Pobl Ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yng nghynhadledd ffug MockCOP

 • anna Harris
 • 14 Tachwedd
 •   Comments Off mae pobl ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yn y gynhadledd ffug COP.

Ddydd Gwener 10th Tachwedd, Tachwedd, cymerodd myfyrwyr yng Nghymru ran yn MockCOP, cynhadledd ffug Model y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd, a gynhaliwyd yn Ty Hywel. Mae'r gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu ar y cyd gan yr elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, ac sydd yn cael ei noddi gan Jenny Rathbone AC, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru, a chyfle i drafod y pwnc newid yn yr hinsawdd.

Rhoddwyd gwlad i dimau bach o fyfyrwyr i’w cynrychioli, fel UDA, y Pilipinas neu Norwy. Wrth nesau at y digwyddiad, ymchwiliodd y timau i sefyllfa'r wlad oedd wedi cael ei rhoi iddynt ar newid yn yr hinsawdd, o'u cyfraniad i'r ‘Green Climate Fund’, i'r peryglon maen nhw’n eu hwynebu yn sgil effeithiau newid yn yr hinsawdd, fel sychder neu lefelau'r môr yn codi.

Nod MockCOP yw cael cynadleddwyr i gytuno ar benderfyniad rhyngwladol ar y pwnc newid yn yr hinsawdd, tebyg i drafodaethau COP23 y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd a gynhelir gan Fiji, ac sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Bonn, yr Almaen. Roedd y pynciau a drafodwyd yn amrywio o ynni glân, amddiffyn coedwigoedd trofannol, rheoli trychineb a sut i ariannu'r materion hyn.

TMeddai Tanya Steele, Prif Swyddog Gweithredol WWF-UK a'r Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, oedd yn llywyddu dros y cenhedloedd a'r sefydliadau oedd yn cael eu cynrychioli ar y diwrnod, "Does dim amheuaeth bod y bobl ifanc hyn wedi gwneud gwaith ymchwil anhygoel ac wedi ei gyfathrebu’n dda iawn. Mae clywed bod gymaint o bobl ifanc yn deall y materion ac yn bwysicaf oll, yn cyflwyno cynigion ar gyfer y dyfodol, wedi creu argraff fawr arnaf.

Parhaodd Tanya "Bydd llawer o’r cynigion yn cael eu cyflwyno gan Gyfarwyddwr Maint Cymru Rita Singh a WWF yn y gynhadledd COP23 yn Bonn yr wythnos nesaf. Rydym yn credu ei bod yn hanfodol bod pobl ifanc yn lleisio eu barnau ar y mater hwn. Eu byd nhw ydy hwn, ac mae ganddynt bob hawl i ofyn inni wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud ein gorau glas i'w ddiogelu iddyn nhw. "

Janie Pridham, Cydlynydd Rhaglen Addysg Maint Cymru "Mae’r gynhadledd yn annog pobl ifanc i gymryd mwy o ddiddordeb mewn newid yn yr hinsawdd a materion gwleidyddol, ac yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o genhedloedd a diwylliannau eraill. Ar ben hynny, mae'n eu hannog i ystyried cyfrifoldeb Cymru, yn lleol ac yn fyd-eang. "

Meddai un disgybl "Mae'r gynhadledd wedi ehangu fy meddylfryd ynghylch newid yn yr hinsawdd a'r angen i weithredu. Mae wedi rhoi cyfle i mi i werthfawrogi’r cymhlethdod o gytuno ar ffyrdd o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd hefyd, a chaniatáu i mi ddatblygu fy sgiliau trafod "

DIWEDD.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch Anna Harris,[E-bost a ddiogelir]/ 02921 320 603

     

Nodiadau i Olygyddion:

 1. Mae delweddau a logo dyraniad uchel ar gael ar gais.
 2. Mae Maint Cymru yn fenter unigryw yng Nghymru, sy’n helpu i amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith Maint Cymru fel rhan o'n hymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd. Mae'r elusen yng Nghaerdydd yn cefnogi ac yn amddiffyn coedwigoedd trofannol yn Affrica a De America.
 3. Mae MockCOP yn cael ei drefnu gan Raglen Addysg Maint Cymru, sydd hefyd yn darparu gweithdai am ddim ar goedwigoedd glaw a newid yn yr hinsawdd i ysgolion ar draws Cymru, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.
 4. Gweledigaeth Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yw bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at greu byd teg a heddychlon. I gyflawni hyn, eu cenhadaeth yw ysbrydoli dysgu a gweithredu ar faterion byd-eang. O'n pencadlys yng Nghaerdydd, rydym yn gweithio gyda phobl o bob oed trwy Gymru ac yn darparu fforwm annibynnol, amhleidiol ar gyfer hawliau dynol, heddwch a chyfiawnder, cynaliadwyedd a datblygu rhyngwladol. Mae cangen ysgol WCIA yn trefnu digwyddiadau ar gyfer dysgwyr, gan gynnwys pencampwriaeth Model y Cenhedloedd Unedig a'r bencampwriaeth dadlau.
  Mae cangen ysgol WCIA yn trefnu digwyddiadau ar gyfer dysgwyr, gan gynnwys pencampwriaeth Model y Cenhedloedd Unedig a'r bencampwriaeth dadlau.
 5. WWF yw un o sefydliadau cadwraethol annibynnol mwyaf y byd, gyda mwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang sy’n weithredol mewn mwy na chant o wledydd. Trwy ein hymwneud â’r cyhoedd, busnesau a llywodraethau, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu byd natur, gan greu atebion i’r problemau amgylcheddol mwyaf difrifol mae ein planed yn eu hwynebu, er mwyn i bobl a natur ffynnu. Cewch wybod mwy am ein gwaith, yn y gorffennol a’r presennol arwwf.org.uk.
 6. Ysgolion sy'n cymryd rhan:
  Ysgol Penglais (Aberystwyth), Ysgol Uwchradd Castell Alun (Sir y Fflint), Howell’s School (Caerdydd), Cardiff Sixth Form (Caerdydd), Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Caerffili), Dyffryn School (Port Talbot), ac Ysgol Gymunedol Llangatwg (Castell-nedd)
 7. Gwledydd a chyrff anllywodraethol sydd yn cael eu cynrychioli yn MockCOP:
  Y Deyrnas Unedig, UDA, Tsieina, Bangladesh, Awstralia, Yr Almaen, India, Haiti, Saudi Arabia, Rwsia, Ynysoedd Philippines, Fiji, Norwy, Oxfam a WWF UK.
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!