Y Congo: Diogelu Conkouati Douli Parc Cenedlaethol

Lle mae'r goedwig yn cwrdd â'r môr: Parc Cenedlaethol Conkouati-Douli. CNDP yw'r maes mwyaf ecolegol amrywiol yng Ngweriniaeth Congo, yn ymestyn o arfordir yr Iwerydd i fynyddoedd mewndirol a Savannah. Cynefinoedd yn cynnwys traethau, mangroves, lagwnau, a llynnoedd mewndirol amgylchynu gan gadwyn mynydd gyda goedwig drofannol trwchus.

Efallai ei fod yn yr unig barc yn y byd lle gallwch ddod o hyd eliffantod, gorilod, tsimpansî, llewpardiaid a byfflo ger cefngrwm a orca morfilod, crwbanod môr, dolffiniaid a manatees fewn cynefinoedd hynod ecolegol amrywiol, gan gynnwys; traethau, mangroves, lagwnau, llynnoedd mewndirol a chadwyn mynyddoedd gyda goedwig drofannol trwchus. Mae llawer o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid hyn mewn perygl difrifol.

pobl 7,000 yn byw yn neu o gwmpas y parc cenedlaethol yn 30 pentrefi ar wahân ac yn dibynnu ar y coedwigoedd am eu bywoliaeth trwy bysgota, amaethyddiaeth a hela. Mae'r prosiect hwn yn gweithio gyda'r gymuned leol i sicrhau diogelwch tymor hir bioamrywiaeth CDNP drwy ddatblygu rheoli adnoddau'n gynaliadwy ac ymgysylltu â'r gymuned. Cynnig ffynonellau eraill o refeniw ac agweddau protein yn gwella tuag at y Parc ac yn dissuading y boblogaeth rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau diraddiol anghyfreithlon.

Un ffordd y gwneir hyn drwy wella technegau pysgota i leihau'r ddibyniaeth ar cig anifeiliaid y gwylltir. Yr incwm cymunedol hefyd yn cael ei wella trwy micro-brosiectau megis hwsmonaeth anifeiliaid, amaethyddiaeth, garddwriaeth, amaeth-goedwigaeth yn ogystal âcynllun eco-dwristiaeth tra rhaglen addysg yn helpu i godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc.

Mae'r Prosiect, mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Cadwraeth Bywyd Gwyllt (WCS), yn adeiladu ar raglenni addysg ac ymwybyddiaeth mewn ysgolion a chymunedau, gan arwain hyfforddiant cymunedol hyrwyddo systemau a dosbarthu cronfeydd datblygu pentref llywodraethu a rheoli effeithiol.

      

      

      

      

Partner:hectarau:


285,000


Rhowch i'r ymgyrch hon


Y Congo: Diogelu Conkouati Douli Parc Cenedlaethol

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• Mynediad hawdd rhwng CDNP a Pointe Noire yn gadael CDNP agored i ecsbloetio adnoddau naturiol yn anghynaliadwy
• Gydag ychydig o gyfleoedd incwm hyfyw poblogaethau lleol tlawd yn hawdd perswadio i ymgymryd ecsbloetio o'r fath
• potsio anghyfreithlon i ifori a llwyn-gig
• pysgodfeydd diwydiannol anghyfreithlon
• cloddio anghyfreithlon / echdynnu mwynau
• gweithgareddau logio anghyfreithlon yn bygwth i gynyddu diraddio goedwig, cyfrannu fwyaf at allyriadau yng Ngweriniaeth Congo


Llwyddiannau:


• Sefydlu cartref eco-dwristiaeth i greu incwm
• 40 eco-gardiau a gyflogir
• CDNP parhau i fod yn lloches i eliffantod
• Uned troseddau bywyd gwyllt wedi'i sefydlu
• Pysgodfeydd cynllun cydweithredol a sefydlwyd ar gyfer defnydd o adnoddau cynaliadwy
• timau addysg amgylcheddol llawn amser sy'n canolbwyntio ar addysg amgylcheddol a sut i wneud gweithgareddau cynhyrchu incwm yn fwy trawiadol
• toiledau cyflogi 30 yn monitro traeth (gan gynnwys 2 pob tîm merched) o bentrefi lleol, gan ddarparu incwm lleol a rhoi cyfranogiad uniongyrchol mewn cadwraeth CDNP cymunedau