CHA: Cymunedau cefnogi gorilaod a choedwigoedd

Mae hanner y coedwigoedd trofannol Affrica eistedd o fewn y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC). Mae'r coedwigoedd yn gartref i nifer o rywogaethau a geir yn unman arall yn y byd, gan gynnwys Gorilla y Grauer a'r paun Congo. Trawiadol 17 biliwn tunnell fetrig o garbon yn cael ei gynnal yn y coedwigoedd hyn, dyna tua 8% o gyfanswm siop coedwigoedd y byd.

Mewn ymgais i ddiogelu coedwigoedd helaeth a gwerthfawr hyn, mae'r prosiect hwn yn cefnogi dau cronfeydd wrth gefn a arweinir gan y gymuned (REGOLU - Gwarchodfa de Gorilles de Lubutu a REGOMUKI - Gwarchodfa de Gorilles de Mukingiti & Kingombe) ar waith. Mae'r trenau prosiect ac arfogi aelodau o'r cymunedau sy'n byw yn ac o gwmpas y coedwigoedd i ddod timau bio-monitro'r cronfeydd wrth gefn '. Mae'r timau hyn yn patrolio'r coedwigoedd monitro cyflwr coedwigoedd a phoblogaeth / iechyd yr anifeiliaid sy'n byw yno. Maent hefyd yn monitro gweithgarwch anghyfreithlon. Yn 2016 yn unig, maent yn datgymalu maglau 1,612, dinistrio 129 gwersylloedd anghyfreithlon ac smokehouses 100. Mae hyn yn chwarae rhan hanfodol wrth warchod y coedwigoedd ac yn gyfartal, yn cynhyrchu incwm ar gyfer y cymunedau tlawd yn hynod.

Fel cynifer o gymunedau goedwig-annedd yn dibynnu ar y coedwigoedd hyn am eu bywoliaeth, mae'n hanfodol i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd bywoliaethau cynaliadwy a chadwraeth coedwigoedd. Mae'r prosiect yn cefnogi hyn drwy gyflwyno gweithdai i ysgolion, gan ofyn y cwestiwn 'pam yr ydym yn gwarchod natur?' Mae dros 200 blant ysgol wedi cael eu cyrraedd trwy weithdai hyn hyd yn hyn, gan sicrhau dealltwriaeth ar y pwnc hwn o oedran cynnar.

stofiau tanwydd yn effeithiol wedi cael eu hadeiladu mewn cartrefi teulu i gyd o amgylch y cronfeydd wrth gefn - 225 hyd yn hyn. Mae'r stofiau grym i'r gymuned ac yn eu galluogi i fod yn fwy cynaliadwy. Yn flaenorol, byddai teuluoedd wedi eu defnyddio, ar, basgedi 4 cyfartalog o bren tân mewn wythnosau 2.5, bydd yr un faint yn awr ddiwethaf wythnosau 4. Mae hyn yn lleddfu uniongyrchol y pwysau ar y goedwig i ddarparu. Mae'r stofiau gwasanaethu taliadau bonws ychwanegol o allyrru mwg llai niweidiol (lleihau salwch) a difrodi'r potiau llai coginio (gan ryddhau incwm). Yn yr un modd, mae'n golygu nad oes ganddynt y merched y pentref i dreulio cymaint o amser nôl coed tân, neu gario llwythi trwm o'r fath, felly yn lle y gallant ganolbwyntio ar tueddu eu meysydd neu weithgareddau cartref.

      

   

      

      

 

Partner:hectarau:


260,000


Rhowch i'r ymgyrch hon


CHA: Cymunedau cefnogi gorilaod a choedwigoedd

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• Cymunedau byw mewn tlodi eithafol
• ehangu amaethyddol a da byw pori
• arferion gwael amaethyddol (slaes a llosgi) wedi'i ddilyn gan gylchdroi cnydau gwael
• Mwyngloddio
• Masnach anghyfreithlon o gig gwyllt
• Logio masnachol
• Mae datgoedwigo a sathru golygu perygl o ddiflannu ar gyfer llawer o rywogaethau endemig
• Cynnydd mewn masnach anghynaliadwy mewn cynhyrchion adnoddau naturiol


Llwyddiannau:


• Mae 75 stof effeithlon wedi gostwng y galw am goed tân
• Bydd prosiectau 3 bywoliaethau cynaliadwy yn cynyddu incwm y cartref a lleihau dibyniaeth ar y cronfeydd wrth gefn goedwig
timau patrolio'r cronfeydd wrth gefn datgymalu maglau 1,612 • Bio-monitro a dinistrio gwersylloedd anghyfreithlon 129 2016 yn ei ben ei hun
• treialu cynllun credyd Micro, ariannu gweithgareddau bywoliaeth gynaliadwy
• 240 plant gyrraedd mewn gweithdai codi ymwybyddiaeth ar y pwnc cadwraeth coedwigoedd