Rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru

Diweddariad: Ar ddiwrnod 3 o'i her dydd 5, Craig dioddef anaf anffodus ligament poenus i ei droed a ffêr dde. Mae hyn wedi rhoi gafael ar y rhan sy'n weddill o'i ras, ond dim ond tan Craig wedi gorffwys ac yn cadw'n heini unwaith eto. Byddwn yn rhoi gwybod i chi.
Craig yn hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a rhoddion mae'n dderbyniwyd hyd yn hyn er budd Maint Cymru ac yn ysu i barhau â'i her cyn gynted ag y bo modd.

 

Craig Hughes, yn cymryd ar y gamp anhygoel o redeg ar hyd Cymru i godi arian ar gyfer Maint Cymru. Isod, mae'n ysgrifennu i ni am ei her sydd i ddod:

"Mae fy angerdd yw natur, ond rhedeg yn ail agos. Yn yr ysgol Doeddwn i ddim wedi bod â diddordeb mewn rhedeg o bell. Peidiwch â mynd i mi anghywir, byddwn yn rhoi y cyfan ac yn ei wneud yn iawn ar y cyfan, ond yr wyf yn dod o hyd yn rhedeg i fod mor ddiflas. Ddim yn anymore, fodd bynnag! Ychydig flynyddoedd yn ôl roeddwn angen rhywbeth i feddiannu fy meddwl ac rwyf bellach yn gaeth yn rhedeg. Yn enwedig TRAIL rhedeg lle yr wyf yn cael y cyfle i archwilio a gweld pethau a mynd lleoedd na allwn i fynd os oeddwn mewn car neu ar feic.

Yr wyf yn bennaf yn rhedeg un neu ddau o 10k yn yr wythnos, ond yr wyf yn meddwl, beth y gallaf ei wneud i wthio fy hun? Beth allaf ei wneud a fydd yn cael pobl sydd â diddordeb mewn fy helpu i godi arian ar gyfer achos da?

"Wel, yr wyf wedi penderfynu ar achos yn anad dim - Maint elusen Cymru. Maint Cymru wedi gwasanaethu eu nod gwreiddiol o ddiogelu ardal o goedwig law Maint Cymru ac mae bellach yn dda ar eu ffordd i ddyblu effaith hon drwy ddiogelu 2 miliwn ha arall. Mae'r elusen yn annog pobl cymru i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gymryd camau gweithredu cadarnhaol syml. Maent yn gweithio gydag ysgolion a busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o'r coedwigoedd pwysigrwydd o ran mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

"Mae datgoedwigo a diraddio coedwigoedd y byd yn achosi mwy o allyriadau CO2 na'r holl drafnidiaeth y byd cyfunol (sy'n golygu awyrennau, trenau, ceir, faniau a llongau!). Maint Cymru yn gweithio gyda phrosiectau coedwigoedd yn Affrica a De America i helpu i warchod coedwigoedd trofannol presennol a chefnogi rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd. eu holl brosiectau yn gweithio yn uniongyrchol gyda chymunedau coedwigoedd mewn gwlad. Mae eu prosiectau yn Ne America ar hyn o bryd yn cwmpasu dros 2 miliwn hectar, ac maent yn awr yn anelu i warchod 2 miliwn hectar arall yn Affrica.

"Maint Cymru hefyd yn gweithio gyda phrosiect plannu coed blaenllaw sy'n anelu at blannu 10 miliwn o goed a chynyddu gorchudd coedwig yn Uganda. Mae'r prosiect hwn hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, fel rhan o Planhigion arloesol Llywodraeth Cymru! cynllun. - (Maint Of Wales)

"Gyda her mor enfawr o flaen mi, yr wyf yn awyddus i godi'r safon a chodi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer achos amgylcheddol mawr. Felly rwy'n rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru.

Mae fy nwydau y tu allan i redeg yn cynnwys yr amgylchedd, rygbi a fy mhlant. Wrth feddwl am beth y gallwn ei wneud i nid yn unig yn gwneud fy hun yn falch, ond hefyd fy mhlant, yn rhedeg ar hyd Cymru yn ymddangos fel y dewis rhesymegol.

"Ym mis Mehefin 2017 byddaf yn rhedeg o'r man mwyaf deheuol ein cenedl bendigedig (Rhws, Bro Morgannwg) a cyrraedd yn y rhan fwyaf gogleddol (Llanbadrig, Ynys Môn), gobeithio, heb fod yn fwy na diwrnod 5 yn ddiweddarach. milltiroedd 187 o lawenydd pur. Bydd yn cael ei flinedig, ond rwy'n edrych ymlaen at gymryd mewn rhai golygfeydd gwych.

Rwyf hefyd yn gobeithio i gymryd fy cydymaith Stanley, ci ar draws ffiniau ar y daith hefyd ... mae e'n ei fwy ffit na fi felly gobeithio y bydd yn ysgwyddo'r baich!

Felly, os oes gennych unrhyw geiniogau sbâr, os gwelwch yn dda yn cymryd golwg ar fy tudalen codi arian. Bydd unrhyw beth yn ddiolchgar a bydd pob ceiniog yn mynd i'r elusen ei hun. Maint Cymru hefyd gyfleuster arian cyfatebol gwych felly bydd pob eich rhoddion yn cael eu dyblu cyn cael eu hanfon at y prosiectau coedwig!

Gallwch ddilyn fy broses hyfforddi drwy gyfrwng twitter @187cymru

Thank you!

https://mydonate.bt.com/fundraisers/craighughes1

~~~~~~~~~~

Os cewch eich ysbrydoli gan daith Craig os gwelwch yn dda rhannu ei gyswllt rhodd. Mae pob ceiniog a godir yn mynd at Maint Cymru a bydd yn cael ei gyfateb i gael effaith hyd yn oed yn fwy ar y prosiectau rydym yn eu cefnogi goedwig law.