Month: January 2013

Uchafbwyntiau Hydref 2012

Uchafbwyntiau Hydref 2012

Wel, mae hi bron yn 3 mis ers ein Diwrnod Gwyrdd, a dim ond nawr mae pethau’n dechrau dychwelyd i’w trefn arferol yn swyddfa Maint Cymru! Roedd pob un ohonom ar ben ein digon o weld ymateb pobl o bob cwr o Gymru. Hyd yma, mae Cymru wedi codi £20,000 drwy’r Diwrnod Gwyrdd. Bydd hyn yn cael […]

Plannu Perllannau a helpu’r newynog

Plannu Perllannau a helpu’r newynog

Rydym wedi bod yn plannu coed ffrwythau ar leiniau llysiau nas defnyddir yn ddigonol ac mewn gerddi cymunedol yn Addis Ababa, Ethiopia am y saith mlynedd ddiwethaf. Ethiopia yw un o wledydd tlota’r byd, ac mae’n dioddef lefelau eithriadol o uchel oanniogelwch bwyd; amcangyfrifir bod 49% o’r boblogaeth yn dioddef o ddiffyg maeth. Gall un goeden afalau ddarparu hyd at […]

Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn ennill gwobr “Tîm Maint Cymru”

Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn ennill gwobr “Tîm Maint Cymru”

Mae staff Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd cadwraeth a bioamrywiaeth, ac o’r angen i ni feddwl ar raddfa fyd-eang, yn hytrach nag ar raddfa leol a chenedlaethol yn unig. Mae newid hinsawdd yn ffaith, ac rydym yn awyddus i “wneud ein rhan”, nid yn unig drwy seiclo mwy a phrynu’n lleol, ond hefyd […]

Cyfle i fod yn un o Ysgolion Maint Cymru

Cyfle i fod yn un o Ysgolion Maint Cymru

Nid dim ond cwmnïau a chymunedau sy’n ymwneud â gwaith Maint Cymru. Mae ysgolion ledled Cymru wedi bod yn dysgu am bwysigrwydd coedwigoedd glaw, ac maent yn gweithredu i frwydro yn erbyn newid hinsawdd; Cafodd 40 o ysgolion hwyl ar y Diwrnod Gwyrdd, ac fe godwyd dros £6,000! Drwy weithio gyda Techniquest, Opera Canolbarth Cymru, […]

Planting Orchards & helping the hungry

Planting Orchards & helping the hungry

We’ve been planting fruit trees on underused vegetable plots and in community gardens in Addis Ababa, Ethiopia for the last seven years. Ethiopia is one of the poorest countries on earth with astonishingly high levels of food insecurity; it is estimated that 49% of the population suffers malnourishment. A single apple tree can provide up to 100kg of fruit in just one […]

Autumn 2012 Highlights

Autumn 2012 Highlights

Well, it’s nearly 3 months since Go Green Day and we at Size HQ are still only just getting back to normality! Everyone here was absolutely delighted and overwhelmed by the response from people across our nation. To date, Wales raised £20,000 on Go Green Day which, once doubled by our partners, means £40,000 will be going […]

CCW staff win “Team Size” prize

CCW staff win “Team Size” prize

Staff at Countryside Council for Wales (CCW) are very aware of the importance of conservation and biodiversity, and that we should be thinking not just at a local or national scale, but globally. Climate change is a reality, and we are keen to “do our bit”, not just by cycling more and buying locally, but also in […]

Become a Size of Wales School

Become a Size of Wales School

It’s not just companies and communities that are getting involved with Size of Wales. Schools across Wales have been learning about the importance of rainforests and are taking action to combat climate change; 40 schools had fun on Go Green Day and raised over £6,000! Working with Techniquest, Mid Wales Opera, Keep Wales Tidy and […]