prosiectau

Rydym wedi ymrwymo i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd trwy ddiogelu ac ailblannu coedwigoedd trofannol ar draws Affrica a De America.

Mae coedwigoedd yn allweddol i liniaru effeithiau newid hinsawdd trwy amsugno'r carbon deuocsid yr ydym yn ei allyrru. Er gwaethaf hyn, caiff hyd at 12 miliwn o hectarau o goedwig drofannol ei ddinistrio bob blwyddyn! Cyn belled â bod 25% o allyriadau carbon byd-eang yn cael ei achosi gan ddinistrio'r goedwig drofannol, mae hyn yn fwy na'r carbon a allyrrir gan gludiant y byd i gyd gyda'i gilydd.

Mae pob un o'n prosiectau'n gweithio'n agos gyda'r cymunedau brodorol sy'n byw ac yn dibynnu ar y coedwigoedd am eu bywoliaeth. Yn aml mae gan bobl frodorol gysylltiad cysegredig â'r coedwigoedd hyn ac maent wedi byw'n gynaliadwy gyda'r coedwigoedd hyn ers canrifoedd gan eu gwneud yn warchodwyr gorau pawb! Mae ein prosiectau yn gweithio i rymuso'r cymunedau hyn mewn ffordd sy'n eu galluogi i warchod y coedwigoedd gwerthfawr hyn.

Darllenwch fwy am ein prosiectau isod. Byddwn yn parhau i ddatblygu a arallgyfeirio'r wybodaeth sydd ar gael i chi dros y misoedd nesaf. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni trwy e-bostio ni ymlaen [E-bost a ddiogelir].


Uganda: 10 Miliwn Coed

Nod y prosiect yw i blannu miliwn o goed 10 yn yr ardal datgoedwigo hynod o Mbale yn Nwyrain Uganda. Bydd y coed yn lliniaru'r pwysau roi ar bobl a'r adnoddau a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Yn benodol, byddant yn darparu cyflenwadau cynaliadwy o fwyd, tanwydd a lloches, yn ogystal â gwell incwm, lliniaru tlodi. Byddant hefyd yn diogelu cymunedau lleol [...]

Darllenwch mwy

CHA: Cymunedau cefnogi gorilaod a choedwigoedd

Mae hanner y coedwigoedd trofannol Affrica eistedd o fewn y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC). Mae'r coedwigoedd yn gartref i nifer o rywogaethau a geir yn unman arall yn y byd, gan gynnwys Gorilla y Grauer a'r paun Congo. Trawiadol 17 biliwn tunnell fetrig o garbon yn cael ei gynnal yn y coedwigoedd hyn, dyna tua 8% o'r [...]

Darllenwch mwy

Kenya: Sicrhau diroedd teuluol Ogiek, coedwigoedd cynhenid ​​a bywoliaethau

Mae pobl Ogiek y Chepkitale, Mt. Elgon, rhif rai pobl 5,000. Yn 2000, eu presenoldeb ar eu tiroedd teuluol eu hunain yn anghyfreithlon. Mae'r un peth yn digwydd i gyd ar draws Kenya, cymunedau coedwigoedd yn cael eu troi allan o'u tiroedd yn yr enw 'cadwraeth'. Mae'r rhain yn troi allan yn caniatáu i'r Gwasanaeth Coedwig Kenya (KFS) i gymryd [...]

Darllenwch mwy

Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

Mae coedwigoedd Kenya arfordirol yn gyfoethog mewn adnoddau naturiol ac fel y cyfryw wedi dod yn fan poeth bioamrywiaeth o bwysigrwydd byd-eang. Gydnabod fel blaenoriaeth cadwraeth, gweddillion coedwig bach sy'n ffurfio coedwigoedd arfordirol Dwyrain Affrica yn cwmpasu llai na 2% o gyfanswm arwynebedd tir y rhanbarth hyd yn cynnwys hynod [...]

Darllenwch mwy

Y Congo: Diogelu Conkouati Douli Parc Cenedlaethol

Lle mae'r goedwig yn cwrdd â'r môr: Parc Cenedlaethol Conkouati-Douli. CNDP yw'r maes mwyaf ecolegol amrywiol yng Ngweriniaeth Congo, yn ymestyn o arfordir yr Iwerydd i fynyddoedd mewndirol a Savannah. Cynefinoedd yn cynnwys traethau, mangroves, lagwnau, a llynnoedd mewndirol amgylchynu gan gadwyn mynydd gyda goedwig drofannol trwchus. Efallai ei fod yn yr unig barc yn y byd [...]

Darllenwch mwy

Periw: Sicrhau y diriogaeth Wampís

nid yn unig yn anelu Mae'r prosiect i gynorthwyo'r Wampis i sicrhau'r hawliau cyfreithiol i'w diroedd teuluol ond hefyd i gael recognitionn lgal o'u hawliau fel hunaniaeth gyfunol y ddau yn Peru ac yn rhyngwladol yn ogystal ag incwm chynnydd ar gyfer y gymuned goedwig drwy effeithlon a chynaliadwy amaethyddol technegau. bydd hyn yn cynnwys dadebru wedi'u gadael [...]

Darllenwch mwy

Zimbabwe: Kariba REDD +

Mae'r prosiect hwn, ar y cyd â Grŵp Pegwn y De yn cael ei leoli yn Lake Kariba, gogledd Zimbabwe. Nod y prosiect yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt gorau yn y byd yn y Coridor arfaethedig Green Zambezi (GZA) gwarchod y bywyd gwyllt, tir a hunan-grymuso pobl leol gyda chyfleoedd busnes thyddynnwr. Mae'r rhaglen hon yn darparu amrywiaeth o weithdai, gan alluogi [...]

Darllenwch mwy

Guyana: Hawliau Tir Wapichan

Nod y prosiect yw cynorthwyo'r bobl Wapichan i sicrhau gyfreithiol ac yn amddiffyn eu tiriogaeth teuluol helaeth a chynnal eu coedwig traddodiadol. Mae'r prosiect, mewn partneriaeth â Rhaglen Pobl Forest, yn gweithio gyda'r gymuned i hwyluso a galluogi'r Wapichan i gynnal gwybodaeth coedwig traddodiadol er mwyn cynnal eu ffordd draddodiadol o fyw tra [...]

Darllenwch mwy