Month: September 2012

Partner of the month: Good Energy

Partner of the month: Good Energy

by Charmaine Coutinho, Good Energy. Protecting our rainforests is critical to counteracting man-made CO2 emissions; Good Energy is pleased to be supporting Size of Wales, as like them, our goal is to make a positive difference to climate change. Good Energy sources 100% of its electricity from independent UK renewable generators. We were voted top of the Which? customer satisfaction […]

Partner y mis: Good Energy

Partner y mis: Good Energy

by Charmaine Coutinho, Good Energy. Mae diogelu ein coedwigoedd glaw yn feirniadol i wrthweithio allyriadau dynol C02; mae Good Energyyn falch i gefnogi Maint Cymru, gan yn debyg iddyn nhw ein nod ni yw effeithio newid hinsawdd mewn ffordd bositif. Mae Good Energy yn olrhain 100% o’i drydan o eneraduron adnewyddadwy annibynnol o’r DU. Cawsom ein pleidleisio yn gyntaf […]

Project of the month: Mata Atlântica, Brazil

Project of the month: Mata Atlântica, Brazil

  Jeff Williams and Branwen Niclas of Christian Aid Wales travelled to visit the Guarani community of Tenondé Porã in April 2012. The journey from the heart of Sao Paulo, one of the largest cities in the world, to the village of Tenondé Porã takes little time. We left our hotel as dawn was breaking; Christina from Christian Aid’s […]

Funds for Forests

Funds for Forests

£1,327,760 raised so far is amazing news hot off the press! We now have £672,240 to secure to reach our target of £2m to help protect 2m hectares of tropical forest – the size of Wales. Together, can we do it before the end of 2012? Supporting charities have certainly been raising significant amounts of […]

WIN prizes on Go Green Day, Fri 19 Oct 2012

WIN prizes on Go Green Day, Fri 19 Oct 2012

Ever fancied a private comedy gig in the comfort of your own home with all your friends, family and some of the best Welsh comedians on the circuit? Ever dreamt of spending the night on a remote island with a loved one? There are fantastic prizes to be won and much fun to be had […]

Cyllid i’r Coedwigoedd

Cyllid i’r Coedwigoedd

Y newyddion diweddaraf yw ein bod wedi codi £1,327,760 hyd yma! Nawr mae angen i ni godi £672,240 i gyrraedd ein nod o £2m i helpu i ddiogelu 2m hectar o goedwig drofannol – yr un maint â Chymru. Gyda’n gilydd, a fedrwn wneud hynny cyn diwedd 2012? Mae’r elusennau sy’n ein cefnogi wedi bod […]

ENILLWCH wobrau ar y Diwrnod Gwyrdd, dydd Gwener 19 Hydref 2012

ENILLWCH wobrau ar y Diwrnod Gwyrdd, dydd Gwener 19 Hydref 2012

Ydych chi erioed wedi ffansïo cael noson gomedi yn eich cartref eich hun gyda’ch holl ffrindiau, eich teulu a rhai o ddigrifwyr gorau Cymru? Ydych chi erioed wedi breuddwydio am dreulio noson ar ynys anghysbell gyda rhywun arbennig? Mae yna wobrau ardderchog i’w hennill, a llawer o hwyl i’w gael ar Ddiwrnod Gwyrdd 2012. Ar ddydd Gwener 19 […]

Prosiect y mis: Mata Atlântica, Brasil

Prosiect y mis: Mata Atlântica, Brasil

Teithiodd Jeff Williams a Branwen Niclas, Cymorth Cristnogol Cymru i ymweld â’r gymuned Warani yn Tenondé Porã yn Ebrill 2012. Nid yw’r siwrne o galon Sao Paulo, un o’r dinasoedd mwyaf yn y byd, i bentref Tenondé Porã yn cymryd fawr o amser. Gadawon ni ein gwesty gyda’r wawr; Christina o swyddfa Cymorth Cristnogol ym Mrasil, Carolina o CPI, […]

Isadeiledd, cerbydau Land Rover a hipopotamysau pigmi – diweddariad o goedwig Gola

Isadeiledd, cerbydau Land Rover a hipopotamysau pigmi – diweddariad o goedwig Gola

Ar ôl misoedd o waith caled, brwydro yn erbyn glawogydd cynnar a gorfod dibynnu ar ffyrdd hynod wael di-darmac, mae’r tîm wedi ennill ei ras yn erbyn y cloc: mae adeiladau’r pencadlys ym Mharc Cenedlaethol Coedwig Law Gola wedi’u cwblhau. Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud, ond mae’r hanfodion i gyd yno’n barod, gan […]

Infrastructure, land rovers & pygmy hippos- update from the Gola forest

Infrastructure, land rovers & pygmy hippos- update from the Gola forest

After months of hard work, fighting early rains and having to rely on extremely bad unsurfaced roads, the team has won its race against the clock: the headquarters buildings at the Gola Rainforest National Park are completed. The final touches are being made but all the basics are already there, including electricity and water. This […]