Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

Mae coedwigoedd Kenya arfordirol yn gyfoethog mewn adnoddau naturiol ac fel y cyfryw wedi dod yn fan poeth bioamrywiaeth o bwysigrwydd byd-eang. Gydnabod fel blaenoriaeth cadwraeth, gweddillion coedwig bach sy'n ffurfio coedwigoedd arfordirol Dwyrain Affrica yn cwmpasu llai na 2% o gyfanswm arwynebedd tir y rhanbarth hyd yn cynnwys lefelau rhyfeddol o fioamrywiaeth. Mae'r coedwigoedd arfordirol hefyd yn chwarae rhan bwysig o ran storio carbon a gwella gwytnwch lleol i effaith y newid yn yr hinsawdd. Mae'r goedwig arfordirol Dwyrain Affrica o dan fygythiad o torri coed yn anghyfreithlon, tanau, datblygiad cynllunio'n wael a chynhyrchu golosg anghynaliadwy.

Mae coedwigoedd Dwyrain Affrica darparu sylfaen hanfodol i'r bywoliaeth a gweithgareddau economaidd a chymdeithasol-ddiwylliannol sy'n gwasanaethu poblogaeth o fwy na 3 miliwn. Mae cymunedau lleol yn dibynnu'n fawr ar yr adnoddau naturiol a ddarperir gan y coedwigoedd, cefnforoedd a llynnoedd dŵr croyw, gan gynnwys pysgota, amaethyddiaeth a thwristiaeth. Ar ben hynny, fel gyda llawer o gymunedau eraill yn annedd goedwig, mae ganddo werth diwylliannol pwysig i'r gymuned. Mae'r coedwigoedd ac mae pobl yn hanesyddol ac yn ysbrydol rhwymo.

Ar ôl sefydlu partneriaeth ag WWF ar gyfer y prosiect hwn, rydym yn anelu at fynd i'r afael â'r bygythiadau a berir i'r maes hanfodol o dir drwy wella arferion rheoli i sicrhau ecosystemau allweddol, gan leihau gweithgaredd anghyfreithlon a dylanwadu'n gadarnhaol ar ddatblygiad. Rydym yn helpu i greu'r capasiti ar gyfer cymunedau lleol i helpu i reoli eu hamgylchedd a helpu i arallgyfeirio bywoliaeth, lleihau pwysau tlodi, a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol tra'n sicrhau cyfle cyfartal i ddynion a merched.

Bydd y prosiect hwn yn mynd i'r afael ag achosion cychwynnol o datgoedwigo yn bennaf ac i helpu i warchod coedwigoedd. Maint cyllid Cymru yn mynd tuag at sicrhau diogelwch ecolegol o feysydd blaenoriaeth ac adnoddau naturiol cyfoethog yn Kenya arfordirol i natur, pobl a'r economi drwy wella rheolaeth goedwig, gwella bywoliaethau lleol drwy busnes cynaliadwy, plannu coed, a galluogi pobl i fyw yn a o'r goedwig mewn ffordd llai dinistriol. Bydd y prosiect hefyd yn sicrhau amgylchedd ac arferion amaethyddol a physgota a systemau cynhyrchu cymdeithasol cynaliadwy.


      

      

      

 

Partner:hectarau:


737,978


Rhowch i'r ymgyrch hon


Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• Clirio coedwigoedd ar gyfer amaethyddiaeth, deunyddiau adeiladu ac i gynhyrchu tanwydd gan gynnwys golosg
• Prosiectau isadeiledd sydd wedi'i gynllunio'n wael


Llwyddiannau:


• 6,000 o goed wedi'i phlannu
• Camau cadarnhaol i leihau gwrthdaro dynol-bywyd gwyllt (gan gynnwys ffosydd anifeiliaid a phlannu chilli)
• Llywodraethau lleol (Kwale & Kilifi) yn cynyddu buddsoddiad mewn gwaith cadwraeth.
• Cynnydd sylweddol mewn ymdrechion i ddiogelu safleoedd sanctaidd Aweer
• Llais aelodau'r gymuned leol yn cael ei glywed mewn cyfarfodydd rheoli lleol a chenedlaethol
• Freshwater ecosystemau daearol / morol / sicrhawyd a phoblogaethau rhywogaethau bywyd gwyllt o flaenoriaeth mewn mannau targed yn sefydlog / cynyddu.