Uganda: 10 Miliwn Coed

Helpwch blannu 10 miliwn o goed!

Nod y prosiect yw planhigion10 miliwn o goedyn yr ardal datgoedwigo hynod o Mbale yn Nwyrain Uganda.

Bydd y coed yn lliniaru'r pwysau roi ar bobl a'r adnoddau a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Yn benodol, byddant yn darparu cyflenwadau cynaliadwy o fwyd, tanwydd a lloches, yn ogystal â gwell incwm, lliniaru tlodi. Byddant hefyd yn diogelu cymunedau lleol rhag effeithiau erydiad pridd a achosir gan ddatgoedwigo, sy'n gallu arwain at dirlithriadau marwol.

Mae cymunedau eisoes yn teimlo effaith newid hinsawdd drwy lifogydd eithafol, sychder a stormydd cenllysg. Mae'r prosiect hwn yn codi ymwybyddiaeth o fanteision plannu coed ac yn cefnogi cymunedau i fynd i'r afael ag effeithiau newid hinsawdd.

Mae'r prosiect hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru drwy cynllun Plant! Llywodraeth Cymru.

 

Dyma rhywfaint o wybodaeth am y mathau o goed rydym yn plannu a'u manteision

      

      

      

      

Partner:Rhowch i'r ymgyrch hon


Uganda: 10 Miliwn Coed

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• Digwyddiadau tywydd difrifol fel llifogydd, sychder a stormydd cenllysg.
• Tirlithriadau a achosir gan ddatgoedwigo ar lethrau.
• Torri coed anghyfreithlon.
• Diffyg bwyd


Llwyddiannau:


• Mae dros 4 miliwn o goed eisoes wedi’i phlannu
• Cefnogi 5 grŵp cydweithredol coffi
• Gweithio mewn dros pentrefi 60 i sefydlu meithrinfeydd coed, yn gweithio gyda dros theuluoedd 3500
• Prosiect 'Goleudy' y Cenhedloedd Unedig (yn ystod COP17)Partner Lleol: