Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

Mae coedwigoedd Kenya arfordirol yn gyfoethog mewn adnoddau naturiol ac fel y cyfryw wedi dod yn hotspot fioamrywiaeth o bwysigrwydd byd-eang. Y Dwyrain Affrica Coedwig Arfordirol o dan fygythiad o torri coed yn anghyfreithlon, tanau, amaethyddiaeth, a chynhyrchu golosg anghynaliadwy. Gydnabod fel blaenoriaeth cadwraeth, gweddillion coedwig fechan sy'n rhan o'r Coedwigoedd Arfordirol Dwyrain Affrica yn cwmpasu llai na 2% o gyfanswm arwynebedd tir y rhanbarth hyd yn cynnwys lefelau rhyfeddol o fioamrywiaeth. Mae'r coedwigoedd arfordirol hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y ddal a storio carbon a gwella gwydnwch lleol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Mae nifer fawr o blanhigion ac anifeiliaid sy’ n byw yma i’ w cael yn unman arall ar y ddaear. Mae’ r rhywogaethau endemig yn cynnwys "bush babies", mangabey yr afon Tana a mwnci colobus coch Zanzibar. Mae’ r safana o amgylch y goedwig yn gartref i rai o’ r anifeiliaid mawr sy’ n wynebu’ r bygythiad mwyaf Affrica, gan gynnwys yr eliffant a rhino.

Mae coedwigoedd Dwyrain Affrica hefyd yn darparu sylfaen hanfodol i'r bywoliaeth a gweithgareddau economaidd a chymdeithasol-ddiwylliannol lluosog o boblogaeth o fwy na 3 miliwn, ac fel llawer o goedwigoedd eraill, mae wedi a gwerth diwylliannol pwysig i'r gymuned. Mae'r coedwigoedd ac mae pobl yn hanesyddol ac yn ysbrydol rhwymo.

Bydd y prosiect hwn yn mynd i'r afael ag achosion cychwynnol o datgoedwigo yn bennaf, ac i fynd i'r afael â chadwraeth coedwigoedd fel rhan o ddull ecosystem ar draws Kenya arfordirol. Gyda'n partneriaid, WWF, bydd Maint cyllid Cymru yn mynd tuag at sicrhau diogelwch ecolegol o feysydd blaenoriaeth ac adnoddau naturiol cyfoethog yn Kenya arfordirol i natur, pobl a'r economi drwy wella rheolaeth goedwig, gwella bywoliaethau lleol drwy busnes cynaliadwy, plannu coed, a gan alluogi pobl i fyw â'r goedwig mewn ffordd llai dinistriol. Bydd y prosiect hefyd yn Ddiogel yn amgylcheddol ac arferion amaethyddol a physgota a systemau cynhyrchu cymdeithasol cynaliadwy.


 


bygythiadau:


• Clirio coedwigoedd ar gyfer amaethyddiaeth, deunyddiau adeiladu ac i gynhyrchu tanwydd gan gynnwys golosg
• Prosiectau isadeiledd sydd wedi'i gynllunio'n wael


Llwyddiannau:


• 6,000 o goed wedi'i phlannu
• Camau cadarnhaol i leihau gwrthdaro dynol-bywyd gwyllt (gan gynnwys ffosydd anifeiliaid a phlannu chilli)
• Llywodraethau lleol (Kwale & Kilifi) yn cynyddu buddsoddiad mewn gwaith cadwraeth.
• Cynnydd sylweddol mewn ymdrechion i ddiogelu safleoedd sanctaidd Aweer
• Llais aelodau'r gymuned leol yn cael ei glywed mewn cyfarfodydd rheoli lleol a chenedlaethol
• Freshwater ecosystemau daearol / morol / sicrhawyd a phoblogaethau rhywogaethau bywyd gwyllt o flaenoriaeth mewn mannau targed yn sefydlog / cynyddu.

hectarau:


737,978


Partner:camau bach - effaith fawr