgen ynni effeithlon I’r cymunedau hyn, mewn ymgais i leihau eu dibyniaeth ar y coedwigoedd a’u hadnoddau naturiol. Mae WWF yn gweithio hefyd, i sicrhau bod datblygiadau dinistriol graddfa fawr yn cael eu gweithredu mewn ffordd gynaliadwy. Darllenwch fwy yma.

Indonesia

Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â International Animal Rescue ar gyfer y prosiect hwn, i ailgoedwigo darn o dir a gafodd ei ddifrodi gan dân coedwig. Yn hollbwysig, mae dwysedd uchel o boblogaeth orangwtaniaid gwyllt Borneo yn byw ar y tir hwn. Gwaethygwyd y difrod a achoswyd gan y tân oherwydd gweithgarwch dynol fel dirywio coedwigoedd a draenio mawnogydd. Nid yn unig y bydd y prosiect hwn yn ailgoedwigo’r ardal a lleihau’r risg o danau pellach, ond bydd hefyd yn darparu cynefin a bwyd ar gyfer y boblogaeth orangwtaniaid sydd dan bwysau. Bydd IAR yn ymgysylltu â’r gymuned leol hefyd – llawer ohonynt yn ffermwyr – i addysgu a chodi ymwybyddiaeth am ddefnydd cynaliadwy o’r amgylchedd ac am ddiogelu bioamrywiaeth a choedwigoedd trofannol. Bydd y gweithgareddau hyn yn darparu cyflogaeth hefyd. Darllenwch fwy yma. 

Periw

Mae’r prosiect hwn yn un o dri phrosiect y mae Maint Cymru’n eu cefnogi, sydd yn cael eu rhedeg gan Forest Peoples Programme. Prif nod FPP yw diogelu hawliau dynol a sicrhau’r hawliau tir cyfreithiol ar gyfer cymunedau brodorol sy’n byw yn y goedwig. Mae Wampis Periw yn un grŵp o’r fath. Maen nhw wedi bod yn byw yn yr Amazon ym Mheriw am gannoedd o flynyddoedd, ac yn sgîl hynny, maen nhw’n deall trwy brofiad sut i fyw yn gynaliadwy yn y goedwig. Mae eu tiriogaeth yn ymestyn dros 1.3 miliwn hectar, ac mae llawer ohono mewn perygl yn sgîl mwyngloddio a thorri a thrin coed yn anghyfreithlon. Yn ogystal â bod yn hanesyddol ac yn ysbrydol bwysig i’r Wampis, mae’n adnodd gwerthfawr ar draws y byd hefyd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Darllenwch fwy yma.

Guyana

Yr ail o brosiectau FPP, sy’n diogelu hawliau llwyth y Wapichan. Fel y Wampis, mae eu tiriogaeth helaeth mewn perygl o gael ei dresmasu gyda’r llywodraeth genedlaethol yn diraddio’r dirwedd gyda gweithgareddau fel torri a thrin coed a mwyngloddio. Mae eu tiriogaeth yn gorchuddio 1.4 miliwn hectar. Mae eu setliadau, y mae llawer ohonynt wedi eu diogelu’n gyfreithiol, yn poblogi’r coedwigoedd. Fodd bynnag, mae’r coedwigoedd amgylchynol yr un mor bwysig ac yr un mor ddwfn yn eu diwylliant a’u hynafiaeth, ac rydym yn gweithio gyda FPP a gyda’r Wapichan i geisio diogelu’r coedwigoedd glaw trofannol hyn. Darllenwch fwy yma.

Kenya

Y trydydd o brosiectau FPP, y tro hwn yn nwyrain Affrica. Hen lwyth ydy Ogiek sy’n byw ar Fynydd Elgon. Mae eu tiroedd dan fygythiad gan Wasanaeth Coedwig Kenya, sydd yn troi’r llwyth Ogiek allan o’u tir hynafol yn enw ‘cadwraeth’. Y gwir amdani yw, oni bai bod y llwyth Ogiek yn meddiannu’r tir hwn, bydd yn dod yn agored i ddatgoedwigo a photsio. Mae wedi cael ei brofi dro ar ôl tro – yn benodol yn achos y llwyth hwn – bod pan fo pobl frodorol yn byw ar y tir, bod cyfraddau datgoedwigo yn is. Y rheswm am hyn yw oherwydd y berthynas symbiotig rhwng y cymunedau sy’n byw yn y goedwig a’u coedwigoedd. Darllenwch fwy yma.

 

I gyfrannu  a dangos eich cefnogaeth i’n prosiectau coedwigoedd gallwch gyfrannu yma. Neu os yr ydych yn dymuno cyfrannu i brosiect arbennig, gallwch wneud hynny drwy gyfrwng eu tudalen brosiect.

 


Tweet Rhannwch ar Facebook