Join us!

Cymraeg Isod

We are seeking a Director to plan and implement an ambitious three year programme that will deepen and widen Size of Wales’ contribution to mitigating climate change and to education.

The Director will also be responsible for day-to-day management of the Size of Wales charity and Limited Company as well as a managing a small team. The team currently includes: a support officer (full-time), assistant director of fundraising (part-time) and education programme coordinator (part-time); consultants include a financial controller, a fund-raiser and a website manager. Size of Wales also has a strong group of regular volunteers.

The successful candidate will have a compelling blend of relevant topic, sector and fund-raising experience and qualifications, strategic vision, a proven ability to lead and excellent communications skills.

Salary is in the range £35,000 to £40,000 p.a., dependent on experience, and is subject to annual review. Initial contract period is three years, subject to annual review. A generous package of benefits includes a 6% pension contribution, 30 days annual leave including bank holidays and flexible working hours policy.

A detailed job description and an outline of the application process is available here. Applications by letter and supporting CV to [email protected] (please put ‘Director, Size of Wales and your name’ in the subject line.)

All enquiries will be treated in strict confidence.

Closing date for applications is April 10th 2017, 12pm.

 

Cyfarwyddwr, Maint Cymru, hyd at £40mil

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr i gynllunio a rhoi rhaglen dair blynedd uchelgeisiol ar waith a fydd yn cryfhau ac ehangu cyfraniad Maint Cymru wrth liniaru newid hinsawdd a’i gyfraniad at addysg.

Bydd y Cyfarwyddwr yn gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd elusen a Chwmni Cyfyngedig Maint Cymru ynghyd â rheoli tîm bach.  Ar hyn o bryd mae’r tîm yn cynnwys; swyddog cefnogol (llawn amser), cyfarwyddwr cynorthwyol codi arian (rhan amser) a chydlynydd rhaglen addysg (rhan amser); ymhlith yr ymgynghorwyr mae yna reolwr ariannol, godwr arian a rheolwr gwefan. Mae gan Maint Cymru grŵp cryf o wirfoddolwyr rheolaidd hefyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfuniad o brofiad pwnc, profiad yn y sector ac o godi arian a chymwysterau, gweledigaeth strategol a’r gallu wedi ei brofi o arwain ynghyd â sgiliau cyfathrebu gwych.

Bydd y cyflog yn tua £35,000 i £40,000 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad a bydd yn cael ei adolygu yn flynyddol. Cytundeb tair blynedd yw hon yn y lle cyntaf a bydd yn cael ei hadolygu yn flynyddol. Mae pecyn buddion hael yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc a pholisi gweithio oriau hyblyg.

Mae swydd ddisgrifiad manwl ac amlinelliad o’r broses ymgeisio ar gael yma. Ceisiadau drwy lythyr a CV cefnogol i [email protected] (rhowch ‘Cyfarwyddwr, Maint Cymru, eich enw’ yn y pwnc.)

Bydd pob ymholiad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 10fed 2017, 12pm.