Diogelu Parc Cenedlaethol Conkouati Douli

Lle mae’r goedwig yn cwrdd â’r môr: Mae Conkouati-Douli yn barc cenedlaethol yng Nghongo Brazzaville. Coedwig law ydyw’n bennaf ond mae hefyd yn cynnwys gwarchodfa forol. Efallai mai dyma’r unig barc yn y byd lle gallwch weld yr eliffant, gorila, tsimpansî, llewpard a byfflo ger llaw'r morfil cefngrwm a’r orca, crwban y môr, y dolffin a'r morfuwch. Mae llawer o'r rhywogaethau hyn mewn perygl difrifol.

Mae 7,000 o bobl yn byw tu fewn neu wrth ymyl y parc cenedlaethol ac yn dibynnu ar y goedwig am eu bywoliaeth trwy bysgota, amaethyddiaeth a hela. Mae'r prosiect hwn yn gweithio gyda'r gymuned leol i reoli'r goedwig a'i adnoddau mewn ffordd gynaliadwy. Un ffordd y gwneir hyn yw trwy wella technegau pysgota i leihau'r ddibyniaeth ar anifeiliaid gwyllt. Mae'r prosiect hefyd yn gwella incwm y gymuned trwy gynllun eco-dwristiaeth tra mae rhaglen addysg yn helpu i godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc.


bygythiadau:


• Lladd anifeiliaid gwyllt anghyfreithlon ar gyfer ifori a chig
• Logio a mwyngloddio anghyfreithlon
• Pysgodfeydd diwydiannol anghyfreithlon


Llwyddiannau:


• Sefydlu cartref eco-dwristiaeth i greu incwm
• 10 swyddog-eco ychwanegol wedi'u cyflogi
• Yn parhau i fod yn lloches i eliffantod
• Uned troseddau bywyd gwyllt wedi'i sefydlu
• Technegau pysgota cynaliadwy wedi'i fabwysiadu
• Addysg amgylcheddol i aelodau ifanc y gymuned ifanc

hectarau:


285,000


Partner:camau bach - effaith fawr