Plant! cynllun

dathlu geni neu fabwysiadu pob plentyn yng Nghymru drwy blannu coed i helpu i greu coetiroedd newydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Dyma Caleb gyda'i Plant! tystysgrif

Plant! yw cynllun a sefydlwyd gan y Lywodraeth Cymruyn 2008. Ar gyfer pob a phob plentyn ei eni neu'i fabwysiadu yng Nghymru, coeden yn cael ei phlannu i ddathlu, gan greu coetiroedd newydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ar draws Cymru. Ers 2014, Plant! cynllun wedi ymrwymo i blannu coeden ychwanegol yn Uganda am bob coeden a blannwyd yma yng Nghymru.

Fel rhan o'n prosiect 10 Miliwn Coed, Bydd coed ffrwythau yn cael eu plannu yn y gerddi o gartrefi teulu yn y rhanbarth Mbale yn Uganda. Bydd y coed yn helpu cymunedau lleol drwy ddarparu cyflenwadau cynaliadwy o fwyd a chysgod, yn ogystal â ffynhonnell incwm. Byddant hefyd yn amddiffyn pobl leol rhag effeithiau erydiad pridd a achosir gan ddatgoedwigo trwm yn yr ardal, sy'n gallu arwain at dirlithriadau marwol.

Mae coed yn hanfodol i'r amgylchedd, yn lleol ac yn fyd-eang. coedwigoedd trofannol yn amsugno bron un rhan o bump o'r holl allyriadau CO2 a wnaed gan ddyn, gan eu gwneud yn hanfodol wrth sefydlogi hinsawdd y byd. Plannu coed yng Nghymru ac Uganda yn hanfodol wrth helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Gyda'r coed hyn y gall plant Cymru yn teimlo gysylltiad personol â'u hamgylchedd.

Y Plant! cynllun hefyd yn cael ei chefnogi gan Adnoddau Naturiol Cymru a'r Woodland Trust / Coed Cadw.

 

CYFLAWNIADAU

Cymru

  • Dros 300, 000 coed wedi cael eu plannu yng nghoetiroedd Cymru
  • Dros 140 hectar o goetir newydd a grëwyd ar draws coedwigoedd 15
  • yn 2018 y Plant! bydd y cynllun yn 10 mlwydd oed! I nodi'r achlysur, bydd nifer o ddigwyddiadau ar draws y coetiroedd

uganda

  • teuluoedd 1,600 30 mewn pentrefi wedi cael eu cefnogi gan y cynllun hwn
  • planhigfeydd coffi Masnach Deg 5 cefnogi
  • Bond rhwng Cymru ac Uganda gryfhau

 

Cwestiynau Cyffredin am y Plant! cynllun

Pam yr ydych yn plannu coed yn Uganda?

Cymru a Mbale yn cydweithio drwy Gymru Llywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Affrica. Mae ffocws y gwaith ar wella gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd ac fel rhan o hynny y grwpiau cymunedol yn Mbale gofyn am ein cymorth i blannu coed ar dir sydd wedi ei ddatgoedwigo ac mae'n agored iawn i erydiad a thirlithriadau. Mae coed yn helpu i sefydlogi'r pridd a lleihau erydiad. Mae gan y coed nifer o fanteision eraill gan gynnwys cysgod i dyfu coffi, porthiant ar gyfer anifeiliaid, ffrwythau i deuluoedd, pren ar gyfer adeiladu a thanwydd ar gyfer y dyfodol. Mae coed a blannwyd mewn gwledydd trofannol hefyd yn ffordd werthfawr i gymryd peth o'r carbon deuocsid dros ben allan o'r atmosffer. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio i leihau allyriadau carbon yng Nghymru ac mae targedau uchelgeisiol ar gyfer hyn. Mae'r prosiect plannu coed Mbale yn arwydd o Gymru sy'n gweithredu yn gadarnhaol tu hwnt i'w ffiniau a gweithio mewn partneriaeth ar faterion byd-eang.

Pwy sy'n talu am goed yn Uganda, a pham?

Nghymru Mae Llywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Affrica yn cynnwys y costau uniongyrchol y coed Uganda fel rhan o'i hymdrechion ehangach i hyrwyddo mwy o wydnwch i newid yn yr hinsawdd yn y Rhanbarth Mbale. Drwy wneud cysylltiad uniongyrchol rhwng pobl a chymunedau yng Nghymru a thrwy blannu coed yng Nghymru ac yn Uganda, Cymru o Blaid Affrica yn adeiladu ar y cysylltiadau cryf sydd wedi eu datblygu rhwng cymunedau dros nifer o flynyddoedd. Drwy'r Cymru o Blaid Affrica Rhaglen Cymru yn edrych y tu hwnt i'n hunain dwy filiwn o hectarau ac yn cymryd rhan mewn materion byd-eang o ddatblygiad ac amgylchedd.

Sut wnaethoch chi fy nghyfeiriad?

Nid Maint Cymru na Llywodraeth Cymru yn cael mynediad at eich enw neu gyfeiriad trwy Plant! Mae'r dystysgrif a gawsoch anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy'n cadw cofnodion o'r genedigaethau a mabwysiadu ar draws y DU. Mae hyn er mwyn parchu eich preifatrwydd ac yn cydymffurfio'n llwyr â'r Ddeddf Diogelu Data 1998.

A oedd coed torri i lawr i anfon y wybodaeth am y cynllun?

Mae'r papur rydym yn ei ddefnyddio yn cael ei ffynonellau cynaliadwy ac yn ardystio Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd.

Allwn ni ymweld â'n goeden?

Mae croeso i ymweld â'r safle lle mae eich coeden yn cael ei phlannu yng Nghymru Chi. Bydd eich llythyr yn dweud wrthych ble mae eich coeden wedi'i phlannu. Nid yw coed unigol yn cael eu labelu gan ein bod yn awyddus i greu coetiroedd hardd, naturiol, ond gallwch ddewis eich coeden eich hun pan fyddwch yn ymweld a cheisiwch gofio pa un y mae wrth iddo dyfu. Peidiwch â marcio'r coed mewn unrhyw ffordd er bod ac yn cofio nid pob coeden mewn coedwig yn ei gwneud yn i aeddfedrwydd llawn. Rydym yn plannu digon o goed ar y safle er mwyn gwneud yn siŵr bod digon yn goroesi, ond ni allwn warantu y goroesiad pob coeden unigol. Ewch i'r Plant! Gwefan i gael gwybod mwy.

Nid ydym yn annog pobl i fynd allan i Uganda i ymweld â'u goeden gan y byddai hyn yn cynyddu allyriadau carbon ac rydym yn ceisio lleihau lefelau yn yr atmosffer. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu ymweld â Uganda, cysylltwch â ni yn gyntaf er mwyn i ni eich cyflwyno i ein partneriaid.