Uganda: 10 Miliwn Coed

Helpwch blannu 10 miliwn o goed!

Nod y prosiect yw planhigion 10 miliwn o goed yn yr ardal datgoedwigo hynod o Mbale yn Nwyrain Uganda. Bydd y coed leddfu tlodi, ac yn helpu cymunedau i addasu i'r newid yn yr hinsawdd a diogelwch bwyd. Bydd y coed yn darparu cyflenwadau cynaliadwy o fwyd, tanwydd a lloches, yn ogystal â incwm gwell. Byddant hefyd yn amddiffyn pobl leol rhag effeithiau erydiad pridd a achosir gan ddatgoedwigo, sy'n gallu arwain at dirlithriadau marwol.

Mae cymunedau eisoes yn teimlo effaith newid hinsawdd drwy lifogydd eithafol, sychder a stormydd cenllysg. Mae'r prosiect hwn yn codi ymwybyddiaeth o fanteision plannu coed ac yn cefnogi cymunedau i fynd i'r afael ag effeithiau newid hinsawdd.

Mae'r prosiect hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru drwy cynllun Plant! Llywodraeth Cymru.


bygythiadau:


• Digwyddiadau tywydd difrifol fel llifogydd, sychder a stormydd cenllysg.
• Tirlithriadau a achosir gan ddatgoedwigo ar lethrau.
• Torri coed anghyfreithlon.


Llwyddiannau:


• Mae dros 4 miliwn o goed eisoes wedi’i phlannu
• Cefnogi 5 grŵp cydweithredol coffi
• Gweithio gyda dros 1,600 o deuluoedd mewn 30 pentref
• Prosiect 'Goleudy' y Cenhedloedd Unedig (yn ystod COP17)


Partner Lleol:camau bach - effaith fawr