A Spring in our step this March! Update from Size of Wales

Posted on

Cymraeg isod

image

Boy oh boy March has been a busy Month for Size of Wales! Firstly came Climate Week and St David’s Day, last week the Wales for Africa International Development Summit and the UN’s International Day of Forests! And now Size of Wales celebrate our birthday!

Size of Wales is 4 years old, and we’ve done a lot in those four years! It’s also been a year since we celebrated reaching our initial £2m target and helped to protect an area of rainforest the size of Wales! To mark all of this we’re having an online party! A few of our friends and partners have joined our celebrations – check it out.

On top of all this, we want to celebrate you the supporter – after all, you are the ones having bake sales, dress down days and countless other fun activities to raise money for forests.

Thanks to your support, in the last six months we’ve sent £108,446.85 to our projects – that’s a lot of cash doing a lot of good, so thank you!

Now, we’re really pleased to announce that you can sign up to regular giving to rainforests. We’ve had requests in the past from our keen supporters, so now, make life easy and sign up to support forests frequently without thinking about it!

Remember every penny you give is doubled by our match fund, and with our core costs covered, 100% of your donation goes to our forest projects.

Find out how to give regularly to rainforests here.

Mawrth prysur i Maint Cymru!

Bu Mawrth yn fis gwirioneddol brysur i Maint Cymru! Yn gyntaf cafwyd Wythnos yr Hinsawdd a Dydd Gŵyl Dewi, yr wythnos ddiwethaf cynhaliwyd Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru o Blaid Affrica a Diwrnod Rhyngwladol Coedwigoedd y Cenhedloedd Unedig! A nawr mae Maint Cymru yn dathlu ein pen-blwydd!

Mae Maint Cymru yn 4 oed, ac rydym wedi cyflawni llawer yn y pedair blynedd hynny! Mae hefyd yn flwyddyn ers i ni ddathlu cyrraedd ein targed cychwynnol o £2 filiwn gan helpu i ddiogelu ardal o goedwig law yr un maint â Chymru! I ddathlu’r llwyddiannau hyn rydym yn cael parti ar-lein! Mae rhai o’n ffrindiau a’n partneriaid wedi ymuno yn ein dathliadau – edrychwch drosoch eich hun.

Ar ben hyn oll, rydym am eich dathlu chi, ein cefnogwyr – wedi’r cyfan chi sydd wedi cynnal digwyddiadau i werthu cacennau, diwrnodau gwisgo’n anffurfiol a llond gwlad o weithgareddau difyr eraill i godi arian ar gyfer y coedwigoedd.

Diolch i’ch cefnogaeth chi dros y chwe mis diwethaf rydym wedi anfon £108,446.85 i’n prosiectau – mae hynny’ n llawer iawn o arian sy’n gwneud llawer iawn o ddaioni. Felly diolch yn fawr i chi!

Nawr, mae’n bleser gennym gyhoeddi y gallwch gofrestru i gyfrannu’n rheolaidd i’r coedwigoedd glaw. Mae rhai o’n cefnogwyr brwd wedi gofyn am gael gwneud hyn yn y gorffennol, felly nawr, hwyluswch bethau trwy gofrestru i gefnogi’r coedwigoedd glaw yn rheolaidd heb orfod meddwl am y peth!

Cofiwch y bydd pob ceiniog a roddwch yn cael ei dyblu gan ein cronfa arian cyfatebol, a gan bod ein costau craidd wedi’u talu, bydd 100% o’ch rhodd yn mynd tuag at ein prosiectau coedwigol.

Dysgwch ragor am sut i wneud cyfraniadau rheolaidd i’r coedwigoedd glaw.


Tweet Share on Facebook