Zimbabwe: Kariba REDD +

Mae'r prosiect hwn, ar y cyd â Grŵp Pegwn y De yn cael ei leoli yn Lake Kariba, gogledd Zimbabwe. Nod y prosiect yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt gorau yn y byd yn y Coridor arfaethedig Green Zambezi (GZA) gwarchod y bywyd gwyllt, tir a hunan-grymuso pobl leol gyda chyfleoedd busnes thyddynnwr.

Mae'r rhaglen hon yn darparu amrywiaeth o weithdai, gan alluogi cymuned grymuso a hunan-ddibynnol sydd yn gallu amddiffyn eu hamgylchedd a'u bywoliaeth. Mae'r rhain yn cynnwys:
- cynhyrchu dail Moringa
- sefydlu sy'n tyfu'n gyflym planhigfeydd tanwydd-coed
- ffermio cadwraeth
- garddio cymunedol
- cadw gwenyn
- adfywio a chynnal a chadw dyfrdwll
- rheoli tân coedwig

Bydd y gweithgareddau hyn yn arwain at gynnydd o ran cynhyrchu bwyd a diogelwch bwyd ar gyfer y gymuned leol. Bydd y arferion amaethyddol newydd yn cynyddu ffrwythlondeb y pridd ac yn yr un modd osgoi'r angen i symud i ardaloedd gwahanol osgoi datgoedwigo pellach. Bydd y gerddi cymunedol, yn enwedig yn ystod y cyfnodau sych darparu diogelwch bwyd a chynhyrchu. Bydd y dadebru twll turio sicrhau mynediad y gymuned at ddŵr. Ar ben hynny, mae timau gwrth-botsio a fagl adferiad yn darparu rhyddhad mawr ei angen i fygythiadau i fywyd gwyllt lleol.

Bydd yr incwm pellach yn cael ei gynhyrchu, diolch i raglen gwrthbwyso carbon. Hyd yma, mae'r prosiect Kariba wedi atal dros 18 miliwn tunnell o CO2 rhag mynd i mewn i'r atmosffer. Mae hyn wedi'i gyflawni drwy nid yn unig yn diogelu a gwarchod coedwigoedd, ond ym mhob agwedd ar y prosiect, gan gynnwys argaeledd adnoddau tanwydd glanach, ffynonellau bwyd cynaliadwy, a'r gefnogaeth barhaus bywoliaethau cynaliadwy. Drwy brynu credydau carbon drwy'r prosiect Kariba, gall cwmnïau wrthbwyso eu hallyriadau gyda'r wybodaeth nad ydynt yn unig yn helpu'r amgylchedd ond hefyd yn newid bywydau er gwell. Grŵp Pegwn y De yn cynnig gwasanaethau yn y cylch gwrthbwyso carbon cyfan, o helpu cwmnïau i gyfrifo faint y maent yn CO2 allyrru, i greu a rheoli prosiectau, ac i gyhoeddi credydau carbon ardystiedig.

      

      

      

     

 

Partner:hectarau:


747,800


Rhowch i'r ymgyrch hon


Zimbabwe: Kariba REDD +

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• dirywiad Coedwig oherwydd y cynhaeaf coed ar gyfer coginio
• colli Coedwig a achoswyd gan danau gwyllt yn ystod y tymor sych
• prinder bwyd mewn ardaloedd lle nad gerddi cymunedol a thyllau turio yn bodoli eto
• cynaeafu coed ar gyfer halltu tybaco


Llwyddiannau:


• Mae mwy na 785,000 hectar o goedwigoedd fel newydd a bywyd gwyllt endemig wedi cael ei gadw
• clinigau wedi'u targedu wedi cael eu gwella trwy ddarparu cyfleusterau sylfaenol, stocio cyffuriau a rhwymynnau a rhoi cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr iechyd
• Mwy na cymorthdaliadau ffioedd ysgolion 100 wedi bod ar gael ar gyfer y chwartel tlotaf y boblogaeth
• Bywoliaeth ar gyfer cymunedau lleol wedi gwella, gan gynnwys diogelwch bwyd, oherwydd y gweithgareddau prosiect gweithredu fel amaethyddiaeth cadwraeth, gerddi cymunedol, cadw gwenyn, sefydlu / dadebru o dyllau turio a rheoli tân, ymhlith eraill
• cyfleoedd cyflogaeth uniongyrchol wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer pobl leol ar gyfer gweithrediadau prosiect fel sgowtiaid cymunedol, staff ar gyfer mesurau atal tân a chynnal a chadw pwmp dŵr